fbpx

กัมพูชา 2 วัน 1 คืน ย้อนดินแดนอารยธรรม 1000 ปี - 1 Day

กัมพูชา 2 วัน 1 คืน ย้อนดินแดนอารยธรรม 1000 ปี
4491

ชม 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด เมืองนนครธม วิถีชีวิตชาวโตนเลสาบ ศาลองค์เจ็ก องค์จอม ปราสาทบายน ตาพรหม

..สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สั่งจองทัวร์ ติดต่อเราเลย..

เพิ่มเพื่อน

กำหนดการเดินทาง

เดือนพฤศจิกายนทุกวันเสาร์ - อาทิตย์
เดือนธันวาคม  25618-9 , 9-10 , 15-16 , 22-23 ธันวาคม
วันปีใหม่30 – 31 ธันวาคม /  31 ธันวาคม -1 มกราคม 2562

1 – 2  มกราคม 2562

สรุปโรงแรม

วันที่โรงแรม
1โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

สรุปมื้ออาหาร

วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

มีอาหารสำหรับลูกค้า

วันที่ 1     กรุงเทพฯ – สระแก้ว- โตนเลสาป-ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม - ช้อปปิ้งตลาดซาเจ๊ะ

เช้า

 • 05.00 น.     คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับ
  และอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่จังหวัดสระแก้ว เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย บริการอาหารเช้าบนรถมื้อที่ 1 พร้อมเครื่องดื่ม
 • คณะเดินทางถึงจังหวัดสระแก้ว นำท่านเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ปอยเปต เพื่อเดินทางต่อ
  สู่ประเทศกัมพูชาผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนพาหนะเป็นรถบัสปรับอากาศกัมพูชา

กลางวัน

 • บริการอาหารเที่ยง  มื้อที่  2 ภัตตาคารที่ เสียมเรียบ กัมพูชา เดินทางต่อไปยัง โตนเลสาบ (Tonle Sap Lake) ทะเลสาบน้ำจืด ล่องเรือ ชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โตนเลสาบเป็นแม่น้ำธรรมชาติ และเปี่ยมด้วยระบบนิเวศ ว่ากันว่าโตนเลสาบแห่งนี้นั้นอุดมด้วยพันธุ์ปลามากกว่า 300 ชนิด บนพื้นที่ประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร และมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร โตนเลสาบจึงเป็นลักษณะภูมิประเทศที่สำคัญที่สุดในประเทศกัมพูชาที่หล่อเลี้ยงชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่โดยรอบนี้เป็นพัน ๆ คน ในพื้นที่ของแม่น้ำโตนเลสาบมีชาวประมงนับหมื่นชีวิตที่อาศัยอยู่ มีชุมชนที่เรียกว่าหมู่บ้านลอยน้ำ นอกจากนั้นยังมีโรงเรียน สำนักงานราชการ โบสถ์ เช่นเดียวกันกับชุมชนที่อยู่บนบก ชุมชนนี้ผู้คนอยู่ตามแบบพอเพียงโดยอาศัยอยู่ในบ้านลอยน้ำเคลื่อนที่ไปตามระดับน้ำขึ้นลงของแม่น้ำโตนเลสาบและประกอบอาชีพประมง เลี้ยงปลา ให้ท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านรอบๆ โตนเลสาบ หลังจากนั้นนำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม (Preah Ang Chek Preah Ang Chorm) พระพุทธรูปคู่พี่น้องเปรียบเสมือนศาลหลักเมืองและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเสียมเรียบมาอย่างช้านาน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดซาจ๊ะ (PSACHAS MARKET) เชิญท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ อาทิเช่น เสื้อยืดลวดลายนครวัด ไม้แกะสลัก ผ้าพันคอ อื่นๆมากมาย

เย็น

 • บริการอาหารเย็น มื้อที่ 3

ที่พัก

 • โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 


 

วันที่ 2     นครวัด – นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – สระแก้ว – กรุงเทพ  

เช้า

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม มื้อที่ 4 นำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนครธม (ANGKOR THOM) เมืองหลวงโบราณของอาณาจักรเขมรซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อพระองค์ขับไล่กองทัพจามออกจากเมืองนครในปี ค.ศ. 1181 และพระองค์ได้ขยายบริเวณใกล้เคียงของเมืองที่สร้างขึ้นเป็นกำแพงป้อมปราการในแต่ละด้าน 3 กม. จากนั้นนำท่านชม ปราสาทนครวัด (ANGKOR WAT) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่  นครวัดเป็นชื่อเรียกของคนไทย สำหรับชาวกัมพูชาจะออกเสียงคำว่านครเป็น นอร์กอร์ ส่วนฝรั่งจะออกเสียงเพี้ยนเป็น อังกอร์ ส่วนสาเหตุที่เรียกปราสาทแห่งนี้ว่านครวัดเพราะความใหญ่โตของปราสาทและยังเคยเป็นวัดทางพุทธศาสนา ผู้คนในอดีตจึงเรียกรวมกันว่า นครวัด ปราสาทนครวัด  สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในพุทธศตวรรษที่ 17 จุดประสงค์ในการสร้างก็คือเพื่อเป็นเทวสถานแก่พระวิษณุเทพ ในศาสนาฮินดู ลัทธิไวษณพนิกาย และยังใช้เป็นราชสุสานเก็บพระศพของ พระองค์ ด้วยเหตุนี้ปราสาทนครวัดจึงถูกสร้างให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก เป็นทิศอัปมงคล หรือทิศแห่ง ความตาย ซึ่งจะแตกต่างจากปราสาทอื่นๆที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก  ปราสาทนครวัด  นับเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบรรดาปราสาทขอม ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 30 ปี โดยใช้หินจากเทือกเขาพนมกุเลนที่ตั้งอยู่ไกลออกไปกว่า 50 กิโลเมตร ล่องผ่านมาทางแม่น้ำเสียมเรียบ และ ใช้แรงงานคนนับแสน ช้างนับพันเชือก สำหรับขนหินมาสร้างมหาปราสาทแห่งนี้

