fbpx

4 สังเวชนียสถาน ตามรอยพระพุทธเจ้า - 6 Days

4
4 สังเวชนียสถาน ตามรอยพระพุทธเจ้า
18881

ล่องแม่น้ำคงคา ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู

..สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สั่งจองทัวร์ ติดต่อเราเลย..

เพิ่มเพื่อน

 

สรุปมื้ออาหารและโรงแรม

วันที่เช้ากลางวันเย็นโรงแรม
1-4 ดาวหรือเทียบเท่า
24 ดาวหรือเทียบเท่า
34 ดาวหรือเทียบเท่า
44 ดาวหรือเทียบเท่า
54 ดาวหรือเทียบเท่า
6--

มีอาหารสำหรับลูกค้า

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอื่นที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนทำการจองทัวร์หรือชำระเงิน จากนั้นจะถือว่าลูกค้ารับทราบตามข้อกำหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีมีตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์บินตามรายการถูกยกเลิกหรือสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมืองจากสายการบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

 

*ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป

ค่ายื่นวีซ่าอินเดียและเนปาล 3,000 บาท : หน้าพาสปอร์ตและรูปถ่าย(สแกน)หน้าตรง 2 นิ้ว (พื้นหลังขาว)

หมายเหตุ : ทางเราขอสงวนสิทธิ์์ในการดำเนินการจัดทำวีซ่าอินเดีย (E-VISA) ให้กับลูกค้าทุกกรณี หากลูกค้ามีวีซ่าอินเดียติดเล่มแบบรายปีไม่คิดค่าวีซ่าเพิ่มเติม

วันแรก  สนามบินดอนเมือง – เมืองคยา (พุทธคยา) – สถานที่ตรัสรู้ – เจดีย์พุทธคยา – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – บ้านนางสุชาดา

 • 05.30 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
 • 08.20 น.  ออกเดินสู่ เมืองคยา โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD122
 • 10.10 น.  ถึง สนามบินนานาชาติเมืองคยา ประเทศอินเดีย (เวลาอินเดียเร็วกว่าเวลาไทย1.30 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง   
 • นำท่านเข้าสู่ เมืองคยาหรือพุทธคยา เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุด 1 ใน 4 สังเวชนียสถานและถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลกเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเวลากว่าสองพันห้าร้อยปีที่สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของจุดหมายแสวงบุญของชาวพุทธผู้มีศรัทธาทั่วโลก ปัจจุบันพุทธคยามีชื่อเรียกอีกชื่อว่า วัดมหาโพธิ์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา 350 เมตร อดีตตำบลที่ตั้งพุทธคยาชื่อว่า อุรุเวลาเสนานิคม ปัจจุบันเพี้ยนมาเป็น อุเรล ในปัจจุบันพุทธคยาอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วม พุทธ-ฮินดู และพุทธคยาได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2545
 • เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
 • นำท่านสู่ สังเวชนียสถาน  สถานที่ตรัสรู้ แต่เดิมทีเดียวในสมัยพุทธกาลนั้น คือตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เมืองคยา แคว้นมคธ ซึ่งมีเมืองราชคฤห์ เป็นเมืองหลวง ปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้นี้เรียก ตำบลพุทธคยา ขึ้นอยู่กับจังหวัดคยา นมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระพุทธเมตตา ซึ่งเป็นพระพุทธปางมารวิชัย ที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำ อายุกว่า 1,400 ปี  นมัสการพระแท่นวัชรอาสน์ อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมและสระมุจลินทร์

