fbpx

แกรนด์สเปน 9 วัน 6 คืน (QR) - 9 Days

แกรนด์สเปน 9 วัน 6 คืน (QR)
69900

เก็บภาพความประทับใจทุกไฮไลท์ความงามของสเปนตลอด 9 วัน 6 คืน

..สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สั่งจองทัวร์ ติดต่อเราเลย..

เพิ่มเพื่อน

 

กำหนดการ

อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่วง

 

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า
12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า
12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )
พักท่านเดียว / ห้อง จ่ายเพิ่ม

 

29 ธ.ค.-06 ม.ค. 2562 69,90069,90069,90015,900
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

 

สรุปมื้ออาหารและโรงแรม

วันที่เช้ากลางวันเย็นโรงแรม
1----
2-4 ดาวหรือเทียบเท่า
34 ดาวหรือเทียบเท่า
44 ดาวหรือเทียบเท่า
54 ดาวหรือเทียบเท่า
64 ดาวหรือเทียบเท่า
74 ดาวหรือเทียบเท่า
8อิสระอาหารมื้อกลางวันบริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง-
9บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง---

มีอาหารสำหรับลูกค้า

วันที่1       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา

 • 17.30 น.       สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการการ์ตาร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
 • 21.00 น.       ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์...โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR835

 

วันที่ 2 เมืองบาร์เซโรนา - ยอดเขามองต์จูอิค - อนุสาวรีย์ คริสโตเฟอร์ - 

 • 00.50 น.  เดินทางถึงประเทศการ์ตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (ในเวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • 01.45 น.  ออกเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR137
 • 06.45 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
 • นำท่านชมความงามของเมืองบาร์เซโลนา
 • นำท่านชมทิวทัศน์บริเวณยอดเขา “มองต์จูอิค” Mont Juic แวะบันทึกภาพกับมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) (ด้านนอก) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1882 เป็นผลงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้

กลางวัน

 • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทาง ผ่านชม อนุสาวรีย์ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ที่ออกเดินทางจากกรุงบาร์เซโลนา ไปพบหมู่เกาะแคริบเบียนและทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492 สู่ถนนช้อปปิ้งสายใหญ่ของบาร์เซโลนา “ถนนลารัมบลา” Larambla ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัยถนนสายเล็กๆที่มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจ

 • จากนั้นเดินทางสู่เมืองคาสติญอง เดอลาพลาน่า “Castellon de la Plana” (124 กม.) อดีตเมืองที่ถูกปกครองโดยชาวมัวร์ในอดีต ซึ่งภายหลังถูกขับไล่และปกครองโดยกษัตริย์เจมส์ที่ 1 แห่งราชวงศ์อารากอน ตั้งแต่ปี ค.ศ.1233 เป็นต้นมา

เย็น

 • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • EURO HOTEL CASTELLON หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 

วันที่3       คาสติญอง เดอลาพลาน่า – วาเลนเซีย – มูร์เซีย

เช้า

 • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • นำท่านชม โบสถ์ซานต้ามาเรีย (Santa Maria de la Asuncion Church) โบสถ์โบราณยุคศตวรรษที่ 13 ซึ่งถูกทําลายลง 2 ครั้งในช่วง 800 ปี ที่ผ่านมา และบูรณะขึ้นใหม่เมื่อปี ค.ศ.1936 จึงเหลือสถาปัตยกรรมโกธิคให้เห็นเพียงเล็กน้อยและหอระฆังถูกแยกออกจากตัวโบสถ์

 • สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมืองบาเลนเซีย “Valencia” (73 กม.) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศสเปน หนึ่งในเมืองมรดกโลกของประเทศ 
 • นำท่านถ่ายรูปกับหอคอยเซอรานอซ (Tower of Seranos) หนึ่งในสิบสองประตูของกำแพงเมืองโบราณเมืองบาเลนเซีย  เข้าสู่ย่ายจัตุรัสกลางเมืองเก่าที่ถูกรายล้อมไปด้วยเหล่าอาคารสำคัญๆมากมาย รวมถึง ภัตตาคาร, บาร์, ร้านกาแฟ และร้านขายของที่ระลึกมากมาย

