fbpx

ดินแดนสวรรค์บนดินเยอรมัน – สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน (TG) - 9 Days

ดินแดนสวรรค์บนดินเยอรมัน – สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน (TG)
66999

ท่องเที่ยวดินแดนสวรรค์ สูดบรรยากาศบริสุทธิ์

สัมผัสความงามจากธรรมชาติแบบเต็ม ๆ

..สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สั่งจองทัวร์ ติดต่อเราเลย..

เพิ่มเพื่อน

กำหนดการ

เดือนกุมภาพันธ์วันที่ 22 ก.พ. – 2 มี.ค. 6266,999.-
เดือนมีนาคมวันที่ 15 – 23 มี.ค. 6266,999.-
เดือนพฤษภาคมวันที่ 17 – 25 พ.ค. 6269,999.-
เดือนมิถุนายนวันที่ 14 – 22 มิ.ย. 6269,999.-
พักเดี่ยวท่านละ 13,900.-

(ยังไม่รวมค่าวีซ่า 4,000 บาท และค่าทิป 3,000 บาท)

 

วันที่เช้ากลางวันเย็นโรงแรมที่พักหรือเทียบเท่า
1บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่องบริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่องบริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง-
2บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง4 ดาวหรือเทียบเท่า
34 ดาวหรือเทียบเท่า
44 ดาวหรือเทียบเท่า
54 ดาวหรือเทียบเท่า
6-4 ดาวหรือเทียบเท่า
7-4 ดาวหรือเทียบเท่า
8บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่องบริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง-
9บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง---

มีอาหารสำหรับลูกค้า

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • 20.00 น.   พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4  เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและให้ความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง
 • 23.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ทโดยเที่ยวบินที่ TG 920

 

วันที่สอง  กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ท – จัตุรัสโรเมอร์ – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – ไฮเดลเบิร์ก

 • 05.55 น.  เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ท นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วตรวจรับสัมภาระ
 • นำท่านชม นครแฟรงค์เฟิร์ท เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์แล  ะใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี นำ ท่านชม จัตุรัสกลางเมืองโรเมอร์ (ROMERBERG) อันงามสง่า มีบ้านไม้ทรงเยอรมัน ที่ได้สร้างจำลองมาจากของเก่า โดยรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณอันสวยงาม ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม นำท่านชมภายนอกของมหาวิหารโดมแห่งแฟรงค์เฟิร์ท ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาหลังได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้ท่านเดินเล่นและช้อปปิ้งย่านจัตุรัสโรเมอร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์กอร์ (ST. GOAR) (ประมาณ 1.45 ช.ม.) เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงเพราะบทกวีของ Heinrich Hene เป็นเมืองที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยม ยังคงให้ภาพประทับใจเหมือนที่เคยเป็นมาใน ค.ศ.ที่ 19 และยังเป็นเมืองสำคัญสำหรับจัดงานเทศกาลการจุดพลุประจำปีริมฝั่งแม่น้ำไรน์ และยังลือชื่อด้านเหล้าองุ่นคุณภาพสูงของเยอรมัน

 

 

กลางวัน

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 • นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ชมความสวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์แม่น้ำสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝั่งแม่น้ำ ผ่านแหล่งปลูกองุ่นที่ใช้ผลิตไวน์ขาวอันมีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมันเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่องุ่น ปราสาทของโบราณอายุกว่า 600 ปี และอาคารบ้านเรือนของอดีตเหล่าขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำ จนเข้าสู่เขต บ๊อปพาร์ด (BOPPARD) อีกเมืองแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำไรน์
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG) (ประมาณ 2.15 ช.ม.) เมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์หนึ่งในเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน
 • นำท่าน ถ่ายรูปกับ ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ที่สร้างขึ้นอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น้ำเน็กคาร์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900ปี ชมประตูที่สร้างเสร็จในคืนเดียว วันไนท์เกท หรือ ELIZABETH GATE ที่สร้างขึ้นโดยคำสั่งของพระเจ้าเฟดเดอริก สร้างให้เป็นของขวัญวันเกิดแด่พระมเหสีอลิซาเบธ ซึ่งสร้างเสร็จภายในคืนเดียว

เย็น

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารไทย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NH HIRSCHBERG HEIDELBERG หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม  ไฮเดลเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก ออบ เดอร์ เทาเบอร์ – ชมเมือง – มิวนิค  - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก (ROTHENBURG OB DER TAUBER) (ประมาณ 2.45 ช.ม.) เป็นเมืองเล็กๆ ที่อยู่ในแคว้นบาวาเรียตอนเหนือที่นับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญบนถนนสายโรแมนติก (Romantische Strasse)
 • นำท่านถ่ายรูปกับ ศาลากลางแห่งเมืองโรเธนเบิร์ก ที่สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคจากศตวรรษที่ 14 มีเวลาอิสระให้ท่านได้เดินเล่น ย่านจตุรัส Markt Platz ซึ่งเต็มไปด้วยอาคารสวยงาม และร้านขายของที่ระลึก

