fbpx

เยือนจอร์แดน นครเพตรา 6 วัน 4 คืน (WY) - 6 Days

เยือนจอร์แดน นครเพตรา 6 วัน 4 คืน (WY)
49900

สัมผัสอารยธรรมโรมัน เมืองมรดกโลก สถาปัตยกรรมแห่งจอร์แดน…

..สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สั่งจองทัวร์ ติดต่อเราเลย..

เพิ่มเพื่อน

 

กำหนดการ

อัตราค่าบริการ  (ผู้เดินทางผู้ใหญ่ไม่ต่ำกว่า 20 ท่าน)
วันเดินทางราคาผู้ใหญ่  พักห้องคู่ / ต่อท่านพักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ
08 – 13 ธ.ค. 6149,900.-บาท6,000.- บาท
29 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62 (วันปีใหม่)49,900.-บาท6,000.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน ลด 2,000 บาท

 

วันที่ไฟล์ทต้นทางปลายทางเวลาออกเวลาถึง
วันแรกWY812 สุวรรณภูมิมัสกัต14:3517:25
เปลี่ยนเครื่องWY411มัสกัตอัมมาน20:5523:35
วันที่ห้าWY414อัมมานมัสกัต19:1023:40
วันที่หกWY818มัสกัตสุวรรณภูมิ02:0011:20

 

สรุปโรงแรม

วันโรงแรม
14 ดาวหรือเทียบเท่า
24 ดาวหรือเทียบเท่า
34 ดาวหรือเทียบเท่า
44 ดาวหรือเทียบเท่า
5-
6-

 

สรุปมื้ออาหาร

วันที่เช้ากลางวันเย็น
1---
2
3
4
5-
6---

มีอาหารสำหรับลูกค้า

วันที่หนึ่ง  กรุงเทพฯ – มัสกัต – อัมมาน 

 • 10.30 น.  นัดหมายคณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาเตอร์ T9  สายการบินโอมาน แอร์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอิน และรับเอกสารประกอบการเดินทาง
 • 14.35 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมัสกัต, รัฐสุลต่านโอมาน โดยสายการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบินที่ WY812 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง น้ำหนักกระเป๋าสูงสุดไม่เกินท่านละ 23 กิโลกรัม)
 • 17.25 น.  เดินทางถึง  สนามบินมัสกัต เปลี่ยนเครื่องบิน เพื่อเดินทางสู่กรุงอัมมาน
 • 20.55 น.  นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงอัมมาน โดยสายการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบินที่ WY411 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 23.25 น.  เดินทางถึงอากาศยาน อัมมานควีนอเลีย ประเทศจอร์แดน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ โดยจะมีเจ้าหน้ามาคอยช่วยอำนวยความสะดวกด้าน วีซ่า ให้แก่คณะ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 • ที่พัก SULAF LUXURY HOTEL, 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง  อัมมาน – เมาท์เนโบ – มานาบา – ปราสาทเครัค – ทะเลทรายวาดิรัม

เช้า

 • บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำคณะเดินทางสู่ เมาท์เนโบ (ระยะทางประมาณ 40 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขา สถานที่ซึ่งโมเสสเสียชีวิต ปัจจุบันยังมี หลุมพระศพสถิตอยู่ ณ สถานที่นี้ โมเสสนำชาวยิวเดินทางจากอียิปต์มายังเยรูซาเลม เป็นผู้นำคำสอนบัญญัติสิบประการของพระยะโฮวาห์ลงมาเผยแผ่สู่มนุษย์ ชมโบสถอ์นุสรณ์โมเสส ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงโมเสส อนุสรณ์แห่งนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 300-400 ในยุคไบเซนไทน์ ตอนต้นคริสต์ศักราช  ให้ท่านชมวิว และเก็บภาพ ที่จะมองเห็นทัศนียภาพทั้งแม่น้ำจอร์แดน ทะเลเดดซี นครเจริโค เมืองเบธเลแฮม และเมือง เยรูซาเล็ม หรือดินแดนศักดิ์สิทธิ์
 • นำท่านชม เมืองมานาบา (ระยะทางประมาณ 10 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) หรือเมืองแห่งโมเสก ว่ากันว่าที่นี่มีงานศิลปะโมเสกที่สวยงามมาก เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของประเทศจอร์แดน ผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่มานานกว่า 4,500 ปี
 • ชมโบสถ์กรีกออโธ  ดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จ บนพื้นโบสถ์มีแผนที่ทำด้วยกระเบื้องโมเสกสีสวยงามจำนวนกว่า 2 ล้านชิ้น ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลก สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 6 หรือราว ๆ ปี ค.ศ.600  (พ.ศ.1143) ในยุคไบเซนไทน์ แผนที่นี่แสดงให้เห็นพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ    ในอดีต เนินเขา หุบเขา หมู่บ้าน ตัวเมือง ครอบคลุม ไปจนถึงปากแม่น้ำไนล์ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เยรูซาเลม จอร์แดน ทะเลเดดซี และอียิปต์ 