 

Image result for Tower of Serranos spain

 

 • นำท่านชมมหาวิหารซานต้ามาเรีย (Santa Maria Cathedral) มหาวิหารที่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1238 เป็นสไตล์ผสมผสานระหว่างโรมาเนสก์, เรอเนอซองส์, นีโอคลาสสิก, และบาร็อคเข้าด้วยกัน

กลางวัน

 • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมูร์เซีย “Murcia” (219 กม.) เมืองสำคัญทางตะวันออกเฉียงใต้ของสเปน นับเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 7 ของประเทศสเปน
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารซานต้ามาเรีย (Santa Maria Cathedral) มหาวิหารซึ่งถูกสร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของกษัตริย์เจมส์ที่ 1 ผู้พิชิต เพื่ออุทิศแก่พระแม่มารี

เย็น

 • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักที่ : AC MURCIA HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง       

 

วันที่4        มูร์เซีย – กรานาด้า – พระราวังอาลัมบรา - เซบีย่า

เช้า

 • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรานาด้า (Granada) (278 กม.) ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาเซียร์ราเนวาดา (Sierra Nevada Mountains) ตรงบริเวณที่แม่น้าดาร์โร (Darro) และแม่น้ำเฮนิล (Genil) มาบรรจบกัน ตัวเมืองตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 738 เมตร จากระดับน้ำทะเล นอกจากนี้แล้วเมืองกรานาด้ายังเป็นที่รู้จักกันดีในสเปนเนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยกรานาด้า  ซึ่งจริงๆ แล้วกล่าวกันว่าเมืองนี้เป็นหนึ่งในสามเมืองที่ดีที่สุดสำหรับเหล่านักศึกษา (อีกสองเมืองคือซาลามังกาและซานตีอาโก เดกอมโปสเตลา)

กลางวัน

 • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านภายนอก พระราวังอาลัมบรา (Alhambra Palace) ให้ท่านได้ถ่ายภาพบริเวณด้านนอกของพระราชวังที่รายล้อมไปด้วยกำแพงเมืองเก่าและสวนสวนหย่อมอันสสวยงาม พระราชวังนี้สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1248-1354 โดยกษัตริย์มุสลิมชาวมัวร์ พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 1 อิบน์ นัสร์แห่งราชวงศ์นาสริด ซึ่งเป็นราชวงศ์ของชาวมุสลิมราชวงศ์สุดท้ายในสเปน ในอดีตชาวเมืองกรานาด้าเคยเรียกกันว่า "ปราสาทแดง" (Red Castle) คำว่า "อาลัมบรา" มาจากคำในภาษาอาหรับว่า "อัลคัมรอ" แปลว่า "(สิ่งที่มี) สีแดง" เนื่องจากตัวป้อมปราการนั้นก่อสร้างด้วยหิน ดิน และอิฐสีแดง  ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1984  จากนั้นถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งกรานาด้า (Cathedral of Granada) วิหารนี้สร้างขึ้นตามพระบัญชาของพระนางเจ้าอิซาเบลลาหลังการต่อสู้ทางการทหาร Conquest of Granada ที่ทำให้สิ้นสุดการปกครองของมุสลิมที่ดำเนินมายาวนานถึง 800 ปี การก่อสร้างโบสถ์เริ่มขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ในตำแหน่งที่เคยเป็นมัสยิดหลักของกรานาดา และสร้างเสร็จในอีก 181 ปีให้หลัง  
 • จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเซบีย่า “SEVILLE” (248 กม.) เมืองศูนย์กลางทางการเงิน วัฒนธรรมศิลปะของภาคใต้ของสเปน เมืองหลวงของแคว้นปกครองตนเองอันดาลูเซีย เป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของ

ค่ำ

 • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ : NH HOTEL, SEVILLE   หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 