 

 

กลางวัน

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) (ประมาณ 3.45 ช.ม.) นครหลวงแห่งอดีตอาณาจักรบาวาเรีย นำท่าน ชมเมืองมิวนิค ผ่านชมสถานที่สำคัญๆของมิวนิค อาทิ โอลิมปิคปาร์ค / ถนนแมกซิมิเลี่ยน ที่ตั้งของพระราชวังเรสซิเด้นท์และโอเปราเฮ้าส์ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของเหล่าร้านแบรนด์เนมยี่ห้อดังของยุโรปนครหลวงแห่งอดีตอาณาจักรบาวาเรีย ที่ยิ่งใหญ่
 • แวะ ถ่ายรูปสวยกับพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์แห่งบาวาเรียสถานที่ประสูติของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2

เย็น

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN MUNICH หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่  มิวนิค – ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ – เอททอล – ฟุสเซ่น      

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
 • นำท่านชม บี เอ็ม ดับบลิวเวิลด์ (BMW WELT) โชว์รูมใหญ่และทันสมัยที่สุดของรถยนต์ บี เอ็ม ดับบลิวยอดยนตรกรรมแห่งบาวาเรีย ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับรถยนต์รุ่นใหม่ของ บีเอ็ม มินิคูเปอร์ พร้อมเลือกซื้อของตกแต่งและที่ระลึก
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองลินเดอฮอฟ (LINDERHOF) (ประมาณ 1.30 ช.ม) เพื่อเข้าชมภายใน ปราสาทลินเดอฮอฟ ที่ตั้งอยู่กลางหุบเขากลาสวังก์ทาล เป็นอีกหนึ่งปราสาทของพระเจ้าลุควิคที่ 2 แห่งบาวาเรีย ที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค-ร็อคโกโก้ อีกหนึ่งโลเคชั่นของละครดัง เป็นปราสาทเดียวที่สร้างเสร็จตามพระประสงค์ของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่พระองค์ต้องการที่จะประทับในปราสาทแห่งนี้หลังจากสละราชสมบัติ นำท่านเข้าชมภายในตัวปราสาทที่ได้รับตกแต่งได้อย่างสวยงามและทันสมัย และมีเวลาให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบนอกและเขตอุทยานที่สวยงาม

กลางวัน

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 • นำท่านเดินทางสู่  เมืองเอททัล  (ETTAL)  (ประมาณ 15 นาที) นำท่านเข้าชม สำนักสงฆ์แห่งเมืองเอททัล (ETTAL ABBEY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ เป็นโลเคชั่นที่สำคัญของละคร ที่นำมาเป็นด้านนอกของพระราชวัง ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปอย่างเต็มอิ่ม ก่อนเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) (ประมาณ 1 ช.ม.) เมืองปลายทางสุดท้ายของถนนสายโรแมนติค ตั้งอยู่ในแคว้นบาวาเรีย

เย็น

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม EURO PARK หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า  ฟุสเซ่น –  โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ทิทิเซ่

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (ประมาณ 15 นาที) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบแอลป์ ที่ตั้งของ 2 ปราสาทชื่อดังแห่งบาวาเรียนอยชวานสไตน์และโฮเฮนชวานเกา

กลางวัน

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 • นำท่านขึ้นรถชัตเติ้ลบัสขึ้นเขาเพื่อนำท่านขึ้นชมภายใน ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2  ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ นำท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่ จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์ทุกแห่งทั่วโลก จากนั้นนำท่านเดินทางลงจากตัวปราสาท (หมายเหตุ : โดยปกติการเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วยรถ Shuttle bus  หากรถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆ จะต้องใช้การเดินเท้าแทน หรือนั่งรถม้า ซึ่งบริการรถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึ้น-ลง  เพิ่มท่านละประมาณ 10 ยูโร) 
 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองทิทิเซ่ (TITISEE) (ประมาณ 3.45 ช.ม.)ในเขตป่าดำทางใต้ของเยอรมัน สถานตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สวยงามทั้งหน้าร้อนและหน้าหนาว เนื่องจากเป็นเมืองที่มีภูเขาล้อมรอบ และมากมายไปด้วยทะเลสาบ ที่อุดมไปด้วยป่าสนเขียวเข้มจนได้รับฉายาว่า “ป่าดำ”

 

เย็น

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BEST WESTERN HOFGUT STERNEN หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก  ทิทิเซ่ - น้ำตกไรน์ – ซุค – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – ช้อปปิ้ง