 • นำท่านชมบริเวณ บ้านนางสุชาดา ในปัจจุบันเป็นเพียงซากเนินดินและชมบรรยากาศแม่น้ำเนรัญชราสถานที่สำคัญอีกแห่งในคยาที่ผู้จาริกแสวงบุญจะต้องเยี่ยมชมบ้านนางสุชาดาและสถานที่ลอยถาดซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรานางสุชาดาเป็นลูกสาวของเศรษฐีแห่งตำบลอุรุกเวลาเสนานิคม นางสุชาดาเป็นคนที่นำถาดทองใส่ข้าวมธุปายาสถวาย(ข้าวที่หุงด้วยน้ำนมโค)แด่เจ้าชายสิทธัตถะด้วยเข้าใจว่าเจ้าชายสิทธัตถะที่นั่งสงบอยู่ใต้ต้นไม้คือรุกขเทวดาที่ช่วยนางได้ลูกชายสมปรารถนาซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ท่านตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากที่เสวยข้าวมธุปายาสเรียบร้อยแล้วท่านได้ทำการเสี่ยงทายโดยตั้งจิตอธิษฐานว่าหากท่านได้ตรัสรู้แจ้งเห็นจริงขอให้ถาดทองลอยทวนน้ำซึ่งปรากฏถาดทองได้ลอยทวนน้ำตามคำที่ท่านอธิษฐานไว้จริงๆ
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
 • ที่พัก SUJATA HOTEL BODHGAYA หรือเทียบเท่

 

วันที่สอง  พุทธคยา – เมืองราชคฤห์ – ขึ้นเขาคิชกูฎ – เมืองนาลันทา – สักการะหลวงพ่อองค์ดำ

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ ของแคว้นมคธ เป็นแหล่งรุ่งเรืองด้วยอำนาจและการค้าขาย เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยกำแพงธรรมชาติ คือเบญจคีรีนคร หรือภูเขา 5 ลูกได้แก่ เวภาระ เวปุละ คิชฌกูฏ อิสิคิลิ และปัณฑวะ ในสมัยพุทธกาล พระราชาผู้ครองนครนี้คือ พระเจ้าพิมพิสาร
 • ท่านเดินขึ้น เขาคิชฌกูฏ หนึ่งในเบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการ ถ้ำพระโมคคัลลานะ ชม ถ้ำสุกรขาตา สถานที่ที่พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ชม กุฏีของพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฏี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าไหว้พระสวดมนต์ที่ยอดเขาคิชกูฎ สูงลาดชันแบบขั้นบันได ระยะทางประมาณ 750 เมตร รถยนต์ไม่สามารถขึ้นไปได้ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเดินขึ้น ท่านสามารถใช้บริการ “เสลี่ยง” ทั้งขาขึ้นและขาลง ค่าบริการโดยประมาณ 1,200 รูปี และค่าทิปคนแบกเสลี่ยง 200 รูปี รวมเป็น 1,400 รูปี ซึ่งไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์
 • เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
 • นำท่านชม มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นศูนย์การศึกษาในสมัยพุทธกาล ต่อมาในปีพ.ศ. 1742 กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้ยกทัพมารุกรานรบชนะกษัตริย์แห่งชมพูทวีปฝ่ายเหนือ กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้เผาผลาญทำลายวัดและปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมด และสังหารผู้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนา นาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญทำลายลงในช่วงระยะเวลานั้น ว่ากันว่าไฟที่ลุกโชนเผานาลันทานานถึง 3 เดือนกว่าจะเผานาลันทาได้หมด
 • จากนั้นนำท่าน กราบสักการะหลวงพ่อองค์ดำ หรือ หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์ ซึ่งชาวอินเดียเรียกท่านว่า หลวงพ่ออ้วนหรือหลวงพ่อน้ำมันศักดิ์สิทธิ ซึ่งชาวอินเดียเคยนำน้ำมันจากองค์พระใช้นวดตามร่างกายที่เจ็บแล้วอาการเจ็บป่วยนั้นค่อยๆทุเลาหายไป
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
 • ที่พัก NALANDA REGENCY HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม  เมืองราชคฤห์ – เมืองไวสาลี – คันธเจดีย์ – ปาวาลเจดีย์ – เมืองกุสินารา

