fbpx

มองโกเลีย เทศกาลนกอินทรีย์ 5 วัน 3 คืน (OM) - 5 Days

มองโกเลีย เทศกาลนกอินทรีย์ 5 วัน 3 คืน (OM)
39900

เที่ยวชมบรรยากาศมองโกเลีย
เทศกาลนกอินทรีย์ ประจำปี สัมผัสวัฒนธรรมชาวมองโลเกีย

..สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สั่งจองทัวร์ ติดต่อเราเลย..

เพิ่มเพื่อน

กำหนดการ

อัตราค่าบริการสำหรับผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป
วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
พักห้องคู่/ท่าน
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ
กรุ๊ปไซด์
2 มี.ค. 62 – 6 มี.ค. 6239,9007,50027
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง พักกับผู้ใหญ่อีกสองท่านลด 2,000 บาท

 

วันที่เดินทางไฟล์ทต้นทางปลายทางเวลาออกเวลาถึง
วันที่ 2 มี.ค. 62OM702สุวรรณภูมิ (BKK)เจงกิสข่าน (ULN)22.5506.05
วันที่ 6 มี.ค. 62OM701เจงกิสข่าน (ULN)สุวรรณภูมิ (BKK)16.3521.55

 

สรุปมื้ออาหารและโรงแรม

วันที่เช้ากลางวันเย็นโรงแรม
1--บริการอาหารและเครื่องดื่ม-
24 ดาวหรือเทียบเท่า
34 ดาวหรือเทียบเท่า
44 ดาวหรือเทียบเท่า
5บริการอาหารและเครื่องดื่ม-

มีอาหารสำหรับลูกค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 2 มี.ค. 62 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – กรุงอูลาบาเตอร์ (ท่าอากาศยานเจงกิสข่าน)

 • 20.00 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ รอให้การต้อนรับ พร้อมแจกเอกสารในการเดินทาง และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 22.55 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเจงกิสข่าน อินเตอร์เนชั่นแนล (ULN) กรุงอูลาบาเตอร์ ประเทศมองโกเลีย โดยสายการบิน MIAT MONGOLIAN AIRLINES เที่ยวบินที่  OM702 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง, น้ำหนักกระเป๋าโหลดได้ท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละไม่เกิน 5 กิโลกรัม)

 

วันที่ 3 มี.ค. 62  จัตุรัสซัคบาทาร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ – อนุสาวรีย์รำลึกไซซาน – วัดกันดาน –ตลาดพื้นเมือง – สกีรีสอร์ท

 • 06.05 น.  ถึงสนามบินเจงกิสข่าน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงอูลาบาเตอร์ ประเทศมองโกเลีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร (เวลาที่มองโกเลียเร็วกว่าไทย 1 ชม.) มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ) ให้การต้อนรับท่านที่ทางออกสนามบินและแจกซิมการ์ดสำหรับใช้อินเตอร์เน็ตทุกท่าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรม เพื่อรับประทานอาหารเช้า

เช้า

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม KHUVSGUL LAKE HOTEL
 • จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสซัคบาทาร์ “SUKHBAATAR SQUARE” ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองอูลานบาตอร์ เมื่อมีงานพาเหรดขององค์กรต่าง ๆ มักจะมาจัดขึ้นบริเวณนี้ ถือเป็นหัวใจที่สำคัญของเมืองนี้เลยทีเดียว ซึ่งมีรูปปั้นของ แดมดิน ชุคบาตาร์ (DAMDIN SUHNAATAR) ผู้นำการปฏิวัติในปี ค.ศ. 1921 ตั้งอย่างสง่างามอยู่กลางจัตุรัส โดยมีรูปปั้นของเจงกิสข่าน อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ด้านหลังของรูปปั้นซัคบาทาร์เป็นอาคารรัฐสภาที่โอ่อ่าสวยงาม ส่วนทางด้านตะวันตกเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

 

