fbpx

อเมซิ่งไฮไลท์ กุ้ยหลิน 6 วัน 5 คืน (CZ) - 6 Days

อเมซิ่งไฮไลท์ กุ้ยหลิน 6 วัน 5 คืน (CZ)
23300

ชมทัศนียภาพและเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่งดงาม เมืองแห่งภูเขาสวย น้ำใส  ถ้ำงาม

“กุ้ยหลินสวยเป็นเป็นเอกแห่งใต้หล้า หยังซั่วสวยยิ่งกุ้ยหลิน”

..สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สั่งจองทัวร์ ติดต่อเราเลย..

เพิ่มเพื่อน

กำหนดการ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง 28 ธันวาคม 61 – 02 มกราคม 62 (ปีใหม่ 2562)

Big…Amazing Guilin
5 Days/4Nights

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋ว

ผู้ใหญ่ 2-3 ท่าน/ห้อง ราคาท่านละ23,300.-14,500.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ  ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ  ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(มีเตียง)
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)
พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ3,500.-

อัตรานี้รวม: ภาษีน้ำมันของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย ณ วันที่ 06 ต.ค.61

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

 

สรุปมื้ออาหารและโรงแรม

วันที่เช้ากลางวันเย็นโรงแรม
1--4 ดาวหรือเทียบเท่า
24 ดาวหรือเทียบเท่า
34 ดาวหรือเทียบเท่า
44 ดาวหรือเทียบเท่า
54 ดาวหรือเทียบเท่า
6---

มีอาหารสำหรับลูกค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 61 (1)  กรุงเทพฯ - กุ้ยหลิน

 • 10.30 น.  คณะพร้อมกันที่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U   สายการบิน CHINA SOUTHERN เจ้าหน้าที่ของบริษัท บิ๊กเวิลด์ ฮอลิเดย์ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
 • 13.00 น.  นำท่านเหินฟ้าสู่เมืองกุ้ยหลิน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN เที่ยวบินที่ CZ6100
  ***แวะพักที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองกุ้ยหลิน***
 • 18.25 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองกุ้ยหลิน นำท่านรับกระเป๋าสัมภาระ และเดินทางออกจากสนามบิน

ค่ำ

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก  GUILIN VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)
  (คืนที่1)

 

วันเสาร์ ที่ 29 ธันวาคม 61 (2)  กุ้ยหลิน-สวนเขางวงช้าง-เขาฝูโป – ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณเป่าฟู่หลิง - ผลิตภัณฑ์ยางพารา – เขาเซียงกง - เมืองหยางซั่ว 

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(2)
 • นำท่านชม สวนขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน เขางวงช้างตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลีเจียงใจกลางเมือง ซึ่งเป็นภูเขาหินปูนที่อยู่ริมน้ำและถูกกัดเซาะจนเป็นลักษณะคล้ายกับช้างตัวใหญ่ ยื่นงวงลงไปดูดน้ำในแม่น้ำ จึงได้ชื่อว่าเป็นภูเขางวงช้าง

 

 

 • จากนั้นนำท่าน เที่ยวชม เขาฝูโบว เป็นที่รู้จักกันในนาม “เขาสลายคลื่น” เพราะแม้คลื่นลมจะโหมกระหน่ำเข้ามาเพียงใด เมื่อมาพบกับเขาฝูโปแห่งนี้คลื่นนั้นก็จะมลายหายไปจนสิ้น ที่เขาฝูโปแห่งนี้มีถ้ำที่มีความสวยงามและ น่าสนใจอยู่หลายแห่ง ได้แก่ ถ้ำพระพันองค์ อันเป็นที่เก็บรวบรวมพระที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง เชิงเขาด้านใต้มีถ้ำคืนมุก ซึ่งเชื่อกันว่าเดิมมีมังกรอาศัยอยู่ และมีไข่มุกส่องประกายให้ความสว่างแก่ถ้ำ
 • จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณเป่าฟู่หลิง พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน ในชื่อว่า ยาบัวหิมะ ยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่ หลิง เป็นยาสามัญประจำบ้านที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ให้ท่านได้นวดฝ่าเท้าผ่อนคลายกับยาสูตรพิเศษ หรือเลือกซื้อยาสมุนไพรกลับไปเป็นของฝาก

