fbpx

ไหว้พระขอความเฮง 2 เมือง ฮ่องกง เซินเจิ้น - 3 Days

shutterstock_750034615_resize
ไหว้พระขอความเฮง 2 เมือง ฮ่องกง เซินเจิ้น
5999

ไหว้พระขอความเฮง 2 เมือง ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

..สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สั่งจองทัวร์ ติดต่อเราเลย..

เพิ่มเพื่อน

กำหนดการ

กำหนดการเดินทาง
กรุ๊ปวันที่เดินทางราคาผู้ใหญ่ราคาเด็กต่ำกว่า 18 ปีพักเดี่ยว
205-7 มกราคม 25635,999.-8,999.-3,500.-
207-9 มกราคม 25635,999.-8,999.-3,500.-
209-11 มกราคม 25635,999.-8,999.-3,500.-
2012-14 มกราคม 25635,999.-8,999.-3,500.-
2015-17 มกราคม 25635,999.-8,999.-3,500.-
2019-21 มกราคม 25635,999.-8,999.-3,500.-
204-6 กุมภาพันธ์ 25635,999.-8,999.-3,500.-
206-8 กุมภาพันธ์ 25635,999.-8,999.-3,500.-
209-11 กุมภาพันธ์ 25635,999.-8,999.-3,500.-
2011-13 กุมภาพันธ์ 25635,999.-8,999.-3,500.-
2013-15 กุมภาพันธ์ 25635,999.-8,999.-3,500.-
2016-18 กุมภาพันธ์ 25635,999.-8,999.-3,500.-
2020-22 กุมภาพันธ์ 25635,999.-8,999.-3,500.-
2025-27 กุมภาพันธ์ 25635,999.-8,999.-3,500.-
2027-29 กุมภาพันธ์ 25635,999.-8,999.-3,500.-
201-3 มีนาคม 25635,999.-8,999.-3,500.-
204-6 มีนาคม 25635,999.-8,999.-3,500.-
208-10 มีนาคม 25635,999.-8,999.-3,500.-
2011-13 มีนาคม 25635,999.-8,999.-3,500.-
2017-19 มีนาคม 25635,999.-8,999.-3,500.-
2022-24 มีนาคม 25635,999.-8,999.-3,500.-
2026-28 มีนาคม 25635,999.-8,999.-3,500.-

ราคาเด็ก (อายุต่ำกว่า 18 ปี ชำระเพิ่ม 3,000.-)  / (Infant) เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี  ราคา 5,500 บาท

 

สรุปมื้ออาหารและโรงแรม

วันที่เช้ากลางวันเย็นโรงแรม
1--4 ดาวหรือเทียบเท่า
24 ดาวหรือเทียบเท่า
3-4 ดาวหรือเทียบเท่า

มีอาหารสำหรับลูกค้า

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง –นองปิง - เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่  (-/-/-)

 • 00.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท คอย อำนวย ความสะดวกเรื่องบัตรผู้โดยสาร และ สัมภาระ โปรดสังเกตป้าย “ANGEL GROUP”
 • 03.20 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ โดยเที่ยวบิน HX762 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
 • 07.05 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok(เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)
 • 04.00 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ โดยเที่ยวบิน HX780 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
 • 08.05 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok(เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)---- ไฟท์บินขึ้นอยู่กับตารางการบินของสายการบินแต่ละพีเรียดจะได้ไฟท์ต่างกัน กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทางอีกครั้ง ----      
 • ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  เดินทางสู่ เกาะลันเตา (ราคาทัวร์ไม่รวมค่ากระเช้าไป-กลับซื้อเพิ่มท่านละ1,500บาท) เพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น ชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเล จีนใต้และภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที (หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่สามารถขึ้นกระเช้าได้เนื่องจากกระเช้าปิดปรับปรุง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถโค้ชแทน)
 • จากนั้นนำท่านเที่ยว ชมหมู่บ้านนองปิง ที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมี บรรยากาศสบายๆแทรกตัวด้วยร้านน้ำชา ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก นำท่าน  นมัสการ พระใหญ่ลันเตา เป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำหนัก 202 ตัน ความสูง 24 เมตร ที่ตั้งอยู่กลางแจ้งของเกาะลันเตา
 • จากนั้นนำท่านนมัสการ พระโพธิสัตว์กวนอิมพระมัญชูศรีโพธิสัตว์ และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ยนเป็นศาสนสถานโปลินพร้อมทั้งมีการสร้างอารามและโบสถ์เพิ่มขึ้นทำให้ปัจจุบันมีพระภิกษุเดินทางมาจำวัดกันเป็นจำนวนมาก  ตามแบบฉบับ TO BE GROUP ขากลับอย่าลืม อับเกรดเป็นกระเช้าคริสตัล (ชำระเงินเพิ่ม)

