fbpx

Beijing ปักกิ่ง พระราชวังต้องห้าม 4 วัน 2 คืน - 4 Days

shutterstock_439146565_resize
Beijing ปักกิ่ง พระราชวังต้องห้าม 4 วัน 2 คืน
8998

  แช่น้ำแร่  4 วัน เที่ยวจัตุรัสเทียนอันเหมิน สัมผัสความยิ่งความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

..สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สั่งจองทัวร์ ติดต่อเราเลย..

เพิ่มเพื่อน

ไม่มีราคาเด็กเนื่องจากเป็นราคาพิเศษ/ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า 1,650 บาท/ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป

สรุปมื้ออาหารและโรงแรม

วันที่เช้ากลางวันเย็นโรงแรม
1----
2-3 ดาวหรือเทียบเท่า
33 ดาวหรือเทียบเท่า
4--

มีอาหารสำหรับลูกค้า

 

หมายเหตุ

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอื่นที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนทำการจองทัวร์หรือชำระเงิน จากนั้นจะถือว่าลูกค้ารับทราบตามข้อกำหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีมีตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์บินตามรายการถูกยกเลิกหรือสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมืองจากสายการบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี.
 • ทางบริษัทเริ่มต้นและจบการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างประเทศและจะสำรองตั๋วเครื่องบินหรือพาหนะอย่างใดอย่างหนึ่งที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองพาหนะ
 • ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  แต่จะทำการ REQUEST ให้ได้เท่านั้น งดการคืนบัตรโดยสารและการยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน
 • หากผู้โดยสารถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ทั้งในและต่างประเทศตามในรายการทัวร์ข้างต้น  จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในประเทศ,ต่างประเทศ  ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศนั้นๆ กำหนดด้วยตัวท่านเอง และผู้โดยสายต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 22.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q  สายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ (HU) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในด้านเอกสาร

วันที่สอง  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – ร้านยางพารา – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – «« OPTION SHOW  กายกรรมปักกิ่ง ««

 • 01.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HU7996
 • 07.25 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง ปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิง (Beijing) เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง  เป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนถึง สาธารณรัฐจีน เคยใช้ชื่อจงตู ต้าตู เป่ย์ผิงและเป่ย์จิง โดยมีชื่อเรียกทั้งหมดกว่า 60 ชื่อ เริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน แบ่งเป็น 16 เขตและ 2 อำเภอ เป็นนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง พื้นที่ทั่วกรุงปักกิ่งมีถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 21,107,000 คน กรุงปักกิ่งเป็นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีกำแพงเมืองจีน,พระราชวังโบราณ,หอสักการะฟ้าเทียนถัน,สุสานจักรพรรดิสมัยราชวงศ์หมิง,วังพักร้อนอี๋เหอหยวนและภูเขาเซียงซาน เป็นต้น ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย
 • นำท่านไปยัง จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tiananmen Square) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมิน อนุสาวรีย์วีรชน ประตูเจิ้งหยางเหมิน
 • จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้ามกู้กง (Gugong Forbidden City Palace) สร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อในสมัยราชวงศ์เหมิง เป็นสถานที่ว่าราชการ และที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์เหมิง และชิง จากนั้นนำท่านเที่ยวชม พระราชวังหลวง (พระราชวังกู้กง) ในอดีตได้รับสมญานามว่าเมืองต้องห้ามเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ต่อเนื่องกันถึง 24 พระองค์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่งมีอาณาบริเวณกว่า 72,000 ตารางกิโลเมตรล้อมรอบด้วยกำแพงสูงถึง 10 เมตร ด้านนอกยังมีคูน้ำขนาดใหญ่ล้อมรอบกำแพงอีกชั้นหนึ่ง เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1406 แล้วเสร็จในปี 1420 ภายในแบ่งเป็น 3 ชั้นมีห้องต่างๆ ถึง 9,999.5 ห้อง มีพระที่นั่งใหญ่ 3 องค์อยู่ตรงใจกลางพระราชวัง พระที่นั่งไท่เหอเป็นพระที่นั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นสถานที่เสด็จออกว่าราชการและใช้ประกอบพิธีสำคัญๆ นำชมพระราชบัลลังก์ทองที่ตั้งอยู่บนแท่นลายมังกรสูงจากพื้น 2 เมตร. อิสระให้ท่านได้ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวัง จนถึงเวลานัดหมาย
 • เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ ร้านยางพารา ให้ท่านได้ฟังคำอธิบายสรรพคุณจากยางพาราที่แปรรูปและเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตามอัธยาศัย
 • นำท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ตลาดรัสเซีย (มาบุญครองของจีน) ช้อปปิ้งสินค้าเลียนแบบมากมายหลากหลายชนิด อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของฝากของที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ★★ OPTION SHOW ★★  ชม โชว์กายกรรมปักกิ่ง การแสดงโชว์กายกรรมที่มีหลากหลายโชว์ให้ท่านได้ชมความสามารถเฉพาะตัวของนักแสดงหลายรูปแบบทั้งโชว์สวยงาม,หวาดเสียวและโชว์อื่นๆ ที่นำมาโชว์กันอย่างต่อเนื่อง ตื่นตาตื่นใจไปกับโชว์,ฉาก,แสง สี เสียง โชว์กายกรรมปักกิ่งนับเป็นสุดยอดโชว์ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก (ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท สามารถจองและชำระเงินค่าออพชั่นได้พร้อมค่าทัวร์)
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUYONG YULONG HOTEL BEIJING หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม  ร้านหยก – กำแพงเมืองจีน (ด่านจูยงกวน) – «« OPTION TOUR  SNOW WORLD «« – ร้านบัวหิมะ – ► แช่น้ำแร่ ◄