กลางวัน

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
 • ระหว่างทางนำท่านแวะชมร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากยางพารา ตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ เขาเซียงกง อยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำหลีเจียง ห่างจากเมือง หยางซั่ว 28กิโลเมตร นำท่านชมวิวแม่น้ำหลีเจียงจากบนเขานี้ แม่น้ำหลีเจียงถูกล้อมรอบด้วยเขาหลายๆลูก เป็นจุดที่ชมแม่น้ำหลีเจียงสวยที่สุด ถ้าอากาศเป็นใจ ท่านสามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม เป็นที่นิยมของนักถ่ายภาพ 
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองหยางซั่ว เมืองโบราณที่มีประวัติราว 2000 ปีตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาที่สวยงาม เมืองนี้เป็นสถานที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม

เย็น

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก YANGSHOU WEST STREET VISTA HOTEL หรือเทียบเท่า (4*) (คืนที่ 2)

 

วันอาทิตย์ ที่ 30 ธันวาคม 62 (3)   เมืองหยางซั่ว – ล่องเรือแพแม่น้ำหลีเจียง – ถ้ำเงิน – ร้านผลิตผ้าใยไผ่ไหม - ถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย  Optional: เลือกซื้อโชว์สุดอลังการ“Impression Liu Sanjie”

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (5)
 • จากนั้นนำท่านล่องเรือแพชมความงาม แม่น้ำหลีเจียง  ในช่วงเส้นทาง อุทยานสวนน้ำหยางซัว หรือ  เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สวนน้ำหลิวซานเจี่ย  ซึ่งมีทิวทัศน์งดงามเป็นอย่างมาก  ในอดีตเคยใช้เป็นสถานถ่ายทำภาพยนตร์เลื่องชื่อยุค 40 กว่าปีก่อน เรื่องหลิวซานเจี่ย โดยเนื้อเรื่องกล่าวถึงหลิวซานเจี่ย หญิงงามระดับนางงาม เป็นนักร้องเสียงใส ซึ่งเป็นที่หมายปองของเหล่าหนุ่มน้อยใหญ่และถูก ผู้ทรงอิทธิพลบีบบังคับให้แต่งงาน และได้ทำการโต้เพลงจนหลุดพ้นจากผู้ทรงอิทธิพล  จนได้ครองรักกับคนที่เธอรัก ชมความงามสองฝากฝั่งของธรรมชาติ ซึ่งกวีให้คำขนานนามว่า “กุ้ยหลินสวยเป็นเอกแห่งใต้หล้า หยังซั่วสวยยิ่งกุ้ยหลิน”
  ** หมายเหตุ   รายการอาจจะเปลี่ยนเป็นล่องเรือแบบอื่นแทน ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ**

กลางวัน

 • รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (6)
 • สมควรแก่เวลาแล้วนำท่านแวะชมการผลิตผ้าใยไผ่ไหม ซึ่งนำมาเป็นเครื่องนุ่งห่มในแบบต่างๆ มากมาย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้า เครื่องใช้ต่างๆกลับไปเป็นของฝาก
 • นำท่านเดินทางชมถ้ำเงิน หรือถ้ำหยินจื่อเหยียน เป็นถ้ำขนาดใหญ่แห่งใหม่ที่เพิ่งค้นพบโดยเปิดให้ผู้เข้าชมมาประมาณ 10 ปี ชมหินงอกหินย้อยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ส่องแสงระยิบระยับแวววาวประกายเกล็ดเพชรอย่างสวยงาม ชาวหยังซั่วจึงตั้งชื่อว่าถ้ำเงิน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก YANGSHOU WEST STREET VISTA HOTEL หรือเทียบเท่า (4*) (คืนที่ 3)