เที่ยง

 • บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองคารัค (ระยะทางประมาณ 110 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองคารัค ตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ เพลิดเพลินกับทัศนีย์ภาพอันงดงามระหว่างทางขึ้นเขา โดยเฉพาะบริเวณ“แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชมปราสาทเครัค แห่งครูเสด (Karak) ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1142 โดยในอดีตเคยเป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางของนักรบครูเสด เพื่อควบคุมเส้นทางสำหรับต่อสู้ในสงครามครูเสด ทั้งจากทางเหนือและใต้ กับกองทัพมุสลิมจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกนักรบมุสลิมเข้าทำลายโดยภายใต้การนำทัพของ ซาลาดิน (Saladin)
 • นำคณะเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) (ระยะทางประมาณ 235 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม. 30 นาที) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯเดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวนาบาเทียน ก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่เมืองเพตรา)

ค้่ำ

 • บริการอาหารค่ำ แบบ บาบีคิว บุฟเฟต์ ที่ห้องอาหารของแคมป์ที่พัก
 • ที่พัก SUN CITY CAMP 4* (STANDARD TENT), WADI RUM หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม  วาดิรัม – เพตรา

เช้า

 • บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของแคมป์ที่พัก
 • นำคณะนั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศท่องทะเลทราย ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนี่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้ม อมแดง ปรับเปลี่ยนไปตามแสงของดวงอาทิตย์  ในสงครามอาหรับ ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรายแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และเจ้าชายไฟซาล ผู้นำแห่งชาวอาหรับ ร่วมรบขับไล่กองทัพออตโตมัน ที่เข้ามารุกรานเพื่อ ครอบครองดินแดน และต่อมายังได้ถูกใช้เป็นสถานที่ ในการถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูด เรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA” (และในปี ค.ศ.1963 สามารถกวาดรางวัลออสการ์ได้ถึง 7 รางวัล และรางวัลจากสถาบันอื่นๆ อีกกว่า 30 รางวัล นำแสดงโดย PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF 
 • ชมน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ สถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ชาวอังกฤษใช้เป็นสถานที่พัก และคิดแผนการสู้รบกับกองทัพออตโตมัน
 • นําคณะท่องทะเลทรายต่อไปยัง ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ที่ เป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนที่ แสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจําวันต่างๆ และรูปภาพต่างๆ ผ่านชมเต็นท์ชาว เบดูอิน ที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย (ทิปคนขับรถตามธรรมเนียม ท่านละ2USD)