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเข้าชม ร้านหยก ให้ท่านได้ฟังการบรรยายวิธีการดูหยกและเลือกชมเลือกซื้อสินค้าที่ทำด้วยหยก คนจีนเชื่อว่าหยกคือเครื่องประดับนำโชคและสามารถสืบทอดสกุลได้อีกด้วย
 • นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน (ด่านจูยงกวน) สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลางสมัยจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สร้างด้วยแรงงาน เลือดเนื้อ และชีวิตของคนนับล้านคน มีความยาว 6,350 กม. ก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปี เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 1987 สร้างในปี - ราว 700 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ราชวงศ์หมิง ปี ค.ศ.1368-1644 อาณาเขต - ความยาว 14,600 ลี้ (ราว 6,700 กิโลเมตร) สมญานาม “กำแพงหมื่นลี้” ปัจจุบันส่วนที่หลงเหลือให้เห็นเป็นรูปกำแพงตามดินแดนตอนเหนือของจีน ได้แก่ กรุงปักกิ่ง (18 ด่าน) นครเทียนจิน(2 ด่าน) มณฑลกันซู่ (20 ด่าน) มณฑลเหอเป่ย (43 ด่าน) มณฑลเหลียวหนิง (2 ด่าน) มณฑลหนิงเซี่ย (15 ด่าน) มณฑลซันซี (61 ด่าน) และมณฑลส่านซี (24 ด่าน) ล้วนเป็นกำแพงเมืองที่ก่อสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงทั้งสิ้น โดยสุดด้านตะวันออก คือ ด่านซันไห่กวน ในมณฑลเหอเป่ยและสุดด้านตะวันตก คือ ด่านเจียยี่กวน ในมณฑลกานซู่
 • เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
  ★★ OPTION TOUR ★★  Beijing Snow World Ski Resort ลานสกีชานเมืองปักกิ่ง ร่วมทุนระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างสถานที่เล่นสกีขนาดใหญ่และสถานออกกำลังกายที่ผสมผสานการจัดเลี้ยงและความบันเทิง ตั้งอยู่ในภูเขา Fengming ล้อมรอบด้วยภูเขาสวยงาม 500,000 ตารางเมตร สนุกสนานกับกีฬาฤดูหนาว เล่นหิมะอย่างเต็มที่ (ค่าเข้าท่านละ 1,300 บาท สามารถจองและชำระเงินค่าออพชั่นได้พร้อมค่าทัวร์)
  หมายเหตุ :
 • ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี,เครื่องเล่นต่างๆ ค่าเช่าชุดกันหนาว กรุณาเตรียมถุงมือ ผ้าพันคอ แว่นกันแดดและเครื่องกันหนาวให้พร้อม อิสระให้ท่านได้เล่นหิมะตามอัธยาศัย  จนถึงเวลานัดหมาย
 • กรณีซื้อออพชั่นโชว์กายกรรม 1,000 บาทและออพชั่น Snow World 1,300 บาท  พิเศษ! จองและจ่ายพร้อมกันทั้งสองออพชั่นเพียง 2,000 บาท
 • นำท่านเข้าสู่ ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร เป่าพร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พิเศษ!! ►► ผ่อนคลายความเมื่อยลากับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติภายในโรงแรม  อิสระให้ท่านพักผ่อนกับการแช่น้ำแร่  (กรุณานำชุดว่ายน้ำของท่านมาเปลี่ยน ทางโรงแรมไม่มีบริการค่ะ)