เย็น

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย หรือ ถนนคนเดิน บรรยากาศล้อมรอบด้วยทิวเขาต่างๆ ซึ่งเป็นถนนที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนข้าวสารแห่งเมืองหยางซั่ว ทด้วยแสงสีเสียง ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเดินช้อปปิ้ง ณ ถนนแห่งนี้  อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าราคาถูกนานาชนิด   ไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอ, ผ้าปูโต๊ะ, พัด, สินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น น้ำพริกกุ้ยหลิน เต้าหู้ยี้ เหล้ากุ้ยฮัว ขนมถั่วอัดหลากหลายรสชาติ  หรือจะสั่งกาแฟเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อดับกระหาย
  ***หมายเหตุ   (โชว์สุดอลังการ“Impression Liu Sanjie” โชว์หลิวซานเจี่ย ที่เนรมิตฉากการแสดงบนผืนน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามของกุ้ยหลิน ออกแบบและควบคุมการแสดง โดย ผู้กำกับชื่อดังจางอี้โหมว)***รายการทัวร์ไม่รวมค่าดูโชว์*** ท่านใดสนใจกรุณาติดต่อสอบถามที่ไกด์ หรือหัวหน้าทัวร์**โชวุ์สุดอลังการ บนอัฒจรรย์ ริมแม่น้ำความจุ 2,000 ที่นั่ง โรงละครธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมโชว์แม่น้ำที่มีชื่อเสียงของเมืองหยังซั่ว ชื่อชุด THE IMPRESSION OF LIU SANJIE ตำนานเพลงพื้นบ้านชาวจ้วง “หลิวซานเจี่ย” ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดีทั่วประเทศจีน การแสดงชุดนี้กำกับการแสดงโดย “จางอวี้โหมว” ผู้กำกับหนังชื่อดังที่มีผลงานระดับโลก และยังฝากผลงานสุดอลังการไว้ในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิค ด้วยความมัศจรรย์ในจินตนาการอันบรรเจิด ผลงานชุดนี้จึงได้ผสานความงามธรรมขาติ และวิถีแห่งมนุษย์ไว้อย่างดื่มด่ำ แสงไฟและแสงจันทร์ เสียงเพลงและเสียงพลิ้วไหวของไผ่อ้อขุนเขาริมน้ำและเครื่องประกอบฉากทันสมัย เสื้อผ้าเครื่องแต่งการพื้นบ้านและงานดีไซน์ นักแสดงร่วม 600 กว่าชีวิตจะเรียงร้อยออกมาเป็นการแสดงที่มีคำจำกัดความลึกซึ้งกว่าคำว่า “สินค้าแห่งการท่องเที่ยว” หากแต่เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะชิ้นยอดที่ไม่ควรพลาดชม

วันจันทร์ ที่ 31 ธันวาคม 61 (4)  หยางซั่ว – เมืองลับแล - กุ้ยหลิน – ร้านหยก – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง พิเศษ...ชมโชว์ Mirage Guilin

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (8)
 • นำท่านเดินทางสู่ ซื่อไหว้เถาหยวน หรือมีฉายา เมืองลับแล เมืองที่มีธรรมชาติที่สงบร่มรื่นน่าอยู่ จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4 เอของจีน ซึ่งสร้างเป็นเมืองจำลองวัฒนธรรมชาวเผ่าต่าง ๆ ณ เมืองลับแล ท่านจะได้ชมการแสดงระบำของชนกลุ่มน้อยตลอดสองฟากฝั่ง  และมีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาหลาย ๆ เผ่า  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองกุ้ยหลิน

กลางวัน

 • นำท่านชมและถ่ายรูปกับ เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก) เพื่อเป็นสิริมงคล อยู่ในทะเลสาบซานหู เป็นเจดีย์คู่ เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน รอบๆทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศน์สวยงามยิ่งนักถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในกุ้ยหลิน

เย็น

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
 • พิเศษ... โชว์ Mirage Guilin เป็นการแสดงที่้มีขึ้นที่เมืองกุ้ยหลิน บนเวทีอลังการ Lijiang Theatre จำนวนที่นั่ง 1,182 ที่นั่ง ประทับใจกับเพลงหลิวซานเจี่ยในภาพยนตร์มนต์รักชาวเรือ ที่นำมาดนตรีใหม่ให้เข้ากับยุคสมัย มีเรื่องราวของประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ เช่น ชาวจ้วง ชาวเย้า เป็นต้น ชมบัลเล่ย์กายกรรม ที่ลำสมัยด้วยเทคนิคพิเศษและจบชุดการแสดงด้วยชุดมอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก กับนักแสดงมากมาย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก GUILIN VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า (4*) (คืนที่ 4)

 

วันอังคาร ที่ 01 มกราคม 62 (5)      กุ้ยหลิน – หลงเซิ่น (หลงจี้)นั่งกระเช้าขึ้น+ลง นาขั้นบันได – ร้านผ้าไหม – ช้อปปิ้งถนนคนเดินกุ้ยหลิน