กลางวัน

 • บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเพตรา (ระยะทางประมาณ 110 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ ประมาณ 1 ช.ม. 30 นาที)  นำท่านชม เมืองเพตรา มหานครศิลาทรายสีชมพูที่แกะสลักขึ้นจากภูเขาทั้งลูก สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างทะเลเดดซี กับอ่าวอะกาบะ ซึ่งซ่อนตัวซ่อนตัวอยู่ภายใต้อ้อมกอดของหุบเขาวาดี มูซา ที่สูงชันประดุจเป็นปราการอันยิ่งใหญ่ ถูกลืมเลือนไป จากความทรงจำของผู้คนและสูญหายไปจากแผนที่นานนับพันปี จนกระทั้งในปี ค.ศ. 1812 (พ.ศ. 2355) เมื่อมีนักสำรวจชาวสวิตเซอร์แลนด์ โยฮันน์ ลุควิก บวร์กฮาร์ท เดินทางผ่านมาพบเห็นและออกมาเขียนหนังสือ เล่าขานถึงความสวยงามและความมหัศจรรย์ของนครแห่งนี้ เพตราแห่งนี้จึงเริ่มปรากฏแก่สายตาชาวโลกอีกครั้งและในปี ค.ศ.1985 (พ.ศ. 2528) องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เพตราเป็นเมืองมรดกโลก โดยกล่าวอธิบายไว้ว่า "เป็นหนึ่งในสิ่งที่ล้ำค่ามากที่สุดของมรดกทางวัฒนธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ" (one of the most precious cultural properties of man's cultural heritage) และยังได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย ให้ท่านนั่งม้าลัดเลาะไปตามพื้นหินและทรายกว่า 600 เมตร (ค่านั่งม้ารวมอยู่ในค่าบริการแล้ว แนะนำให้เตรียม ผ้าปิดจมูกติดตัวไปด้วย แต่ไม่รวมค่าขี่อูฐ ขี่ลา รถม้าลาก สนใจกรุณา ติดต่อหัวหน้าทัวร์ และโปรดเตรียมค่าทิปคนจูงม้า ท่านละ 5 USD ต่อเที่ยว)   มุ่งหน้าไปในเส้นทางมหัศจรรย์ที่ทางเข้าออกของเมืองเพตรา พร้อมชมทัศนียภาพรอบ ข้างที่เป็นภูเขาทั้งสองฝั่งที่มีรูปร่างหน้าตาต่างกันออกไป จากนั้นเดินเท้าเข้าสู่เมืองบริเวณซอกเขาเรียกว่าซิค SIQ เป็นหุบเขาสูงกว่า 250 ฟุต ที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการกัดเซาะของน้ำเมื่อหลายล้านปีก่อนจนเกิดเป็นช่องทางเดินเล็ก ๆ ระหว่างหุบเขา ชมสีสันความสวยงามของหินสีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และยังมีภาพศิลปะแกะสลักจากภูเขา อาทิ รูปปั้นแกะสลักต่าง ๆ เช่น รูปปั้นเทพเจ้าต่าง ๆ รูปกองคาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทียน, ท่อส่งลำเลียงน้ำเข้าสู่เมือง ฯลฯ อีกมากมาย เข้าเขตหน้าผาสูงชั้นสองข้างทางสู่มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-Khazneh / Treasury)  สถานที่แห่งนี้ถูกสันนิษฐานว่า  สร้างในราวศตวรรษที่ 1-2 โดยผู้ปกครองเมืองในเวลานั้น มหาวิหารถูกแกะสลักจากภูเขาสีชมพูทั้งลูก อย่างกลมกลืนได้สัดส่วนและสวยงามน่าอัศจรรย์ เป็นอาคารสองชั้น
 • ชมโรงละครโรมันโบราณ (Roman Theatre) ที่แกะสลักจากภูเขา โดยมีแนบราบของที่นั่งเท่ากันและมีความสมดุลได้อย่างน่าทึ่ง สันนิษฐานว่าเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเธียน ต่อมาในสมัยที่โรมันเข้ามาปกครองได้สร้างต่อเติม มีที่นั่ง 32 แถว สามารถบรรจุคนได้ประมาณ 3,000 คน อิสระในการเดิน

 

ค่ำ

 • บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ที่พัก SELLA HOTEL 4* ,Petra หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่  เพตรา – ทะเลเดดซี

เช้า

 • บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) (ระยะทางประมาณ 300 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ทะเล ที่ถูกบันทึกลงในหนังสือกินเนสส์ว่า เป็นจุดที่ต่ำที่สุดในโลก ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร และมีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำทะเลทั่วไป ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้

 

 

กลางวัน

 • บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น
 • เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้ำทะเล และพิสูจน์ความจริงว่าท่านสามารถลอยตัวในน้ำทะเลแห่งนี้ได้จริงหรือไม่ (การลงเล่นน้ำในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่าง ๆ ควรฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์) 

ค่ำ

 • บริการอาหารค่ำที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ที่พัก GRAND EAST HOTEL 4*, Dead Sea หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า  ทะเลเดดซี – อัมมาน