 •  นำท่านออกเดินทางสู่เซินเจิ้น โดยรถไฟ
 • ท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปปิ้งที่ Lo Wu สินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น ซึ่งคนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรัก และตัวท่านเอง
 • 17.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก HIGGERT HOTEL หรือเทียบเท่า
 • เที่ยง - ค่ำ อิสระตามอัธยาศัย 

 

วันที่สอง เซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านหยก-ร้านยางพารา – ยาบัวหิมะ – สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ -  เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง (B/L/D)

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • วัดกวนอู (Guan Yu Temple)  *ขอพรให้ชนะชัยทุกสิ่ง* สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญู ความจงรักภักดี ความกล้าหาญโชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก ไม่เคยประมาท การขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ฝ่ายตรงข้ามให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยบริวารที่
 • จากนั้นนำท่านเลือกซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ ยาบัวหิมะ ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง สมควรแก่เวลานำท่านแวะ ชมและซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพารา รับฟังความเป็นมาและประโยชน์ของไผ่เมืองจีน และเลือกชมผลิตภัณฑ์จากไผ่ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น ชุดกระชับสัดส่วน ชุดลดน้ำหนัก ผ้าเช็ดตัว ถ่านดูดซับสารพิษ ยาสีฟัน เป็นต้น
 • นำท่านชม หยกจีน ของล้ำค่าที่ขึ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรมรวมไปถึงลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ ซึ่งหากใครได้ครอบครองหยกจะพบความสุขความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย ความมีโชค รวมถึงทำให้อายุยืนอีกด้วยให้ท่านได้เลือกชมหยกที่ได้ผ่านการเจียระไนมาเป็นเครื่องประดับนำโชค อาทิเช่น กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝาก
 • เที่ยง รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ THE FLOWER TOWN IN HOLLAND ในเซินเจิ้น โดยได้ออกแบบและ  ก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ด้วยสถาปัตยกรรมแบบทรงบ้านเนเธอร์แลนด์ขนานแท้ที่นิยมออกแบบหลังคาหน้าจั่วให้ลวดลายไม่ซ้ำกัน ราวกับจะประกวดประชันกันก็ไม่ปาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ กำลังเป็นนิยมในขณะนี้ ที่นี่เป็นสวนสาธารณะที่มีร้านดอกไม้ และมุมภาพภาพที่สวยงาม อีกทั้งยังมีร้านกาแฟให้นั่งชิลกัน โดยแต่ละร้านจะได้รับการออกแบบให้มีสไตล์ และคงเอกลักษณ์ให้มีบรรยากาศเหมือนอยู่ฮอลแลนด์ แต่กลมกลืนเข้าภูมิทัศน์ล้อมรอบเมืองเซินเจิ้น อีกทั้งยังมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ สวนหย่อม น้ำพุ ลานอเนกประสงค์สำหรับจัดการ  แสดงหรือดนตรี ห้องแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ เหมาะกับการถ่ายรูปเป็นอย่างมาก

 

วันที่สาม  เซินเจิ้น – ฮ่องกง -วัดแม่กวนอิมฮ่องฮำ – เจ้าแม่ทับทิม -วัดปักไท– ร้านจิวเวลรี่-ร้านหยก-วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งถนนนาธาน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

 • เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  
 • เดินทางสู่เกาะฮ่องกงโดยรถไฟนำท่านเข้าสู่ไหว้ขอพร วัดแม่กวนอิมฮ่องฮำ  วัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873  เป็นวัดขนาดเล็กที่มีชาวฮ่องกงศรัทธานับถือกันเป็นอย่างมาก วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ประดิษฐาน องค์เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ที่มีชื่อเสียงเรื่องการให้กู้ยืมเงิน เชื่อกันว่าท่านช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของชาวฮ่องกง ผู้คนจึงนิยมมายืมเงินทำธุรกิจจนสำเร็จร่ำรวย รุ่งเรือง โดยให้ท่านอธิษฐานขอพรต่อหน้  าเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ พร้อมกับระบุวันเวลาในการขอพรด้วย จากนั้นนำธนบัตรตามฐานะและศรัทธาที่เราจะนำเป็นสื่อในการขอพร เขียนจำนวนเงินที่ต้องการลงไปด้วย ใส่สกุลเงินยิ่งดีใหญ่ แล้วนำเงินใส่ในซองแดง ควรเตรียมซองแดงไปเอง นำซองแดงไปวนรอบกระถางธูป วนขวาจำนวน 3 ครั้ง แล้วเก็บซองแดงในกระเป๋าสตางค์ เป็นเงินขวัญถุง ถ้าประสพความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง ให้นำเงินในซองแดงทำบุญหยอดตู้ที่วัดแห่งนี้ในโอกาสต่อไป วิธีไหว้ให้ปัง ให้ได้โชคลาภเงินทอง ต้องไปกับมิรันตีทริป
 • นำท่านเข้าสู่ วัดเจ้าแม่ทับทิม  หรือที่คนฮ่องกงเรียกว่า “วัดทินฮ่าวเยามาเต๋”  ในสมัยก่อนฮ่องกงเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งเคารพนับถือ เจ้าแม่ทับทิม เทพีแห่งท้องทะเล ท่านจะคอยคุ้มครองผู้เดินทางทางเรือ หรือผู้ที่เดินทางไปไหนมาไหนท่านจะคอยคุ้มครองให้ปลอดภัย โดยมีอีกความเชื่อของคนฮ่องกงคือ ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ และชอบประทานพรเกี่ยวกับ เรื่องอสังหาริมทรัพย์ ผู้ใดอยากมีที่ดิน อยากได้บ้าน หรืออยากขายที่ดิน ขายบ้าน ต้องเดินทางมากราบไหว้ขอพรเจ้าแม่ทับทิม
 • นำท่านเข้า  สู่ วัดปักไท นับเป็นวัดที่โบราณในย่านหว่านไจ๋ อายุกว่า 400 ปี บรรยากาศสงบ ร่มเย็นแบบวัดลัทธิเต๋า จุดเด่นอยู่ที่เทพไม้แกะสลักองค์โตที่ประดิษฐานตระหง่านอยู่ด้านหน้าเป็นองค์ประธาน คือ เทพเจ้าปักไท เทพเจ้าแห่งท้องทะเลของลัทธิเต๋า ซึ่งสามารถขอพรท่านให้ปกปักรักษาคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากอันตรายและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และเมื่อสังเกตทางด้านซ้ายจะพบกับ พระจีนซิ่มทงจี๋ พระองค์เล็กๆที่มือถือใบพัดด้านซ้าย ที่ชาวฮ่องกงเชื่อกันว่า ท่านเป็นเทพเปลี่ยนใจ สามารถเปลี่ยนใจให้คนที่ไม่รักเรา กลับมารักเราได้ เปลี่ยนใจผู้คนหรือลูกค้า ที่ไม่เคยซื้อของ ไม่เคยใช้บริการ ให้กลับมาอุดหนุนเราได้อย่างไม่น่าเชื่อ
 • นำท่านชมร้านจิวเวลรี่DAIMOND IN LOVE ชมกังหันนำโชค ทำกังหันทุกชิ้นวางตามหลักฮวงจุ้ยโดยซินแซ ผ่านพิธีจากวัดแชกงหมิวฮ่องกง โดยไต๋ซือ ที่ทำพิธีใหญ่ให้ อยากเฮง อยากรวย มีสิ่งดีๆเสริมฮวงจุ้ย ตัวใบพัดกังหันหมุนได้รอบทิศทาง หมุนไปมาตามการเคลื่อนไหวของร่างกาย ด้วยความเชื่อที่ว่า กังหันช่วยหมุนชีวิตพลิกผัน จากร้ายกลายเป็นดี   จะช่วย "ช่วยดึงดูนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ปัดเป่าสิ่งไม่ดีพัดออกไป" พาชีวิตราบรื่น เจริญก้าวหน้า ทั้งหน้าที่การงาน โชคลาภ เงินทองวิ่ง รับทรัพย์เหมือนกังหันที่ลู่ลม นำท่านสู่ร้านหยก ชมความงามปีเซียะที่เชื่อกันว่า ใครมีไว้บูชา เงินทองจะไหลมาไม่ขาดสาย และ มีจำหน่ายยาสมุนไพรบำรุงเพิ่มความแข็งแรงตามความเชื่อของคนฮ่องกง
 • เที่ยง รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ วัดหวังต้าเซียน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือ เทพหวังต้าเซียน เทพเจ้าตามความเชื่อชาวจีน เดิมท่านชื่อ “หว่องช้อเผ่ง” ท่านจะดลบันดาลพรเกี่ยวกับสุขภาพ ให้สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ ต้องเดินมาข้างๆ ซึ่งจะมีศาลกลางแจ้งของ เทพเจ้าด้ายแดงหรือเทพเจ้าหยุคโหลว รูปปั้นสีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ ซึ่งชาวจีนต้องมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจ้า องค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผูกนิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี จุดสำคัญที่จะพาไปทำพิธีหนุนดวง อยู่ที่ชั้นใต้ดินของวัด การไหว้นั้น เพื่อขอพร ขอความโชคดีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆ กับองค์ไท้ส่วยเอี๊ยประจำปีเกิดที่มีมากถึง 60 องค์ ท้องฟ้าจำลอง 60 กลุ่มดาว และวงหยินหยางแปดเหลี่ยม จุดสำคัญในการยืนขอพรกับพระอนุตรธรรมมารดา ผู้สร้างดวงดาวที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์

