fbpx

ซุปเปอร์แพ็คเกจสุดคุ้ม มัลดีฟส์ 4 วัน 3 คืน (PG) - 4 Days

ซุปเปอร์แพ็คเกจสุดคุ้ม มัลดีฟส์ 4 วัน 3 คืน (PG)
37900

เที่ยวมัลดีฟส์ราคาเบา ๆ ไม่หนักกระเป๋า ไม่หนักใจ Yougo IGo จัดให้!!

..สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สั่งจองทัวร์ ติดต่อเราเลย..

เพิ่มเพื่อน

กำหนดการ

อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน

    31  ตุลาคม – 3  พฤศจิกายน 256137,900
    08 – 11  พฤศจิกายน 256137,900
    14 – 17  พฤศจิกายน 256137,900
    22 – 25  พฤศจิกายน 256137,900
    28  พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 256137,900
    05 – 08   ธันวาคม   2561 (วันพ่อแห่งชาติ)37,900
    06 – 09   ธันวาคม   256137,900
    12 – 15   ธันวาคม   256137,900
    13 – 16   ธันวาคม   256137,900

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อนเดินทาง
หากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น เหตุผลต่างๆที่อยู่
เหนือความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี

::ราคาโปรโมชั่นจองภายใน 15 ธันวาคม 2561 เท่านั้น / ไม่มีราคาเด็ก::

**แพ็คเกจนี้สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป พักห้องทวินกรุณาเช็คห้องว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

 

สรุปโรงแรม

วันโรงแรม
13 ดาวหรือเทียบเท่า
23 ดาวหรือเทียบเท่า
35 ดาวหรือเทียบเท่า
4-

 

สรุปมื้ออาหาร

วันที่เช้ากลางวันเย็น
1บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง
2
3
4บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง-

มีอาหารสำหรับลูกค้า

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – เมืองมาเล่ – ซิตี้ทัวร์เมืองมาเล่

เช้า

 • 06.30 น.  เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4เคาร์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์(PG)
 • 09.20น. ออกเดินทางสู่เมืองมาเล่ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORTโดยเที่ยวบินที่ PG711 สายการบิน BANGKOK AIRWAYS บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง และสามารถใช้เลาจ์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ฟรี!!!

กลางวัน

 • 12.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท
 • เดินทางสู่หาดฮุลุมาเล่ (Hulhumale)โดยห่างจากสนามบินประมาณ 15 นาทีโดยรถยนต์ หาดฮุลุมาเล่เป็นเมืองชายหาดที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม ไม่แพ้กับเกาะต่างๆ ท่านสามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศชายหาดที่สวยงามที่อยู่ตรงข้ามโรงแรม และสามารถเดินเล่นในเมืองมาเล่ได้ด้วยในเวลากลางคืน โดยโรงแรมที่ท่านจะเข้าพักนั้น สามารถเดินไปเที่ยวเล่นที่ชายหาดได้ จากนั้นนำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรมใกล้ชายหาดฮุลุมาเล่
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรมบริการแบบเซ็ทเมนู บริการหลากหลายเมนู  ให้ท่านสามารถเลือกได้(1) หลังอาหารกลางวันให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 16.00 น.    ถึงเวลาสมควรนำท่านเที่ยวชมเมืองมาเล่โดยรอบโดยรถยนต์หรือรถตู้ เมืองมาเล่ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เมืองหลวงนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่เล็กที่สุดในโลก เพราะมีพื้นที่เพียง 5.8 ตารางกิโลเมตร มีประชากรเพียง 1 แสนกว่าคน และเป็นศูนกลางเศรษฐกิจและการคมนาคมของประเทศท่านสามารถช้อปปิ้งตามร้านค้าต่างๆ มีทั้งเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ ตลอดจนอาหารการกิน ซึ่งสามารถช้อปปิ้งได้ที่ห้างสรรพสินค้า REDWAVE หรือตลาดหาดฮุลุมาเล่ (ในเมืองหลวงมาเล่ จะไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์จำหน่าย)