เช้า

 • บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงอัมมาน เมืองหลวงของจอร์แดน (ระยะทางประมาณ 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) ถือเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่มาตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน และมีความเก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก นำท่านชมเมืองหลวง กรุงอัมมาน เมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนภูเขา          7 ลูก และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่าน เมืองเก่า,เมืองใหม่, ย่านธุรกิจ, ตลาดใจกลางเมือง, ย่านคนรวย ฯลฯ ชม โรงละครโรมัน อายุกว่า 2,000 ปี ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของนครอัมมาน แต่ปัจจุบันก็ยังทำให้ผู้ที่พบเห็นได้ทึ่งกับการวางแผนทางด้านงานวิศวกรรมของโรมัน อันชาญฉลาดและมีดีไซน์ที่น่าจดจำ โรงละครโรมัน แห่งนี้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากที่สุดในอัมมาน โรงละคร มีความลาดเอียงลึกลงไป    เอื้อให้เสียงที่ได้ยินรอบตัวนั้นมีคุณภาพเยี่ยม การออกแบบสุดสร้างสรรค์นี้สามารถบรรจุคนได้ประมาณ 6,000 คน สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161-180 (พ.ศ. 704-723) สมัยการปกครองของ แอนโทนิอุส ปิซุส (Antoninus Pius)
 • ชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (Amman Citadel) บนยอดเขาสูงสุดในกรุงอัมมาน ถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้านการเมืองต่าง ๆ รอบเมือง แม้จะเหลือเพียงซากปรักหักพังแต่ยังสวยงามและมีอายุย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยยุคหิน เผยให้เห็นอิทธิพลด้านสถาปัตยกรรมที่มาจากยุคเหล็ก รวมถึงยุคโรมัน ยุคไบแซนไทน์และยุคอุมัยยะฮ์ 
 • ชม วิหารเฮอร์คิวลิส (Temple of Hercules) ที่สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.162-166 (พ.ศ.705-709)วิหารแห่งนี้มีขนาดใหญ่กว่าวิหารที่อยู่ในโรมโบราณเสียอีก เดินผ่านทางเข้าที่เป็นแนวเสาระเบียง ไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ข้างใน จากนั้นเคลื่อนตัวไปที่หินขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณปลายหน้าผา ตรงนี้จะเป็นจุดชมวิว พาโนรามาอันสวยงามของเมือง ใกล้กันนั้นมีมือรูปกำปั้นขนาดใหญ่ที่ทำจากหินอ่อนเผยให้เห็นความขาวโพลนจนแทบไม่มีเลือด
 • จากนั้นผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดลุลาห์ที่สอง (Raghadan Palace) ที่ตั้งอยู่บนภูเขามีทำเลที่สวยงามที่สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด 

 

เที่ยง

 • บริการอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 • หลังรับประทานอาหารให้ท่านอิสระเลือกซื้อของฝากที่ ห้าง CITY MALL ตามอัธยาศัยถึงเวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานควีนอเลีย เพื่อทำการเช็คอิน เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
 • 19.10 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองมัสกัต, รัฐสุลต่านโอมาน โดยสายการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบินที่ WY414
  (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง น้ำหนักกระเป๋าสูงสุดไม่เกินท่านละ 23 กิโลกรัม)
 • 23.40 น.  เดินทางถึง  สนามบินมัสกัต เปลี่ยนเครื่องบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 

วันที่หก  มัสกัต – กรงุเทพฯ

 • 02.20 น.  นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบินที่ WY 818 โดยมีพนักงาน(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง น้ำหนักกระเป๋าสูงสุดไม่เกินท่านละ 23 กิโลกรัม) 
 • 11.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

**********************

เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศจอร์แดน

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (SCAN) แบบชัดเจน มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมมีหน้าว่างสำหรับประทับตราเข้าออกเมืองอย่างน้อย  2 หน้า

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่าง ๆ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
 • ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”

 

******************************

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด โดยสายการบินสายการบินโอมาน แอร์ (WY)
 • (น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 23 กิโลกรัม)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 • ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ และรถม้าลาก ฯลฯ
 • ค่าขึ้นบอลลูนที่วาริดัม สำหรับท่านที่สนใจเท่านั้น อยู่ที่ประมาณ ท่านละ 200 USD ต่อครั้ง
 • ค่าทิปม้าที่เมืองเพตรา ท่านละ 5 USD ต่อเที่ยว
 • ค่าทิปคนขับรถจี๊ปที่ ทะเลทรายวาริดัม ท่านละ 2 USD ต่อเที่ยว
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศจอร์แดน และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ท่านละ 50 USD หรือประมาณ 1,600 บาท ตลอดทริป

การชำระเงิน

 • สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท (ภายใน 3 วัน หลังการจอง)
  พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
 • หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด.
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

Trip Facts

 • เมาท์เนโบ,มานาบา,ปราสาทเครัค,ทะเลทรายวาดิรัม,เพตรา,ทะเลเดดซี
 • กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • สนามบินมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน
 • ท่าอากาศยาน อัมมานควีนอเลีย ประเทศจอร์แดน
 • สายการบินโอมาน แอร์
 • 6 วัน 4 คืน
 • 4 ดาวหรือเทียบเท่า