 

 

 

 

 • นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว วัดที่ชาวฮ่องกงให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง ตำนาน  นักรบแห่งราชวงศ์ซ้ง เทพเจ้าแชกง แม่ทัพปราบศึกที่กล้าหาญ ในกองทัพของท่านยามที่ออกรบเพื่อต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครั้งท่านจะใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัด ติดไว้ด้านหน้ารถศึกนำขบวนในกองทัพของท่าน  ซึ่งท่านมีความเชื่อว่าเมื่อพกพาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใดๆ กังหันนี้จะช่วยเสริมสิริมงคล นำพาแต่ความโชคดี มีอำนาจเข้มแข็ง เสริมกำลังใจให้แก่กองทัพของท่าน ชื่อเสียงในการนำทัพสู้ศึกของท่านจึงเป็นตำนานมาจนทุกวันนี้

 • นำท่านช้อปปิ้ง Tsim Sha Tsui & Ocean Terminal ย่านจิมซาจุ่ย (tsim sha tsui) เป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเกาะฮ่องกง ที่คนไทยทั่ว ๆ ไปก็ต้องรู้จัก และพูดกันหนาหูติดปากมานาน ตั้งอยู่บริเวณริมอ่าววิคทอเรีย ของฝั่งเกาลูน ฮ่องกง เมื่อพูดถึงจิมซาจุ่ย ทุกคนก็ต้องนึกถึง ถนนนาธาน ซึ่งทอดยาวตั้งแต่จิมซาจุ่ยไปจนถึงย่านปริ๊นซ์ เอ็ดเวิร์ด นับเป็นถนนสายช็อปปิ้งอย่างแท้จริง และเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของฮ่องกง ที่ทั้งสองฟากฝั่งของถนน จะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย ทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมชื่อดังทั่วโลก เครื่องหนังชั้นดี ห้างสรรพสินค้าทันสมัย ร้านอาหารและภัตตาคารสุดหรู โรงแรมตั้งแต่ระดับเกสต์เฮ้าส์ ไปจนถึงระดับ 5 ดาว การเริ่มเดินช็อปปิ้ง มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย เดินไปตามถนนนาธาน ผ่านสถานี JORDAN, YAU MA TEI, MONG KOK ซึ่งบริเวณหมงก๊กนี้ มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกง อยู่ด้วย และตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมาย เป็นที่ตั้งของตลาดปลาทอง, ตลาดสุภาพสตรี, ตลาดกลางคืน, ตลาดค้าหยก ถนนคนเดิน และอื่นๆ อีกมากมาย และบริเวณใกล้เคียงจิมซาจุ่ย ณ ถนนแคนตั้น มี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกัน สามารถเดินทะลุถึงกันได้ ภายในมีขนาดใหญ่มากจนถึงขั้นเรียกกันว่า ห้างสรรพสินค้าเขาวงกต ภายในห้าง จะเป็นช็อปปิ้ง มอลล์ที่มีร้านค้าทุกแบบ และทุกแบรนด์จากทั่วโลกจำหน่าย รวมไปถึงห้างขายของเด็กเล่นชื่อดัง TOY R'US ซึ่งหากเดินออกจาก OCEAN TERMINAL ไปทางด้านหลัง จะเป็นบริเวณ OCEAN HARBOR ซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ จะเป็นที่จอดสำหรับเรือสำราญระดับโลกจากถนนแคนตั้น เดินมายังซาลิสบิวรี่ บริเวณใกล้เคียงกันติดกับอ่าววิคทอเรีย จะเป็นที่ตั้งของสถานที่น่าเที่ยวมากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์อวกาศ, ศูนย์วัฒนธรรม, พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอร์รี่, หอนาฬิกา
 • อิสระอาหารเย็นเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง
 • 21.05 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX779
 • 23.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจไปแสนนาน
 • 23.50 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX761
 • 01.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจไปแสนนาน

---- ไฟท์บินขึ้นอยู่กับตารางการบินของสายการบินแต่ละพีเรียดจะได้ไฟท์ต่างกัน กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทางอีกครั้ง ----

 

*** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***

หมายเหตุ

 1. ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการ 3ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ผลิตภัณฑ์จากไผ่, จิววเอร์รี่, ปี๊เซี่ยะ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
 2. ราคาทัวร์ไม่รวมค่าบริการทำวีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีนทุกประเภท
 3. กรณีที่ทางประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปทุกประเภท เนื่องด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม (ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทำเอกสารวีซ่าทุกกรณี) เป็นเหตุไม่สามารถเข้าด่าน จูไห่/เซินเจิ้นได้ ทางบริษัทจะต้องปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาดังนี้
  - หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโปรแกรมต้องเข้าพักที่มาเก๊า หรือ ฮ่องกง และเพิ่มค่าใช้จ่ายลูกค้าจะต้องทำการชำระเพิ่มทุกกรณี ค่าใช้จ่ายส่วนต่างตามความเป็นจริง
  - หากมีความจำเป็นต้องทำวีซ่าเดี่ยว วีซ่าติดเล่มพาสปอร์ตจากประเทศไทยลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าวีซ่า/ค่าดำเนินการหรือลูกค้าสามารถยื่นวีซ่าเองได้ การทำวีซ่าเดี่ยวเอกสารจัดส่งบริษัทก่อนการเดินทางไม่ต่ำกว่า 10 วันทำการก่อนการเดินทาง(ไม่รวมวันหยุดราชการและเสาร์-อาทิตย์)
  - กรณีต้องทำวีซ่าหน้าด่าน ลูกค้าที่สามารถยื่นวีซ่าได้พาสปอร์ตต้องเคยเดินทางมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง พาสปอร์ตต้องทำก่อนปี 2017 สาวประเภทสองไม่สามารถยื่นวีซ่าประเภทนี้ได้
 4. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นทาง ฮ่องกง จีน และ MIRANTEE TRIP ได้ทำร่วมกันเพื่อมีการลงร้านตามนโยบายการท่องเที่ยว ให้ลงร้านแต่ไม่มีการบังคับซื้อแต่อย่างใดและเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปีจำเป็นต้องชำระเงินเพิ่มท่านละ 3,000.- บาท
 5. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นทาง ฮ่องกง จีน และ MIRANTEE TRIP ได้ทำร่วมกัน ส่วนของวีซ่ากรุ๊ปประเภท 140 หรือ 144 : หากมีลูกค้ายกเลิกเดินทาง ติดธุระต่างๆ ให้ลูกค้าแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน ทำการ เนื่องจากทางบริษัท ต้องทำการถอนรายชื่อวีซ่ากรุ๊ปออก เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทำการหน้าด่านแล้วจะมีผลกระทบต่อโปรแกรมทัวร์  และในกรณี ส่วนห้องพัก : หากลูกค้าลดจำนวนคนเดินทางให้แจ้งก่อนเดินทาง 3 วันทำการ เพื่อจัดการปรับเปลี่ยนหรือลดจำนวนห้องพัก ตามความเหมาะสม หากลูกค้าไม่แจ้ง ทางแลนด์จีนจะเรียกเก็บเงินเพิ่มหากท่านนอนพักเดี่ยว
 6. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) หากเดินทางเป็นครอบครัว 4 ท่าน/หรือห้องละ 2 ท่าน แต่ ณ วันเดินทาง มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเดินทางร่วมกันกับคณะได้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ จัดห้องให้เป็น ห้อง TRIPLE ห้องละ3ท่าน/ หรือมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่มค่าห้องพักเดี่ยว สำหรับท่านที่เดินทาง 2 ท่าน แต่อีก 1ท่านไม่สามารถเดินทางได้
 7. ส่งหน้าพาสปอร์ต พร้อมชำระเงิน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อผู้เดินทางได้ กรณีส่งหน้าบัตรประชาชน ต้องสะกดตรงตามที่ส่งมาเท่านั้น กรณีมีเล่มพาสปอร์ต  ชื่อที่ส่งมาสะกดไม่ตรงกับบัตรประชาชนที่ส่งในครั้งแรกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ฉะนั้นลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อเอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน (HX)
 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีสนามบิน ท่านละ 2,500 บาท/ทริป ชำระพร้อมค่าทัวร์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท /ทริป ชำระพร้อมค่าบริการทัวร์ (หัวหน้าทัวร์ไทยขึ้นอยุ่ที่ความพึงพอใจในการบริการของทีมงานที่ดูแลคณะ)
 • ค่าดำเนินการยื่นเอกสารวีซ่ากรุ๊ป ประเภท 144 เพื่อเข้าเมืองจีน ท่านละ 1,500 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ (หากชำระแล้วไม่สามารถคืนเงินส่วนนี้ได้ทุกกรณีเป็นค่าดำเนินการยื่นเอกสาร เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ)

