fbpx

ชมสวนเคอเคนฮอฟ เบลเยียม – เนเธอร์แลนด์ 6 วัน 3 คืน - 6 Days

ชมสวนเคอเคนฮอฟ เบลเยียม – เนเธอร์แลนด์ 6 วัน 3 คืน
46999

สัมผัสวัฒนธรรมเก่าแก่แห่งเมืองยุโรป ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นแห่งเบลเยี่ยมและเนเธอร์แลนด์

..สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สั่งจองทัวร์ ติดต่อเราเลย..

เพิ่มเพื่อน

กำหนดการ

เดือนมีนาคม วันที่ 25-30 มีนาคม 6246,999.-
พักเดี่ยวท่านละ8,000.-

สรุปโรงแรม

วันโรงแรม
14 ดาวหรือเทียบเท่า
24 ดาวหรือเทียบเท่า
34 ดาวหรือเทียบเท่า

 

สรุปมื้ออาหาร

วันที่เช้ากลางวันเย็น
1---
2-
3
4อิสระในการรับประทานอาหารเที่ยง
5--
6---

มีอาหารสำหรับลูกค้า

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • 21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

วันที่สอง กรุงเทพ – บรัสเซลส์ – หมู่บ้านกีธูร์น – สาธิตทำชีสและทำรองเท้าไม้ – ซานส์ สคันส์ – อัมสเตอร์ดัม

 • 00.15 น. บินลัดฟ้าออกเดินทางสู่ สนามบินบรัสเซลส์ โดยเที่ยวบินที่ TG 934
 • 06.20 น. เดินทางถึง สนามบินบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และ รับสัมภาระ และ ผ่านศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • เดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN VILLAGE) (ประมาณ 4.30 ช.ม.) เยือนเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านเล็กๆน่ารักที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียวในหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้าน UNSEEN ในเนเธอร์แลนด์สำหรับคนไทยเนื่องจากยังไม่มีทัวร์ไทยจัดไปมากนัก นำท่านเที่ยวชมเมือง, ลำคลอง และหมูพร้อมเก็บภาพความประทับใจ ให้ท่าน ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น ท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศของเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ เอกลักษณ์ของที่นี่คือไม่มีถนนแม้แต่สายเดียวในหมู่บ้าน แต่จะมีลำคลองล้อมรอบและการคมนาคมทั้งหมดยังใช้การสัญจรทางน้ำ

 

กลางวัน

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานส์ สคันส์ (ZAANSE SCHANS) (ประมาณ 2 ช.ม.) หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่และวิถีชีวิตของชาวเนเธอร์แลนด์สมัยก่อนที่มีกลิ่นอายหรือสัญลักษณ์ของความเป็นเนเธอร์แลนด์ไว้ได้อย่างครบถ้วน อดีตในหมู่บ้านนี้มีกังหันลมกว่า 800 ตัวที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งอาจจะลดน้อยลงไปบ้างในปัจจุบันและได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้คนได้เข้าชม
 • นำท่าน ชมการสาธิตวิธีการทําชีส และทํารองเท้าไม้ ให้ท่านได้เข้าชม อิสระให้ท่านเที่ยวชมหมู่บ้านน่ารักแห่งนี้
 • นําท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) (ประมาณ 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (AMSTEL) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ทีสุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรปโดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์

เย็น

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CORENDON VILLAGE – THE URBAN ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม อัมสเตอร์ดัม – ลิซเซ่ – เทศกาลดอกไม้ สวนเคอเคนฮอฟ – บรูจส์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 • นำท่าน ชมเมืองอัมสเตอร์ดัม โดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเข้าตามลําคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นําเข้าชม โรงงานสาธิตเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียง ท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และถ่ายรูปกับป้าย I AMSTERDAM สัญลักษณ์ของเมือง นำท่านสู่ จัตุรัสแดม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอัมสเตอร์ดัม ถ่ายรูปกับพระราชวังหลวง อนุสาวรีย์แห่งชาติ เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าและของที่ระลึกต่างๆ

กลางวัน

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (LISSE) (ประมาณ 30 นาที) นำท่านเดินทางสู่ เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (KEUKENHOF) มีพื้นที่กว่า 200 ไร่ เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการชื่น ชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์หลากสี ที่ท่านจะชื่นชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสันและไม้ดอกนานาพันธุ์ที่บานสะพรั่งอยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ์ จิเรเนียม ลิลลี่ เป็นต้น

