fbpx

เก็บภาพเมืองสวรรค์เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (TG) - 7 Days

เก็บภาพเมืองสวรรค์เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (TG)
59999

บินตรงพร้อมสะสมไมล์ไปกับการบินไทย
ท่องเที่ยวชมทุกไฮไลท์อิตาลี…สวิตเซอร์แลนด์

..สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สั่งจองทัวร์ ติดต่อเราเลย..

เพิ่มเพื่อน

กำหนดการ

เดือนมีนาคมวันที่ 23 – 29 มี.ค. 6259,999.-
เดือนพฤษภาคมวันที่ 18 – 24 พ.ค. 6259,999.-
เดือนมิถุนายนวันที่ 1 – 7 มิ.ย. / 15 – 21 มิ.ย. 6259,999.-
พักเดี่ยวท่านละ 12,000.-

*** ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า 4,000 บาท และ ค่าทิปไกด์ 2,000 บาท***

 

สายการบิน
THAI  AIRWAYS (TG)
เที่ยวบินขาไปTG  944BKK- FCO00.01 – 06.00
เที่ยวบินขากลับTG  971ZRH-BKK13.15-06.10+1

 

สรุปมื้ออาหารและโรงแรม

วันที่เช้ากลางวันเย็นโรงแรม
1----
2-4 ดาวหรือเทียบเท่า
34 ดาวหรือเทียบเท่า
4-4 ดาวหรือเทียบเท่า
54 ดาวหรือเทียบเท่า
6---
7---

มีอาหารสำหรับลูกค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

 • 21.00น.  คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

 

วันที่สอง กรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) -โคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่-  บันไดสเปน –ปราโต้

 • 00.01น.  บินลัดฟ้าออกเดินทางสู่ ประเทศอิตาลี  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944
 • 06.00น.  เดินทางถึง กรุงโรม ประเทศอิตาลีหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระและผ่านศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME)เมืองหลวง และ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอ ประเทศอิตาลี
 • นำท่านถ่ายรูปกับสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (COLOSSEUM)ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ อดีตใช้เป็นสถานที่ต่อสู้ของนักรบต่างๆ จุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน ถือเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่อีกมากมาย

 

 • ชมประตูชัยคอนสแตนติน(ARCH OF CONSTANTINE)ประตูชัยคอนสแตนติน
 • นำท่านชมอนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอ็ล(VICTOR EMMANUEL  MONUMENT)หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ผู้สถาปนาประเทศอิตาลี พร้อมชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ์โรมันที่โรมันฟอรั่ม (ROMAN FORUM)
 • นำท่านชมน้ำพุเทรวี่(TREVI FOUNTAIN)เป็นสถาปัตยกรรมบาร็อกที่บ่งบอกถึงความหรูหราโอ่อ่าและความมีอำนาจน้ำพุเทรวี่แห่งนี้ท่านสามารถลิ้มลองไอครีมโฮมเมดเจลล่าโต้ต้นตำหรับสไตล์อิตาเลี่ยนได้ที่นี่นำท่านอิสระเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าต่างๆที่ย่านบันไดสเปน (SPANISH STEPS)จัตุรัสแห่งนี้ถูกเรียกชื่อตามสถานทูตสเปนซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณนั้นปัจจุบันเป็นแหล่งพบปะพักผ่อนเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าของที่ระลึกต่างๆ

กลางวัน

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองปราโต้ (PRATO)(ประมาณ 3 ช.ม.)เมืองสวยในแคว้นทัสคานี ตัวเมืองตั้งอยู่ที่เชิงภูเขา Retain และด้วยระดับความสูงของตัวเมืองที่อยู่ที่ 768 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
  ทําให้มีอากาศเย็นสบายและสวยด้วยทิวทัศน์รอบข้าง

เย็น

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL PRESIDENT PRATO หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม          ปราโต้ –ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า –ฟลอเรนซ์–เวนิสเมสเตร้

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่  เมืองปิซ่า (PISA)(ประมาณ 1.15 ช.ม.)เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกโลก อยู่บนฝั่งแม่น้ำอาร์ในเป็นเมืองหลวงของจังหวัดปิซ่าอยู่ในแคว้นตอสกานา ประเทศอิตาลี
 • นำท่านเที่ยวชม จัตุรัสกัมโปเดย์มีราโกลี (CAMPO DEI MIRACOLI) ซึ่งแปลว่า "จัตุรัสอัศจรรย์"ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในชื่อ “จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า” คือบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างได้แก่ มหาวิหารปิซ่า (DUOMO DI PISA),หอเอน (TORRE),หอศีลจุ่ม (BAPTISTERY) เริ่มสร้างปีค.ศ.1173 แล้วเสร็จในปีค.ศ.1372 องค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในปีค.ศ.1987 อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