วันที่5        เซบีย่า – กอร์โดบา

เช้า

 • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • นำท่านชมเมืองเซบีย่า  ชมมหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า “SEVILLE CATHEDRAL” ที่สร้างด้วยศิลปะสไตล์โกธิค เป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก ถัดจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงโรมและมหาวิหารเซนต์ปอลแห่งกรุง แวะถ่ายรูปกับ หอคอยกิรัลดา GIRALDA TOWER ซึ่งเป็นตึกทรงผอมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 93 เมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซบีญา จากนั้น ชม ที่บรรจุศพของคริสโตเฟอร์คลัมบัส นักเดินเรือชาวอิตาเลียนที่ค้นพบทวีปอเมริกา ด้วยการสนับสนุนทางการเงินจากกษัตริย์แห่งกัสติย่า จากนั้นเข้าสู่ย่านการค้าใจการเมืองที่เต็มไปด้วยร้านค้านานชนิด

กลางวัน

 • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองกอร์โดบา “Cordoba” (145 กม.) คอร์โดบา เมืองสำคัญอีกเมืองหนึ่งของแคว้นอันดาลูเซีย ในสมัยที่พวกมัวร์มีอำนาจอยู่ในดินแดนแถบนี้ คอร์โดบาถือว่าเป็นหัวใจแห่งยุคทองของมัวร์มีความเจริญรุ่งเรืองในระดับสูงสุด ทั้งใหญ่ที่สุด มั่งคั่งที่สุดมีอารยะธรรมสูงสุดในดินแดนยุโรปตะวันตก โดยเฉพาะช่วงศตวรรษที่ 10
 • ชมสะพานโรมัน Puente Romano ที่สะท้อนมุมมองความเป็นโรมันของเมืองได้ดีที่สุดทอดข้าม แม่น้ำฆัวตาลควิวีร์ Guadalquivir River รายล้อมด้วยสิ่งก่อสร้างในยุคโรมัน อาทิเช่น วิหาร โรงละคร สุสาน รวมทั้งพระราชวังจักรพรรดิแมกซิเมียน  

 

 • ชมสุเหร่าแห่งเมืองกอร์โดบา CORDOBA MEZQUITA หรือ CORDOBA MOSQUE หนึ่งในสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมของชาวมัวร์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการป้องกันการเผยแพร่ของศาสนาคริสต์เข้ามายังกลุ่มของชาวมุสลิม

เย็น

 • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ : HOTEL CORDOBA CENTRE  หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 

วันที่6       กอร์โดบา – โทเลโด - ปูเอร์ตา เด บิซากรา

เช้า

 • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโทเลโด้” Toledo (343 กม.) ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน ห่างจากกรุงมาดริดไปทางทิศใต้ประมาณ 70 กิโลเมตร โทเลโด้เป็นเมืองหลักของจังหวัดโทเลโด้และของแคว้นคาสตีล-ลามันชา ในปี ค.ศ. 1986 องค์การยูเนสโก Unesco ได้ประกาศให้เมืองโทเลโด้เป็นเมืองมรดกโลก เนื่องจากมีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึ่งในเมืองหลวงของจักรวรรดิสเปน รวมทั้งยังเป็นสถานที่ที่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมของชาวคริสต์ ชาวยิว และชาวมัวร์อยู่ร่วมกัน นอกจากนี้โทเลโด้ ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองโบราณที่สมบูรณ์แบบมาก เพราะตัวเมือง  ตั้งอยู่บนเนินเขารายล้อมอยู่ประดุจกำแพงธรรมชาติด้วยหุบผา 3 แห่ง และมีแม่น้ำเป็นเส้นทางคมนาคม

กลางวัน

 • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม ประตูเมือง “ปูเอร์ตา เด บิซากรา” ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 เป็นหนึ่งในประตูเมืองที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองโทเลโด้  ชมสัญลักษณ์ของเมือง “ป้อมอัลกาซาร์”  ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16  ชม “มหาวิหารแห่งโทเลโด้” สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อันทรงคุณค่าคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งใช้เป็นที่ประทับขององค์สังฆราชแห่งสเปน ใช้เวลาก่อสร้าง 270 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ สร้างขึ้นในสไตล์โกธิกที่ถือว่ายิ่ง ใหญ่และ สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดิมชาวมุสลิมใช้เป็นสุเหร่า ต่อมาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี ค.ศ. 1226 และเพิ่มศิลปะแบบเมดูฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถัดมา  ชมโรงงานผลิตเครื่องงถมของสเปน “ ดามาสกิโน่ ” ที่สวยงามด้วยการนำทอง และเงินมาตีเป็นเส้น และตอกลงบนโลหะสีดำ เป็นงานฝีมือที่มีชื่อเสียงของโทเลโด้

