fbpx

แคชเมียร์ จัยปูร์ อัครา 6 วัน 3 คืน (AK) - 6 Days

แคชเมียร์ จัยปูร์ อัครา 6 วัน 3 คืน (AK)
22922

สู่สวรรค์บนดิน “แคชเมียร์” สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย

สัมผัสอากาศหนาวเย็นจับใจเทือกเขากุลมาร์ค สนุกสนานบนลานสกี

ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก ทัชมาฮาล

..สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สั่งจองทัวร์ ติดต่อเราเลย..

เพิ่มเพื่อน

กำหนดการ

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่พักเดี่ยวสายการบินกรุ๊ปละ
7-12 ธันวาคม 256122,9925,500FD30

หมายเหตุ : ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์์ในการดำเนินการจัดทำวีซ่าอินเดีย (E-VISA) ให้กับลูกค้าทุกกรณี หากลูกค้ามีวีซ่าอินเดียติดเล่มแบบรายปีไม่คิดค่าวีซ่าเพิ่มเติม

เดินทางขึ้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

 

สรุปโรงแรม

วันโรงแรม
1-
24 ดาวหรือเทียบเท่า
34 ดาวหรือเทียบเท่า
44 ดาวหรือเทียบเท่า
54 ดาวหรือเทียบเท่า
6-

 

สรุปมื้ออาหาร

วันเช้ากลางวันเย็น
1---
2
3
4
5
6

มีอาหารสำหรับลูกค้า

วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินจัยปูร์ – เมืองเดลี

 • 15.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
 • 17.25 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองจัยปูร์ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD130 (ใช้เวลาบินประมาณ 4.20 ชั่วโมง)
 • 20.15 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินจัยปูร์   นำท่านผ่านพิธีการศุลการกรและรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองเดลี (Delhi) ชื่อเต็มคือ National Capital Territory of Delhi (NCT) เป็นมหานครที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดียและมีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ เดลีเก่า(Old Delhi) เขตวัฒนธรรมในสมัยโบราณ ประกอบไปด้วย มัสยิต สุเหร่า เป็นจำนวนมากและเดลีใหม่ นิวเดลี (New Delhi) ส่วนที่อังกฤษสร้างขึ้นเป็นที่ตั้งรัฐสภาสถานที่ทำการของรัฐบาล ถือเป็นศูนย์กลางการปกครองของอินเดีย เป็นเมืองสมัยใหม่ที่ประกอบไปด้วย ย่านการค้าทันสมัยเป็นจำนวนมาก และยังเป็นที่ตั้งของประตูอินเดีย ซึ่งเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของอินเดีย  กรุงเดลีได้เคยเป็นศูนย์กลางทางการปกครองถึง 7 ครั้ง คือในสมัย พระเจ้าดีลิฟ ยุคกษัตริย์อลาอุดดิน ยุคอุดดิน ตุฆลัค ยุคโมฮัมหมัด ตุฆลัค ยุคกษัตริย์ฟิโรซซาร์ แห่งราชวงศ์ตุฆลัค ยุคกษัตริย์หุมายุน ยุคกษัตริย์ชาห์จะฮาน ทำให้ได้รับฉายาว่า มหานคร 7 ราชธานี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม.)

 

วันที่สอง  เมืองเดลี – นั่งเครื่องภายในสู่เมืองศรีนาคา(แคชเมียร์) – ล่องเรือทะเลสาบดาลเรือซิคาร่า – บ้านเรือ         

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า SET BOX  
 • ออกเดินทางสู่ เมืองศรีนาคา โดยเที่ยวบินภายในประเทศ
 • ถึง สนามบิน เมืองศรีนาคา  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  “ศรีนาคา” นครหลวงของ แคว้นจามมู-แคชเมียร์ ซึ่งตั้งในหุบเขาแคชเมียร์ จนเป็นที่กล่าวขวัญว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบ สายน้ำ สวนดอกไม้และงานฝีมือ ศิลปะที่ผลิตจากไม้ วิถีชีวิตของผู้คนในทะเลสาบดาลเป็นชีวิตที่อยู่คู่กับสายน้ำอันเงียบสงบ มีเรือเป็นพาหนะสำคัญในการเดินทางไปมาในทะเลอันกว้างใหญ่ แต่งแต้มความงดงามแบบวิถีชีวิตแบบบ้านๆ ของผู้คนดั้งเดิมที่นี่ ทึ่งกับสีสันของสวนผักลอยน้ำ พร้อมตลาดน้ำยามเช้าที่สร้างชีวิตชีวาให้กับผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยว

เที่ยง

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
 • นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบดาลโดยเรือซิคาร่า ชมความงดงามของทะเลสาบ ชมทัศนียภาพของเทือกเขาหิมะที่ล้อมรอบเมืองนี้ สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำบริเวณรอบทะเลสาบ มีนกนานาชนิด ดอกไม้ พืช ทะเลสาบที่มีความใส ชมชาวบ้านที่ดำรงชีวิตบนสายน้ำโดยมีเรือเป็นพาหนะสำคัญ ชมสวนผักลอยน้ำและตลาดน้ำยามเช้าที่มีชีวิตชีวา สนุกสนานกับการซื้อของมากมายที่พ่อค้านำมาขาย สามารถต่อรองราคากันได้ตามอัธยาศัย พาท่านล่องเรือภายในทะเลสาบชมวิวพร้อมสูดอากาศบริสุทธ์ จนถึงเวลาอันสมควรนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก

 

ค่ำ

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก BOAT HOUSE (บ้านเรือ)

 

วันที่สาม  แคชเมียร์ – นั่งกระเช้าเทือกเขากุลมาร์ค – แคชเมียร์

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ กุลมาร์ค(GULMARG)  (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.ห่างจากศรีนาคาราว 56 กม.) กุลมาร์ค เทือกเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านท้องทุ่งนา ฝูงแกะ แนวเขาที่สลับซับซ้อนและงดงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวฤดูหนาว สถานที่สำหรับเล่นสกี  และส่วนฤดูร้อนจะแปรเปลี่ยนเป็นสนามกอล์ฟที่สูงที่สุดในโลก  2,730 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทิวทัศน์โดยรอบจะเป็นวิวต้นสนที่สวยงาม 

เที่ยง

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
 • นำท่านขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 (กระเช้าลอยฟ้าหรือกอนโดลา) ขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์ค ระหว่างทางจะได้เห็นวิวทิวทัศน์,หมู่บ้านยิปซีที่ในช่วงฤดูหนาวจะอพยพไปอยู่ที่เมืองจามมูและจะกลับมาพักอาศัยในช่วงฤดูร้อน ชมวิวภูเขาหิมะที่สวยงามและถ้าฟ้าเปิดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ที่สูงเป็นอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอร์เรสต์ *อิสระให้ท่านได้เล่นสกี ชมวิว ถ่ายรูป เล่นหิมะตามอัธยาศัย (ค่าอุปกรณ์เล่นสกีไม่รวมในค่าทัวร์ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่น) จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านลงจากยอดเขากุลมาร์ค เดินทางกลับสู่ศรีนาคา

ค่ำ

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก BOAT HOUSE (บ้านเรือ)

 

วันที่สี่  แคชเมียร์ – พาฮาลแกม – แคชเมียร์

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 • นำท่านเดินทางสู่ พาฮาลแกม (PAHALGAM) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม. หมู่บ้านพาฮาลแกมหรือหุบเขาแกะ (Village of Shepherds) เดิมเป็นหมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ พาฮาลแกมอยู่ห่างจากศรีนาคา 90 กิโลเมตร เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่นิยมมาก พาฮาลแกม ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์” ช่วงฤดูหนาวจะมีแต่หิมะปกคลุม อากาศหนาว น้ำในลำธารใสเย็น แม่น้ำสายย่อยๆจะบรรจบรวมกันเป็น แม่น้ำลิดดาร์ (Liddar) แม่น้ำสายสำคัญในพาฮาลแกม มีร้านค้าต่างๆ ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้าและหญ้าฝรั่น (Saffron) หญ้าฝรั่นมีขายอยู่ทั่วแคชเมียร์แต่ที่พาฮาลแกมเป็นแหล่งเพาะปลูกหญ้าฝรั่นที่ใหญ่ที่สุดและมีคุณภาพดีที่สุด สรรพคุณของหญ้าฝรั่นคือลดโคเลสเตอรอลในร่างกาย ระหว่างการเดินทางไปพาฮาลแกมให้ท่านได้ชมวิวที่สวยงามสองข้างทางและเก็บภาพประทับใจ

 

เที่ยง

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
 • นำท่านชม เมืองพาฮาลแกม ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศต่างยกย่องให้ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สวยที่สุดในโลก สนุกสนานกับการขี่ม้าชมหุบเขาพาฮาลแกม (ค่าขี่ม้าไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นคะ) นอกจากนี้ท่านยังสามารถเก็บภาพประทับใจโดยมีฉากหลังเป็นวิวภูเขาที่สวยงาม สูดอากาศบริสุทธิ์ เดินเล่นชิวๆ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย อิสระตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคา

ค่ำ

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก BOAT HOUSE (บ้านเรือ)

 

วันที่ห้า   แคชเมียร์ – นั่งเครื่องภายในสู่เมืองเดลี – อัครา

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองเดลี โดยสายการบินภายในประเทศ
 • ถึง สนามบินเมืองเดลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

เที่ยง

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอัครา เมืองที่เป็นสถานที่ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็นศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล อัคระ อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยที่ยังเรียกว่า "ฮินดูสถาน"  เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองลัคเนาว์ เป็นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมืองอัคระมีประชากรทั้งหมด 1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในรัฐอุตตรประเทศ และอันดับที่ 19 ในประเทศอินเดีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม.ให้ท่านพักผ่อนบนรถ ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางจนเดินทางถึงเมืองอัครา)

ค่ำ

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก  THE LIGHT HOUSE HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก  อัครา – ทัชมาฮาล – อัคราฟอร์ท – จัยปูร์ – สนามบินจัยปูร์ – สนามบินดอนเมือง

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางเข้าชม  ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของมหาราชาซาจาร์ฮาลที่มีต่อนางอันเป็นที่รักยิ่งมหารานีมุมตัส มาฮาล ทัชมาฮาลสุสานหินอ่อนที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์ สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน ขึ้นครองราชบัลลังก์ในปี พ.ศ. 2171 พระองค์มอบความไว้วางใจแก่ อรชุมันท์ พานุ เพคุม และเรียกนางว่า มุมตัซ มาฮาล "อัญมณีแห่งราชวัง" พระมเหสีติดตามพระองค์แม้แต่ในสนามรบ แนะนำพระองค์ในเรื่องราชการของประเทศ และพระองค์ซาบซึ้งในน้ำพระทัยของพระมเหสียิ่งนัก ครั้นในปี พ.ศ. 2174 (ค.ศ. 1631) พระมเหสีมุมตัซสิ้น  พระชนม์ หลังจากให้กำเนิดทายาทองค์ที่ 14 การสิ้นพระชนม์ของ พระมเหสีทำให้สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮันโศกเศร้าอยู่ถึงสองทศวรรษ ราชสมบัติส่วนใหญ่สูญเสียไปเพื่อการสร้างอนุสรณ์แห่งความรักของทั้งสองพระองค์ 

 

 

 • นำท่านชม อัคราฟอร์ท (AGRA FORT) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา สร้างในปี 1564 ตามบัญชาของพระเจ้าอักบาร์ กำแพงป้อมสร้างจากหินทราย มีตำหนักต่างๆ ถึง 500 หลัง เป็นศิลปะแบบเบงกาลีและคุชราตี ปัจจุบันเหลืออยู่หลังเดียว คือ ชาหังคีรีมาฮาล เป็นที่ประทับของชายาฮินดูของพระเจ้าอักบาร์ ลักษณะสถาปัตยกรรมจึงเป็นแบบอินเดียแท้ ครั้นถึงสมัยพระเจ้าชาห์จะฮาน ทรงมีบัญชาให้รื้อถอนตำหนักอื่นๆลงทั้งหมด เพื่อสร้างวังที่ประทับใหม่เป็นศิลปะแบบฮินดูผสมกับอิสลาม รวมถึงหอแปดเหลี่ยมมุสซามานบูรช์ ที่เชื่อกันว่าเป็นที่ซึ่งชาห์จะฮาน ถูกคุมขังเอาไว้และเฝ้ามองทัชมาฮาลไปจวบจนลมหายใจสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ 

 

กลางวัน

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่  เมือง จัยปูร์ (Jaipur) หรือ ชัยปุระ  เป็นเมืองหลักของรัฐราชสถาน ประเทศอินเดียและยังเป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศอินเดีย (3.1 ล้านคน)  เมืองท่องเที่ยวสำคัญของรัฐราชสถาน และความนิยมจากนักท่องเที่ยวอันดับ 7 ของประเทศอินเดีย ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองชัยปุระมีประวัติศาตร์ยาวนานไม่ต่ำกว่า 300 ปี โดยมหาราชาไสว จัย ซิงห์ที่ 2 (Maharaja Sawai Jai Singh ll) ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้าง มหานครสีชมพู  (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม. ระหว่างทางให้ท่านได้ชมธรรมชาติและพักผ่อนตามอัธยาศัย จนกว่าจะเดินทางถึงเมืองจัยปูร์) อาหารเย็น SET BOX
  หมายเหตุ       คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์.
 • 20.45 น.ออกเดินทางจากเมืองจัยปูร์ เพื่อกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD131
 • 02.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ..............

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอื่นที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนทำการจองทัวร์หรือชำระเงินจากนั้นจะถือว่าลูกค้ารับทราบตามข้อกำหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี.

 

หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพักเป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของอียิปต์ หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 13. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2 ของการเดินทาง ถึงวันที่3 ของการเดินทาง รวมจำนวน 2 ขวด
 14. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถให้บริการวันละ10ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปมัคคุเทศก์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าวีซ่า 3,500 บาท สำหรับคนไทยเท่านั้น (ต่างชาติโปรดแจ้ง ไม่รวมค่าวีซ่ากรณีเป็นชาวต่างชาติ

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  :

 • มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ……….
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : * เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

Trip Facts

 • เมืองศรีนาคา(แคชเมียร์),ล่องเรือทะเลสาบดาลเรือซิคาร่า,นั่งกระเช้าเทือกเขากุลมาร์ค,พาฮาลแกม,ทัชมาฮาล,อัคราฟอร์ท,จัยปูร์
 • กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง
 • สนามบินจัยปูร์
 • สายการบินแอร์เอเชีย
 • 4 ดาวหรือเทียบเท่า