เงื่อนไขการจอง

 1. จองแล้วชำระเงินครบตามอินวอย ตามกำหนดเวลาที่ระบุ
 2. ส่งพาสปอร์ต 30 วันก่อนการเดินทาง

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี

 

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีที่ทางประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปทุกประเภท เนื่องด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม (ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทำเอกสารวีซ่าทุกกรณี) เหตุไม่สามารถเข้าด่าน จูไห่/เซินเจิ้นได้ ทางบริษัทจะต้องปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาดังนี้
 1. หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโปรแกรมต้องเข้าพักที่มาเก๊า หรือ ฮ่องกง และเพิ่มค่าใช้จ่ายลูกค้าจะต้องทำการชำระเพิ่มทุกกรณี ค่าใช้จ่ายส่วนต่างตามความเป็นจริง
 2. หากมีความจำเป็นต้องทำวีซ่าเดี่ยว วีซ่าติดเล่มพาสปอร์ตจากประเทศไทยลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าวีซ่า/ค่าดำเนินการหรือลูกค้าสามารถยื่นวีซ่าเองได้ การทำวีซ่าเดี่ยวเอกสารจัดส่งบริษัทก่อนการเดินทางไม่ต่ำกว่า 10 วันทำการก่อนการเดินทาง(ไม่รวมวันหยุดราชการและเสาร์-อาทิตย์)
 3. กรณีต้องทำวีซ่าหน้าด่าน (ไม่ใช่วีซ่ากรุ๊ปประเภท 144) ลูกค้าที่สามารถยื่นวีซ่าได้พาสปอร์ตต้องเคยเดินทางมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง พาสปอร์ตต้องทำก่อนปี 2017 สาวประเภทสองไม่สามารถยื่นวีซ่าประเภทนี้ได้ ชำระค่าบริการเพิ่มตามความเป็นจริง

**กรณีทำวีซ่าเดี่ยว** ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศจีน ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเดี่ยวจากไทยเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trip Facts

 • วัดเจ้าพ่อกวนอู,วัดหวังต้าเซียน,วัดเจ้าแม่ทับทิม,วัดเจ้าพ่อแชกงหมิว
 • กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ฮ่องกง
 • สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์
 • 3 วัน 2 คืน