เย็น

 • รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการแบบเซ็ทเมนู บริการหลายหลายเมนู  ท่านสามารถเลือกได้ (2)
 • พักที่TURQUOISE RESIDENCE HOTEL / UI INN HOTEL / THE AQUZZ HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า เกาะฮูลูมาเล่คลังภาพของที่พักนี้คลังภาพของที่พักนี้คลังภาพของที่พักนี้

วันที่ 2  SAND BANK (กิจกรรมทางน้ำชมปะการัง พายเรือคายัค) – หมู่บ้านชาวเกาะฮิมมาฟูชิ หรือ เกาะเฮอร่า

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรมที่พัก  (3)
 • 09.00 น. นำท่านขึ้นเรือ เยี่ยมชมแซนด์แบงค์ (SAND BANK)ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเนินทรายเล็กๆโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำทะเล เวลาน้ำลงจะดูเหมือนเป็นเกาะเล็กๆ บางครั้งก็เป็นเหมือนสันทรายทอดยาวอยู่กลางทะเล ซึ่งรูปร่างจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเวลาน้ำขึ้นและลง ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สวยงามมาก

เที่ยง

 • รับประทานอาหารกลางวัน ปิคนิคอาหารกลางวันบนเกาะ SAND BANK(4)
 • ถึงเวลาสมควรนำท่านเดินทางเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเกาะฮิมมาฟูชิ หรือ เกาะเฮอร่า ให้ท่านอิสระบนเกาะเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเกาะ ซื้อของฝาก และเก็บภาพความประทับใจ

เย็น

 • รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการแบบเซ็ทเมนู บริการหลายหลายเมนู  ท่านสามารถเลือกได้ (5)
 • พักที่TURQUOISE RESIDENCE HOTEL / UI INN HOTEL / THE AQUZZ HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า เกาะฮูลูมาเล่คลังภาพของที่พักนี้คลังภาพของที่พักนี้

 

วันที่ 3 พักรีสอร์ทหรูบนเกาะห้องแบบ Water Villa(รวมอาหารกลางวัน,เย็นและเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์)

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรมที่พัก  (6)
 • นำท่านเดินทางสู่ รีสอร์ทหรูบนเกาะ ระดับ 5 ดาวโดยเรือ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงามพร้อมเก็บภาพบรรยากาศ ตลอดจนใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของรีสอร์ท อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง

 • รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ พร้อมเครื่องดื่ม (7)รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมดำน้ำตื้น
  หรือพายเรือคายัค

เย็น

 • รับประทานอาหารเย็น แบบบุฟเฟต์ พร้อมเครื่องดื่ม (8)รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
 • พักที่ PARADISE ISLAND RESORT ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า ห้องแบบ WATER VILLA

 

วันที่ 4 เมืองมาเล่ – กรุงเทพฯ

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรมที่พัก  (9)
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT
 • 12.45น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบินที่ PG712สายการบิน BANGKOK AIRWAYSบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 • 19.25 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาเข้าโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

 

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงชำระเงินเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

ราคาโปรโมชั่นราคานี้จองภายใน 15 ธันวาคม 2561 เท่านั้น

 

 

กรุณาเช็คห้องพักว่างก่อนทำการจอง!!!

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น กรุณาชำระยอดเต็มจำนวน ภายใน 3 วันหลังจากที่ทำการจอง

หากไม่ชำระภายในวันที่กำหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ

 

หมายเหตุ

 • ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
 • ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 • กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้ เนื่องจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ชำระยอดเต็มจำนวน หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 • เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

 

Trip Facts

 • เมืองมาเล่,SAND BANK,หมู่บ้านชาวเกาะฮิมมาฟูชิ,เกาะเฮอร่า
 • กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT
 • สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
 • 4 วัน 3 คืน
 • 3 ดาวหรือเทียบเท่า