 

 • เดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (BRUGES) (ประมาณ 3.30 ช.ม.) ที่ได้ชื่อว่าเวนิสแห่งเบเนลักซ์ เป็นเมืองที่งามสง่าล้อมรอบด้วยสะพานเล็กๆ ที่ตั้งคร่อมอยู่เหนือลำคลอง บ้านหลังคาทรงจั่ว ลักษณะของเมืองนี้ล้อมรอบด้วยคูเมืองสองชั้น และมีอาคาร โบสถ์ บ้านเรือน ถนนที่สะอาดสวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นสถาปัตยกรรมแบบเฟลมมิช และแบบเรเนซองค์ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ จัตุรัสใจกลางเมือง หอระฆังเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานและผ่านชมป้อมปราการสมัยยุคศตวรรษที่ 13

เย็น

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม VELOTEL BRUGGE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่ บรูจส์ – บรัสเซลส์ – แมนาคินพิส – จัตุรัสแกรนด์เพลส – บรูจส์ – ชมเมือง – จัตุรัสมาร์ก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (BRUSSELS) (ประมาณ 1.30 ช.ม.) นําท่าน ชมเมืองบรัสเซลส์ ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม (THE ATOMIUM) ซึ่งเป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์จากการรวมตัว ครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมอาคารบ้านเรือนในยุคเก่าๆสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างกอธิค และนีโอกอธิค ผ่านชมบริเวณ พระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยียม (THE ROYAL PALACE OF BRUSSELS) ถ่ายภาพกับ แมนาคินพิส (MANNEKEN PIS) อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนปัสสาวะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ถ่ายภาพกับ จัตุรัสกร็องด์ปลาช (THE MEDIEVAL GRAND PLACE) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในทวีปยุโรปรอบจัตุรัสเป็นอาคารโบราณน่าสนใจทั้งสิ้น

กลางวัน

 • เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ไม่รวมอยู่ในรายการ
  บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองบรูจส์ (BRUGES) (ประมาณ 3 ช.ม.) เมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเวนิสแห่งตอนเหนือเป็นเมืองที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ของอารยธรรมในสมัยยุคกลาง จนรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การUNESCO จนกระทั่งเดินทางถึงเมืองบรูกส์ นําท่านชมเมืองบรูจส์ เมืองหลวงของแคว้นฟลันเดอร์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป / นําท่านเยี่ยมชม ย่านใจกลางเมืองเก่า จัตุรัสมาร์ก (THE MARKT) ซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดค้าขายและที่จัดงานต่างๆของเมืองรวมถึง จตุรัสเบิร์ก (THE BURG) ลานกว้างหน้าบริเวณวังเก่าสไตล์กอธิคซึ่งกลายเป็นศาลาว่าการของเมืองในปัจจุบัน ผ่านชมหอประชุมสงฆ์และถ่ายภาพกับ หอระฆังประจําเมือง (THE BELFRY) ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบรูกส์ มีความสูงถึง 83 เมตร และบันได 366 ขั้นเพื่อขึ้นสู่ยอดของหอระฆัง

เย็น

ค่ำ

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม VELOTEL BRUGGE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า บรูจจ์ – บรัสเซลส์ – กรุงเทพฯ

 

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินบรัสเซลส์ เพื่อผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี – เช็คบัตรโดยสาร ตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
  13.30 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 935

 

วันที่หก กรุงเทพ

 • 06.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

หมายเหตุ : รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับ การเดินทางและรายการทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

วันที่ 25-30 มีนาคม 2561
อัตราค่าบริการ ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2  ท่าน46,999.-
             เด็กอายุ 02 – 12  ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน46,999.-
             เด็กอายุ 02 – 12  ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม45,999.-
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ8,000.-

**ราคาเด็กต่ำกว่า 2 ปี 17,000 บาท ไม่รวมวีซ่า**

(ยังไม่รวมค่าวีซ่า 4,000-บาทและค่าทิปอีก 1,700- บาท)