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองกุสินารา หรือ กุศินคร เป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งที่ 4 ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมัลละ อยู่ตรงข้ามฝั่งแม่น้ำคู่กับเมือง ปาวา เป็นที่ตั้งของ สาลวโนทยาน หรือป่าไม้สาละที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า กุสินาราจัดเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 4 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่ตำบลมถากัวร์ อำเภอกุสินคร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชม.)
 • เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร  (ระหว่างทางที่เมืองไวสาลี)
 • ระหว่างเดินทางสู่เมืองกุสินารา แวะ เมืองไวสาลี สถานที่ทำสังคายนาครั้งที่ 2 หลังจากพุทธปรินิพพาน เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี 1 ใน 6 แคว้นชมพูทวีปในสมัยโบราณ เมืองนี้มีชื่อหลายชื่อคือ ไพสาลี, เวสาลี และ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่ง ชมบริเวณคันธเจดีย์ เป็นบริเวณที่กษัตริย์ลิจฉวีได้จัดพิธีต้อนรับพระพุทธองค์ ที่เสด็จมาสู่เวสาลี พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงสร้างเสาหินพระเจ้าอโศกมียอดเสาเป็นรูปสิงห์หมอบขนาดใหญ่เพียงตัวเดียว  (เสานี้ต่างจากเสาอื่นๆ ที่มักมีสิงห์ 4 ตัวหันหลังชนกัน) ที่นี่ถือว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดมีอายุเกือบ 2300 ปีมาแล้ว ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์  สถานที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขารเป็นครั้งสุดท้าย ต่อจากนั้นอีก 3 เดือน จึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ที่กุสินารา ปัจจุบันเหลือแต่ตอซากเจดีย์...นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองกุสินารา
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
 • ที่พัก OM RESIDENCY HOTEL KUSHINAGAR หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่  เมืองกุสินารา – ปรินิพพานสถูป – มกุฏพันธเจดีย์ – เมืองลุมพินี(เนปาล)

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม ปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน นมัสการสถานที่พระพุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพพาน ต่อมาพระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างสถูปไว้เป็นรูปทรงกลม มีขนาดใหญ่มาก มียอดแหลมคล้ายฉัตร 3 ชั้น ซึ่งปรินิพพานนี้อยู่ด้านหลังปรินิพพานวิหาร ชมปรินิพพานวิหาร เป็นวิหารที่สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหินแกะสลักปางปรินิพพาน ชมมกุฎพันธเจดีย์ นมัสการสถานที่ถวายพระเพลิง พระบรมศพของสมเด็จพระบรมศาสดา ลักษณะเป็นเจดีย์อิฐแดงเก่าเรียงเป็นชั้นๆมีขนาดใหญ่มาก
 • เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองลุมพินี  เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ โคตรมะ (Siddhartha Gautama) ซึ่งเป็นเจ้าชายในราชวงศ์ศากยะ (Shakya) ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบลเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย ลุมพินีวัน เดิมเป็นสวนป่าสาธารณะหรือวโนทยานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน ในสมัยพุทธกาลลุมพินีวันตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์กับเมืองเทวทหะ ในแคว้นสักกะ บนฝั่งแม่น้ำโรหิณี หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้สร้างเสาหินขนาดใหญ่มาปักไว้ตรงบริเวณที่ประสูติ เรียกว่า เสาอโศก ที่จารึกข้อความเป็นอักษรพราหมว่าพระพุทธเจ้าประสูติที่ตรงนี้สถานที่ประสูติพระพุทธองค์ ขณะที่ยังดำรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชม.) ระหว่างทางแวะ วัดไทยนวราชรัตนาราม (วัดไทย 960) เป็นวัดไทยที่ให้ที่พักริมทางสำหรับพุทธศาสนิกชนผู้เดินทางแสวงบุญจากทั่วโลก มีห้องน้ำ ที่พัก ศาลาอเนกประสงค์ ร้านขายของที่ระลึก ชากาแฟที่ทางวัดมีไว้รับรองทุกคนที่มาเยือนอยู่บริเวณชายแดนอินเดีย-เนปาล *นำท่านผ่านด่านชายแดนโสโนรี **โปรดเตรียมหนังสือเดินทางและรูปถ่าย 1 รูป ที่ด่านชายแดนอินเดีย-เนปาล 
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
 • ที่พัก ZAMBALA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า  เมืองลุมพินี(เนปาล) – วิหารมายาเทวี – เมืองพาราณสี        