เช้า

 • รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ น้ำตกไรน์ (RHINE FALLS) (ประมาณ 1.15 ช.ม.) เป็นสายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป เกิดจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์ เข้าสู่ ทะเลสาบคอนสแตนท์ (โบเด้น) ที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิสเซอร์แลนด์กับเยอรมัน ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบ

 

 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (ZUG) (ประมาณ 1.30 ช.ม.) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ
 • นำท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์กที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซึ่งเป็นสีน้ำเงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีน้ำตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง
 • นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล (St Oswald's church) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของเมือง ตัวโบสถ์สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1478

กลางวัน

 • นำท่านเดินทางสู่  เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (ประมาณ 30 นาที) เมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังของสวิสเซอร์แลนด์และยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย  เมืองนี้ตั้งอยู่ตรงทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์อัน หมายถึง ทะเลสาบสี่พันธรัฐโดยจะถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบและขุนเขา
 • นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก  สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์  และเสียสละ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารรับจ้างสวิสจากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส 
 • แวะถ่ายภาพ สะพานไม้ ชาเปลบริดจ์ สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 600 ปีทอด  ข้ามผ่าน แม่น้ำรอยส์ สัญลักษณ์ที่สาคัญของลูเซิร์น ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี   อิสระให้ท่านเพลิดเพลินตามอัธยาศัยกับการช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงต่างๆมากมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  อาทิเช่น  ช็อคโกแลตและร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง  เช่นบุคเคอเรอร์, กุ๊บเบอลิน, เอ็มบาสซี่

 

เย็น

 • อิสระอาหารค่ำ ไม่รวมอยู่ในรายการ
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด  ลูเซิร์น – ยอดเขาจุงเฟราจอร์จ (TOP OF EUROPE) – อินเทอลาเก้น – ลูเซิร์น

เช้า

 • รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ กรุนน์ (ประมาณ 1.15 ช.ม.)  อันได้ชื่อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ในหุบเขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สุด นำท่านสู่ สถานีรถไฟฟ้าเพื่อขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนนสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป ให้ท่านชื่นชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์จนถึงสถานีรถไฟจุงเฟรา ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (TOP OF EUROPE)

 

กลางวัน

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ SPHINX
 • จากนั้นนำชม ถ้ำน้ำแข็ง ที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบายๆ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE และสถานที่นี้ยังเป็นฉากสำคัญของละครลิขิตรัก THE CROWN PRINCESS  ซึ่งเป็นฉากเปิดตัวของเจ้าหญิงอลิชท่ามกลางหิมะขาวที่ปกคลุมยอดเขาที่งดงามและประทับใจอีกด้วย
 • เดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (INTERLAKEN) (ประมาณ 30 นาที) เมืองระหว่างทะเลสาบ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน และทะเลสาบเบรียนซ์ อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิสเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ
 • เดินทางกลับสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE)  (ประมาณ 1 ช.ม.) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยอันดับหนึ่งของสวิสเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา

เย็น

 • อิสระอาหารค่ำ ไม่รวมอยู่ในรายการ
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า

 

วันที่แปด  ลูเซิร์น – สนามบินซูริค –  กรุงเทพฯ

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับมีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND
 • 13.15 น.  บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ TG 971

 

วันที่เก้า  สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 06.10 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุอื่นๆ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน มีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
 2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับสายการบินตามที่ระบุตามรายการ ชั้นประหยัด
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าในการยื่นครั้งแรก
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 3,000.- บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในส่วนที่เหลือ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ำใจในการบริการ
 • ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

การจองและชำระเงิน

ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือ ว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ ชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่า ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ

             ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษัทฯ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง

             ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้)

             ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด (การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร)

             หากท่านส่งเอกสารล่าช้า แล้วผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ค่ามัดจำตั๋วกับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วแล้วทางบริษัทฯจะหักค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวนและจะทำการคืนให้ท่านตามที่สายการบินคืนให้กับทางบริษัทฯ โดยใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้งนี้บางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามัดจำในต่างประเทศ โดยส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 15 วัน

             ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้า – ออกเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการเดินทาง และสำหรับท่านที่ถูกปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเข้าเมือง หรือใช้เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่ท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้วไม่ว่าบางส่วนหรือเต็มจำนวนและทางบริษัทฯจะแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย

             สำหรับผู้เดินทางที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  ยกเว้นหากเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอดำเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจากการยื่นวีซ่าจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษัทฯ กับทางสถานทูต

Trip Facts

 • ล่องเรือแม่น้ำไรน์,ไฮเดลเบิร์ก,โรเธนเบิร์ก,มิวนิค,ลินเดอร์ฮอฟ,ฟุสเซ่น,ปราสาทนอยชวานสไตน์,: ลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล
 • กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • สนามบินแฟรงค์เฟิร์ท
 • สายการบินไทย
 • 9 วัน 6 คืน
 • 4 ดาวหรือเทียบเท่า