หมายเหตุ

 ** อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม

 ** ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงตั๋ว)

**โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับสายการบิน ไทย ชั้นประหยัด ** สะสมไมล์ได้ 50 %

ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน

ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ

ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

            ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เป็นต้น

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 1,700 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในส่วนที่เหลือ

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ำใจในการบริการ

ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

 

การจองและชำระเงิน

            ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ ชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ

ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษัทฯ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง

ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้)

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด (การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร)

หากท่านส่งเอกสารล่าช้า แล้วผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ค่ามัดจำตั๋วกับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วแล้วทางบริษัทฯจะหักค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวนและจะทำการคืนให้ท่านตามที่สายการบินคืนให้กับทางบริษัทฯ โดยใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้งนี้บางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามัดจำในต่างประเทศ โดยส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 15 วัน

ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้า – ออกเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการเดินทาง และสำหรับท่านที่ถูกปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเข้าเมือง หรือใช้เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่ท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้วไม่ว่าบางส่วนหรือเต็มจำนวนและทางบริษัทฯจะแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย

สำหรับผู้เดินทางที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  ยกเว้นหากเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอดำเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจากการยื่นวีซ่าจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษัทฯ กับทางสถานทูต

 

หมายเหตุอื่นๆ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก
 3. 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. 4. หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน มีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
 2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

 

หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตเบลเยี่ยม

***ยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม การแสดงตัวเพื่อสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่น VFS BELGIUM***

** กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือเพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้นมาแล้วและวีซ่าที่ได้มาระบุคำว่า"VIS” สำหรับการขอวีซ่าครั้งต่อไป ท่านไม่จำเป็นต้อง แสกนลายนิ้วมือ แต่ต้องยื่นเอกสารขอวีซ่าตามปกติ

** กรณีที่ท่านไม่เคยสแกนลายนิ้วมือมาก่อนท่านจำเป็นต้องมาแสดงตนเพื่อยื่นขอวีซ่า

** กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือมาแล้วแต่ไม่ได้วีซ่าเชงเก้น ท่านจะต้องสแกนลายนิ้วมืออีกครั้ง

หมายเหตุ ห้ามมิให้ใส่คอนแทคเลนส์ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของดวงตา เช่น คอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์บิ๊กอายส์ ในระหว่างการทำการจัดบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ (ไบโอเมตริกซ์)

 

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***

 1. สถานทูตเบลเยี่ยม ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า
 2. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
 3. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น

หมายเหตุ  กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

 

1.เอกสารส่วนตัว

* หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป) หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า

* รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป  ขนาดของใบหน้าวัดจากศรีษะถึงคาง 3 ซม. (ตัวอย่างขนาดรูปด้านขวามือ) และฉากหลังต้องเป็น สีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแว่นตา ,ไม่สวมเครื่องประดับ)

* สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านเบอร์มือถือ

* สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย)

* สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)

* ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

* สำเนาบัตรข้าราชการ

 

 1. หลักฐานการทำงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “

แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต)

 

* พนักงานบริษัท                          : ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง)

ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเริ่มทำงาน

* ข้าราชการ                     : ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัด (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเริ่มทำงาน

* กรณีเกษียณอายุ              : ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

* เจ้าของบริษัท                      : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท , หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (คัด

สำเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

* เจ้าของร้านค้า                 : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403

* ประกอบอาชีพอิสระ          : พิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย,สัญญาเช่า,ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย,เอกสารการเสียภาษี

 

* นักเรียน/นักศึกษา           : ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุชั้นเรียน

 

หมายเหตุ (เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

 

3.หลักฐานการเงิน

* ใช้ สำเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน และปรับยอดวันที่ให้เป็นปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะทำได้

* หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน

* กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ เป็นต้น

* กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย  แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องทำจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

 

(*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันในการยื่นวีซ่าทุกกรณี ***)

 

4.กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

* เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ่ง

จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา-มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต้อง

* กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการหย่าร้าง โดยมีข้อความระบุว่า “มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว”

 

 

Trip Facts

 • บรัสเซลส์,หมู่บ้านกีธูร์น,ลิซเซ่,ซานส์ สคันส์,บรูจส์,อัมสเตอร์ดัม
 • กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์
 • 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • การบินไทย
 • 6 วัน 3 คืน