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 • นำท่านชม วิหารมายาเทวี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา ชมภาพหินแกะสลักขนาดใหญ่ เป็นรูปพระนางสิริมหามายาเทวี  ทรงใช้พระหัตถ์เบื้องขวาจับกิ่งสาละไว้ ทรงประสูติพระราชกุมารสิทธัตถะ พระกุมารซึ่งเพิ่งประสูติออกมา กำลังประทับยื่น มีดอกบัวบานรองรับพระบาทและรอบๆพระเศียรมีรัศมีปรากฏอยู่  ชมสระน้ำที่สรงพระวรกาย ชมเสาหินพระเจ้าโศก ณ สถานที่ประสูติ ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง กรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะปัจจุบันเสาหินพระเจ้าอโศกนี้ไม่มีหัวเสามีแต่เสาล้วนๆ และบนตัวเสายังคงมีการจารึกเป็นอักษรพราหม 5 บรรทัด
 • เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาราณสี  เป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสี เมืองซึ่งได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก อายุกว่า 4,000 ปี เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดแห่งหนึ่งตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 7 ชม.) ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยและผ่านชมวิถีชีวิตของชาวอินเดีย
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
 • ที่พัก TRIDEV HOTEL VARANASI หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก  เมืองพาราณสี – ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู – เมืองสารนาถ – ธัมเมกขสถูป –พิพิธภัณฑ์สารนาถ – พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา – เมืองพาราณสี – สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

 • เช้ามืด  นำท่าน ล่องแม่น้ำคงคา ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู ชมท่าเผาศพควันไฟไม่เคยดับ ชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมอธิษฐานขอขมาต่อพระแม่คงคา จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 • นำท่านสู่ เมืองสารนาถ ชม ธัมเมกขสถูป สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ก่อน พุทธศักราช 45 ปี อันเป็นวันอาสาฬหบูชา ชมมูลคันธกุฎิ,ธัมเมกขสถูป, ชม พิพิธภัณฑ์สารนาถ ภายในมีหัวเสามีหัวสิงห์อยู่ 4 หัว และชม พระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนา
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติพาราณสี
  หมายเหตุ :
  คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์
 • 14.20 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทียวบินที่  FD109
 • 19.10 น. คณะถึง สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ .......

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพักเป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 12. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของอียิปต์ หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 13. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2 ของการเดินทาง ถึงวันที่3 ของการเดินทาง รวมจำนวน 2 ขวด
 14. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถให้บริการวันละ10ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า พัก 2 ท่าน/ห้อง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 500,000-1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (ชำระพร้อมค่าทัวร์)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าวีซ่า 3,000 บาท (วีซ่าอินเดีย 1,500)+(วีซ่าเนปาล 1,500) สำหรับคนไทยเท่านั้น (ต่างชาติโปรดแจ้ง ไม่รวมค่าวีซ่ากรณีเป็นชาวต่างชาติ)

 

เดินทางขึ้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน

 • มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ……….
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า

Trip Facts

 • เมืองคยา (พุทธคยา),เมืองราชคฤห์,เมืองนาลันทา,เมืองราชคฤห์,เมืองไวสาลี,เมืองกุสินารา,เมืองลุมพินี(เนปาล),เมืองพาราณสี,
 • กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง
 • สนามบินนานาชาติเมืองคยา ประเทศอินเดีย
 • สายการบินแอร์เอเชีย
 • 6 วัน 5 คืน