 

กลางวัน

 • บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านเที่ยว นำท่านชม ปราสาทบายน (Bayon) เป็นศาสนสถานแห่งเดียวของเมืองนครหลวง ไม่มีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบเหมือนปราสาทอื่นๆ และรูปแบบการก่อสร้างที่โดดเด่น แตกต่างไปจากปราสาทอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศานานิกายมหายานอย่างมาก ดังนั้นศิลปะการสร้าง การตกแต่ง จึงสื่อถึงพุทธศาสนาอย่างชัดเจน ชม ปราสาทตาพรหม  ปราสาทในกลุ่มตะวันออกของเมืองพระนคร  ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานิกายมหายาน  ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แม้ปราสาทตาพรหมไม่ใช่ปราสาทใหญ่โตและมีความสำคัญเทียบเท่าปราสาทบายน แต่ก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ยังนิยมรากอันใหญ่โตของ ต้นสะปง ที่เกาะกุมเหนือปราสาท และประการสำคัญ ทรงสร้างเพื่ออุทิศให้แก่พระราชมารดาของพระองค์เอง  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านปอยเปต ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ด่านชายแดนกัมพูชา-ไทย ตรวจหนังสือเดินทางเข้าประเทศไทย จากนั้นขึ้นรถปรับอากาศเดินทางเข้า กรุงเทพฯ

 

 

เย็น

 • ระหว่างการเดินทางกลับแวะจุดพักรถเพื่อให้ท่านได้รับประทานอาหารค่ำ (อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)
 • 22.30 น.     เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

โปรแกรมการเดินทางอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพอากาศ เวลา  การเมือง ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ

กำหนดการเดินทางราคาทัวร์สำหรับผู้ใหญ่ราคาทัวร์สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 12 ปีบริบูรณ์
8 – 9  ธ.ค. 614,4914,491
9-10 ธ.ค. 614,4914,491
15 -16 ธ.ค. 614,4914,491
22 – 23 ธ.ค. 614,4914,491
30 - 31 ธ.ค. 614,4914,491
31 ธ.ค. - 1 ม.ค. 624,7914,791
01 - 2 ม.ค. 624,7914,791

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ ในประเทศไทยและกัมพูชา
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก ระดับ 3 ดาว 1 คืน ห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม 700 บาท
 • ค่าอาหารตามระบุในรายการ 5 มื้อ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจัดเลี้ยง / ค่าโทรศัพท์ / ค่าโทรศัพท์ทางไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยและทีมงานคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  500 บาท / ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกต้องเพื่อนำไปหักค่าใช้จ่าย
 • บริษัท ไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆทั้งสิ้น หาก หนังสือเดินทางมีอายุไม่ถึง 6 เดือน
 • กรณี มีค่าใช้จ่าย ที่เกิดจาก ด่านตรวจคนเข้าเมือง ไทย และ กัมพูชา

การจองและชำระเงิน      

 • ชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากท่านสมาชิกได้ทำการโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อ – นามสกุล ผู้จอง พร้อมทั้งรายละเอียดมายังเจ้าหน้าที่รับจอง

(กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ)

            นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตกฤษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

ระเบียบการและข้อตกลงการสำรองที่นั่ง

 • การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
  กรณีท่านไม่สามารถเดินทางไปกับคณะทัวร์ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านมัดจำไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้

แจ้งยกเลิกระหว่าง 15 – 29 วันก่อนการเดินทาง สงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนมัดจำทั้งหมด

แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

** ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ **

 • เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีลกินเจ มังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้พนักงานขายทัวร์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จหากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 18 ท่าน โดยจะแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญเสียหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่นๆ เป็นต้น
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมืองโดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ

หมายเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้นและไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอก เหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน การล่าช้าของสายการบิน-รถไฟ ภัยธรรมชาติ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยและต่างประเทศ

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด

!!! หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน !!!

 

   Trip Facts

   • โตนเลสาป, ศาลองค์เจ๊ก, องค์จอม, ตลาดซาเมจ๊ะ, นครวัด, นครธม, ปราสาทบายน, ปราสาทตาพรหม
   • กรุงเทพฯ – ปตท.วิภาวดี
   • กัมพูชา
   • 3 ดาวหรือเทียบเท่า
   • 2 วัน 1 คืน