 • นําท่านออกเดินทางไปยังเมือง ฟลอเรนซ์ (FLORENCE)(ประมาณ 1.30 ช.ม.)เมืองหลวงของแคว้นทัสคานี และเป็นเมืองศูนย์กลางของการค้าและความเจริญของยุโรปในช่วงยุคกลาง เมืองฟลอเรนซ์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ถือกําเนิดของยุคเรเนสซองส์ และยังได้เป็นศูนย์กลางทางศิลปะและสถาปัตยกรรม ในบริเวณเมืองเก่าของเมืองฟลอเรนซ์นั้นยังได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ไปเมื่อปี 1982

กลางวัน

 • นําท่านถ่ายรูป มหาวิหารฟลอเรนซ์ (FlORENCE CATHEDRAL)มหาวิหารขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของยุโรป ตั้งอยู่ในบริเวณจัตุรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโม สังเกตเห็นได้ง่ายด้วยโดมขนาดใหญ่สีส้มในสไตล์ศิลปะโกธิคอันหรูหราอลังการ ตัววิหารตกแต่งด้วยหินอ่อนหลายเฉดสี มหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และได้ถูกจะทะเบียนขึ้นมรดกโลกไปเรียบร้อยแล้วในปี 1982 ที่ติดกันและโดดเด่นไม่แพ้มหาวิหารฟลอเรนซ์ก็คือ หอระฆังจอตโต้ (Giotto’s Bell Tower) ที่เป็นส่วนหนึ่งของวิหารแต่ตั้งอยู่เป็นเอกเทศสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1334 โดดเด่นด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านละ 15 เมตร และสูงถึง 84.7 เมตร มีระฆังอยู่ภายในถึง 7 อัน เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของฟลอเรนซ์เลย
 • นําทุกท่านถ่ายรูปกับ หอศีลจุ่มซันโจวานนี่(Florence Baptistry) ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับมหาวิหารฟลอเรนซ์อาคารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก สวยด้วยรูปทรงอาคาร 8 เหลี่ยมและสถาปัตยกรรมสไตล์ฟลอเรนไทน์โรมาเนสก์ที่เห็นได้ไม่บ่อยนักในอิตาลี
 • นำท่านเดินทางสู่เวนิสเมสเตร้(VENICE MESTRE) (ประมาณ 4.30 ช.ม.) เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต(VENETO) เป็นแคว้นที่มีความมั่งคั่งและเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี

เย็น

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เข้าสู่ที่พักโรงแรมBEDBANKVENICE MESTRE (*DELFINO VENICE MESTRE + AMBASCIATORI VENICE MESTRE*)  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่          เวนิสเมสเตร้เกาะเวนิส–เวนิสเมสเตร้ลูเซิร์น (สวิสเซอร์แลนด์)

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้เพื่อลงเรือเดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ชม จัตุรัสซานมาร์โคจัตุรัสที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลีที่มี โบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลังสร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก ประดับประดาด้วยโมเสกทองคำอันงดงาม ผ่านชมสะพานถอนหายใจที่เชื่อมต่อระหว่างพระราชวังเดิม “DOGE PALACE”ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชมคลองใหญ่คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และสะพานริอัลโต้ งานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมหมายเหตุ : ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่หรือจิบกาแฟในร้าน CAFE FLORIAN ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1720

กลางวัน

 • อิสระอาหารกลางวัน ไม่รวมอยู่ในรายการ
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (ประมาณ 5.30 ช.ม.)เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” ถือเป็นเมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิสเซอร์แลนด์และยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ตรงทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ โดยจะถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบและขุนเขา

เย็น

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่ที่พักโรงแรม IBISSTYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า      ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก - สะพานชาเปล–แองเกลเบิร์ก– ยอดเขาทิทลิส–ซุก–ซูริค

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก (LION MONUMENT) สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสจากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส แวะถ่ายภาพกับสะพานไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์นสะพานชาเปล (CHAPEL BRIDGE)สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มี อายุกว่า 600 ปี ทอดข้ามผ่าน แม่น้ำรอยส์ (REUSS RIVER)ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึง ประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี อิสระให้ท่านเพลิดเพลินตามอัธยาศัยกับการ ช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงต่างๆ มากมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อาทิเช่น ช็อคโกแลต และร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์, กุ๊บเบอลิน, เอ็มบาสซี่ 

 

 

 • นําท่านเดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก(ประมาณ 45 นาที)เพื่อนั่งกระเช้าหมุนแห่งแรกของโลก สู่ยอดเขาทิตลิส (TITLIS)แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทั้งปีสูงถึง 10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนี้หิมะจะไม่ละลายตลอดทั้งปี นั่งกระเช้ายักษ์ที่หมุนได้รอบทิศเครื่องแรกของโลกที่ชื่อว่า REVOLVING ROTAIRจนถึงสถานีบนยอดเขาทิทลิสซึ่งเป็นอาคารใหญ่มีทั้งหมด 4 ชั้น ชั้นแรกมีทางเดินออกไปเพื่อชมถ้ำน้ำแข็ง(ICE GROTTO) ซึ่งเป็นถํ้าที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ภายในเป็นผนังนํ้าแข็งพร้อมมีคําอธิยายเป็นจุด ๆ ส่วนที่ชั้น 2 เป็นภัตตาคาร และชั้น 3 เป็นร้านขายของ เช่นร้านขายนาฬิกา ร้านขายของที่ระลึก ส่วนชั้น 4 ซึ่งเป็นชั้นบนสุดจะเป็นชั้นที่ท่านสามารถเดินยํ่าหิมะออกไปยังลานกว้างซึ่งเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา

 

กลางวัน

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองซุก  (ZUG)  (ประมาณ 1 ช.ม.)  เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมฝั่งเหนือของทะเลสาบซุก บนที่ราบเชิงเขาและมีแม่น้ำ LORZEไหลผ่าน ทำให้เมืองซุกมีทัศนียภาพอันงดงาม ผสมผสานกับเขตเมืองเก่าที่ยังคงสภาพความสมบูรณ์มาก
 • นำท่านเดินชม ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN)ที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่มากจากสมัยยุคกลาง โดยเริ่มก่อตั้งในสมัยศตวรรษที่ 13 มีอาคารบ้านเรือนอันเก่าแก่แต่ยังคงความสวยงาม พื้นถนนที่ปูด้วยหิน ผนังตึกที่มีภาพวาดด้วยสีสันสดใส จัตุรัสน้ำพุโบราณประดับประดาด้วยรูปปั้น และหอนาฬิกาประจำเมืองซุก ที่มีความสูงถึง 52 เมตร อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองซุก หรือช้อปปิ้งของที่ระลึก และสินค้าแบรนด์เนมต่างๆภายในย่านเมืองเก่า
 • เดินทางสู่ เมืองซูริค(ประมาณ 45 นาที) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย

เย็น

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
 • เข้าสู่ที่พัก โรงแรม PARK INN BY RADISSON ZURICH AIRPORTหรือเทียบเท่า

 

วันที่หก             ลูเซิร์น–ชาฟเฮาเซ่น – น้ำตกไรน์–ซูริค– กรุงเทพฯ

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองชาฟเฮาเซ่น (SCHAFFHAUSEN) (ประมาณ 1 ช.ม.) ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ำไรน์ เมืองที่มีความสวยงาม เต็มไปด้วยกลิ่นไอของสถาปัตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ และอาคารสไตล์คลาสสิค
 • นำท่านชมและสัมผัสความงามของ น้ำตกไรน์ (RHINE FALLS)น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป น้ำสีเขียวมรกตใสไหลอย่างเชี่ยวกราดทำให้เกิดฟองขาวแตกกระเซ็นยามกระทบกับแก่งหิน ละอองน้ำที่กระจายปกคลุมไปทั่ว เกิดภาพที่งดงามจับใจ สูดอากาศบริสุทธิ์ และสัมผัสต้นไม้ใหญ่เรียงรายทั่วบริเวณ
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริคเพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUNDคืนภาษีก่อนเดินทางกลับ
 • 13.30น.  ออกเดินทงกลับสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971

 

วันที่เจ็ด            สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 06.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ     

หมายเหตุ

** อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม

** ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงตั๋ว)

 

หมายเหตุอื่นๆ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดโดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก

3.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

 1. 4. หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน มีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
 2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป- กลับสายการบินไทยชั้นประหยัด** สะสมไมล์ได้ 50 %
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม์

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บพร้อมกับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการเป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหักณที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ำใจในการบริการ
 • ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

การจองและชำระเงิน

            ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45วันหักค่ามัดจำ 20,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44วันหักค่ามัดจำ 30,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14วันคิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วันซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่านและ/หรือมีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่านซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วันหรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ

ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษัทฯ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง

ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่(ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้)

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด (การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร)

หากท่านส่งเอกสารล่าช้า แล้วผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ค่ามัดจำตั๋วกับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วแล้วทางบริษัทฯจะหักค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวนและจะทำการคืนให้ท่านตามที่สายการบินคืนให้กับทางบริษัทฯ โดยใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้งนี้บางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามัดจำในต่างประเทศ โดยส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 15 วัน

ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้า – ออกเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการเดินทางและสำหรับท่านที่ถูกปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเข้าเมือง หรือใช้เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่ท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้วไม่ว่าบางส่วนหรือเต็มจำนวนและทางบริษัทฯจะแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย

สำหรับผู้เดินทางที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  ยกเว้นหากเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอดำเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจากการยื่นวีซ่าจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษัทฯกับทางสถานทูต

Trip Facts

 • กรุงโรมโคลอสเซี่ยมน้ำพุเทรวี่,บันไดสเปน,หอเอนปิซ่า,สะพานไม้ชาเปล,นั่งกระเช้าหมุน 360 องศาขึ้นยอดเขาทิทลิส
 • กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • กรุงโรม ประเทศอิตาลี
 • สายการบินไทย
 • 7 วัน 4 คืน
 • 4 ดาวหรือเทียบเท่า