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (11)
 • นำท่านเดินทางสู่ หลงเซิ่น (หลงจี้) นั่งกระเช้าขึ้น+ลง นาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในกุ้ยหลินเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมของชนชาติส่วนน้อย นั่งรถขึ้นสู่ยอดเขาแล้วเดินต่อจนถึง นาขั้นบันได ที่แลดูเหมือนกับมังกรเลื้อยรอบเนินเขาที่เรียกว่า นาขั้นบันได

กลางวัน

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านชาวจ้วง (12)
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองกุ้ยหลิน แล้วนำท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ที่มีชื่อเสียงของจีน พร้อมชมกรรมวีธีการผลิตและให้ท่านเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพดีเป็นของฝาก
 • จากนั้นอิสระช้อบปิ้ง ของพื้นเมืองกุ้ยหลินขึ้นชื่อ เช่น เหล้าขาวกุ้ยหลิน เต้าหู้ยี้กุ้ยหลิน น้ำพริกกุ้ยหลิน หล่อฮั่งก้วยชงดื่ม ยาอม ยาเป่า “ซีกัวซวง”แก้แผลในปาก แก้เจ็บคอ หรือจะไปช้อบปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึก ที่ถนนคนเดินเท้า “ปู้สิงเจีย” ถนนจงซาน เมืองกุ้ยหลินตามอัธยาศัย

เย็น

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13) นำท่านเข้าสู่ที่พัก GUILIN VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า (4*) (คืนที่ 5)

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง (14)
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินกุ้ยหลิน
 • 08.40 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN เที่ยวบินที่ CZ 6099
  ***แวะพักที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นเดินทางต่อสู่สู่กรุงเทพฯ ***
 • 12.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพความประทับใจไปอีกนานแสนนาน

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 4. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางสายการ บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 5. เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ไม่ว่ากรณีใด
 6. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม สถานการณ์ ดังกล่าว
 8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิน ให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย ผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 10. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 11. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทาง ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ อาทิ เช่น นโยบายการควบคุมไข้หวัดใหญ่ 2009 ของประเทศนั้นๆ
 12. รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ในระหว่างการทำทัวร์
 13. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน(ตั๋วกรุ๊ป)-กรุงเทพฯ สายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ชั้นทัศนาจร (CZ)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)   
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ                         
 • ค่ารถรับส่งระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี                                         
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน (4 วันทำการ Passport Thai)
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองอายุตั้งแต่ 6 เดือน-75 ปี ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ ไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร์) **อายุ 76ปีขึ้นไป วงเกิน 500,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ ไม่เกินวงเงิน 250,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร์) ** เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ทางบริษัทฯ จัดทำ (สำหรับที่เดินทางพร้อมคณะทัวร์กรุ๊ปจากเมืองไทยเท่านั้น) สำหรับท่านอื่นๆ ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านจะต้องทำประกันการเดินทางเอง หรือ สอบถามค่าใช้จ่ายประกันเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ฯ

*** ราคารวมทิปไกด์+คนขับรถท้องถิ่นแล้ว *ไม่รวมหัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน/วัน/ท่าน* (โดยเฉลี่ย 60 หยวน/ท่าน)

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง              
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี 3%
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว           
 • สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/วัน/ท่าน (โดยเฉลี่ย 60 หยวนตลอดการเดินทาง)
 • ค่าทิปยกกระเป๋า โดยเฉลี่ยห้องละ 10 หยวน/คืน (บางโรงแรมอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋า)
 • ไม่แจกกระเป๋าเดินทาง

 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

 • ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
 • การขอวีซ่าเข้าประเทศจีนสถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
 • ท่านที่มีวีซ่าจีนแล้วหักคืนท่านละ 1,000บาท

การชำระเงิน 

            ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ หากภายใน 3 วันไม่มีการชำระค่ามัดจำถือว่ายังไม่คอนเฟริมที่ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 16 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด หรือยกเลิกการเดินทาง

 

การยกเลิก

 • ไม่สามารถยกเลิกได้เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล และ ขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 15 วันก่อนการเดินทาง)
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

Trip Facts

 • กุ้ยหลิน,นาขั้นบันไดหลงจี้,เขาเซียงกง,ล่องเรือแพแม่น้ำหลีเจียง,
 • กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • สนามบินเมืองกุ้ยหลิน
 • สายการบิน CHINA SOUTHERN
 • 4 ดาวหรือเทียบเท่า