เย็น

 • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ :      EUROSTAR HOTEL, TOLEDO หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 

วันที่7       โทเลโด – อาวิลา – เซโกเบีย – แมดริด – พลาซ่า มายอร์ –  ย่านปูเอต้าเดลซอล

เช้า

 • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาวิลา “Ávila” (132 กม.) เมืองโบราณอันเก่าแก่ ซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นคาสตีลและเลออน    ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,131 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในประเทศสเปน นำท่านชมเมืองเก่าที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุด คือ ชมกำแพงเมืองยุคกลาง ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองอาวิลา ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างมาจากหินแกรนิตสีน้ำตาล ในสมัยก่อนกำแพงแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันดินแดนสเปนจากพวกมัวร์ (Moors) โดยกำแพงจะประกอบด้วยหอคอยรูปครึ่งวงกลม 88 หอ และประตู 9 ประตูซึ่งนับเป็นป้อมปราการที่สมบูรณ์ที่สุดในสเปน

กลางวัน

 • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซโกเบีย “Segovia” (64 ก.ม.) เมืองมรดกโลกแห่ง แคว้นคาสตีล และเลออน เขตเมืองเก่าล้อมรอบด้วยกำแพงที่สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 และได้รับการบูรณะในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15 ชมสะพานส่งน้ำโบราณ (Roman Aqueduct of Segovia) โดยสะพานส่งน้ำแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 1 นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย (Segovia Cathedral) จากนั้นเดินทางสู่กรุงแมดริด (MADRID) (90 กม.) เมืองหลวงของประเทศสเปน  นำท่านเข้าสู่ “ย่านปูเอต้าเดลซอล” หรือประตูพระอาทิตย์ จัตุรัสใจกลางเมือง นอกจากจะเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว (กิโลเมตรที่ศูนย์) ยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดิน และรถเมล์ทุกสาย และยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วยร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสินค้าใหญ่อีกด้วย นำท่านแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนาอันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

เย็น

 • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ RAFAEL HOTELES ATOCHA หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 

วันที่8       พระราชวังหลวง – เดินทางกลับ

เช้า

 • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • นำท่านเข้าชม “พระราชวังหลวง “Royal Palace” ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นๆในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาร็อค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆ กว่า 2,830 ห้อง และ ยังเป็นที่เก็บภาพเขียนชิ้นสำคัญ ที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น จากนั้นเข้าสู่พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor) ที่ในอดีตเคยแหล่งชุมชนเก่าแก่อีกแห่งของกรุงมาดริด มีอายุย้อนกลับไปมากกว่า 300 ปีซึ่งได้รับอิทธิพลในการก่อสร้างมาจากอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่ จากนั้นสู่บริเวณด้านหน้า “สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิล” ของทีมราชันชุดขาว “รีลมาดริด” ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับโลก  มีนักเตะที่มีชื่อเสียงเล่นอยู่มากมาย

 

อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
 • 15.10 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR 150
 • 23.50 น.  เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)

 

วันที่9       กรุงเทพฯ

 • 02.15 น.  เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 980
 • 12.55 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ          โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

หมายเหตุ

 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

-       ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา

-       ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น

-       ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ

 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-บาร์เซโลน่า // แมดริด -กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 14 ยูโร/ท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้    
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย  70 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

Trip Facts

 • บาร์เซโลน่า,พระราวังอาลัมบรา,พระราวังอาลัมบรา,กอร์โดบา,แมดริด
 • กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ประเทศการ์ตาร์
 • ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน
 • สายการบิน QATAR AIRWAYS
 • 9 วัน 6 คืน
 • 4 ดาวหรือเทียบเท่า