 

วันที่สี่  ประตูชัย(ผีเซี๊ยะ) – พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – สนามบินปักกิ่ง – กรุงเทพฯ

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ประตูชัย เพื่อชม “ผีซิ่ว” หรือ “ปี๋เซี๊ยะ” สัตว์สวรรค์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์แห่งความร่ำรวย ชาวจีนเชื่อว่าจะนำโชคลาภเงินทองมาให้พร้อมทั้งคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติไว้เพราะผีเซี๊ยกินเงินทองแล้วเก็บไว้ไม่ถ่ายออกมา ผีซิ่วเป็นสายเลือดพญามังกรลำดับที่เก้า มีพลังอำนาจในการขจัดสิ่งชั่วร้ายอัปมงคลให้หมดไป สามารถดึงดูดพลังแห่งโชคลาภเข้ามาสู่ผู้ครอบครองมิรู้สิ้น
 • นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง เป็นพระราชอุทยานที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 290 เฮกต้าร์ ประกอบด้วยเนื้อที่ที่เป็นนํ้า 3 ส่วน เนื้อที่ที่เป็นดิน 1 ส่วน ประกอบด้วยสองส่วนคือ เขา "ว่านโซ่วซาน" และ ทะเลสาบ "คุนหมิงหู" บนเขาว่านโซ่วซานได้สร้างวิหาร ตำหนัก พลับพลาและเก๋งจีนอันงดงามไว้หลายรูปหลายแบบ ตั้งอยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมิภาพที่เชิงเขามีระเบียงทางเดินที่มีระยะทางไกลถึง 728 เมตร ลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิง ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็ก ๆ เกาะหนึ่ง มี สะพาน 17 โค้งอันสวยงามเชื่อมติดกับฝั่ง ทั่วทั้งอุทยานจัดไว้ได้สัดส่วนงดงามตระการตาซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในการสร้างอุทยานของจีน
 • เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบินปักกิ่ง

**คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์**

 • 19.50 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HU7995 
 • 23.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ.........

หมายเหตุ

ทางบริษัทฯ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านหยก, ร้านยาจีน, ร้านไข่มุก, ร้านชา, ร้านนวดเท้า,ร้านยางพารา เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านค้าทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น

 

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ไม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 1,650 บาท วีซ่าหมู่คณะ (สำหรับคนไทย)
 • ไม่รวมค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาติ เพิ่ม 5,000 บาท และลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง ทางบริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้)
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

เดินทางขึ้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน

 1. ชำระเต็มจำนวน ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 2. ส่วนที่เหลือ
  - หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
  - หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
  - เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

  - หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ……….

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

 

เงื่อนไขการจอง

 • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trip Facts

 • กำแพงเมืองจีน,จัตุรัสเทียนอันเหมิน,พระราชวังกู้กง,พระราชวังอวี้เหอหยวน
 • กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • สนามบินกรุงปักกิ่ง
 • สายการบินไห่หนานแอร์ไลน์
 • 4 วัน 2 คืน