 • ชมอนุสาวรีย์ไซซาน (ZAISAN) อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่บนยอดเขา ทางตอนใต้ของอูลานบาตอร์ สร้างขึ้นเพื่อ  รำลึกถึงวีรกรรมของทหารโซเวียต ในสงครามโลกครั้งที่ 2 อนุสาวรีย์ทรงกลมวงแหวนประดับภาพเขียนสี แสดงเรื่องราวความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหภาพโซเวียตและมองโกเลีย เช่น ภาพของโซเวียตให้การสนับสนุนการประกาศเอกราช (จากจีน) ของมองโกเลีย ในปี ค.ศ. 1921 และการเข้ามาช่วยรบกับญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1939  จุดนี้ท่านจะได้เห็นวิวมุมกว้างของกรุงอูลาบาเตอร์ ได้เป็นอย่างดี ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

 

 • ชม วัดกันดาน (GANDANTEGCHINLEN MONASTERY) หนึ่งในวัดพุทธเก่าแก่ที่มีความสำคัญ และถือเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธของชาวมองโกเลีย สร้างโดยท่านข่านโบกด์ ในช่วงราวปี ค.ศ.1835 เป็นวัดที่มีอาณาบริเวรกว้างขวาง มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาหลายอย่างน่าสนใจ ปัจจุบันศาสนาพุทธในมองโกเลียเป็นแบบนิกายมหายาน หมวกเหลือง มีต้นกำเนิดมาจากทิเบต  เราจึงสามารถเห็นพระลามะเดินกันขวักไขว่ ที่วัดนี้มีพระจำพรรษาอยู่ราว 150 รูป ภายในวิหารใหญ่ยังมีพระพุทธรูปยืน (ในร่ม) สูงที่สุดในโลก เป็นพระพุทธรูปของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ สูง 26.5 เมตร บูรณะสร้างขึ้นในปีค.ศ.1996 (ท่านสามารถถ่ายรูปภาพบรรยากาศของวัดได้  ยกเว้นหากต้องการถ่ายรูปภาพภายในอาคาร หรือภายใต้หลังคาวิหารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 30 USD )

 

กลางวัน

 • บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร BD MONGOLIAN BBQ  
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดพื้นเมือง BLACK MARKET ให้ท่านได้เลือกซื้ออุปกรณ์กันหนาว รองเท้า ถุงมือ หรือหมวกพื้นเมืองเพิ่มเติม ตลาดพื้นเมืองแห่งนี้ มีลักษณะคล้ายตลาดจตุจักร และเป็นตลาด ที่ชาวมองโกเลียจะมาจับจ่ายสินค้าอุปกรณ์ เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆ โดยสินค้าหลักจะเป็นสินค้าพื้นเมือง และสินค้านำเข้าจากจีน ท่านจะได้พบกับสินค้าราคาถูกคุณภาพที่ใช้งานได้จริงสำหรับหน้าหนาวที่มองโกเลีย
 • นำท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ท (THE SKY RESORT) ให้ท่านได้อิสระกับการเล่นสกี สโนว์บอร์ด หรือสไลด์เดอร์ ณ สกีรีสอร์ท ซึ่งสถานที่เล่นสกีแห่งนี้ถือว่าได้รับความนิยมสำหรับการเล่นสกี ของประเทศมองโกเลีย  ลานสกีได้รับการออกแบบตามระดับมาตรฐานสากล โดยพื้นที่ถูกแบ่ง สำหรับผู้ที่เริ่มเล่นเลื่อน ไปจนถึงระดับ ADVANCE  ทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้มากมาย ให้ท่านที่หลงใหลในการเล่นสกีหรือจะสนุกตื่นเต้นกับความเร็วของสโนว์บอร์ดที่ไหลเลื่อนลงมาจากเนินสกีบนภูเขาได้อย่างเต็มที่ (ค่าใช้จ่ายในการเช้าชุดสกี+อุปกรณ์สกี+กระเช้า ไม่รวมในค่าทัวร์ ประมาณ  2,000 บาท/ท่าน ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ และประเภทที่ลูกค้าต้องการ)

เย็น

 • บริการอาหารค่ำ  ณ ห้องอาหาร THE BULL HOT POT (เมนูชาบู สไตล์มองโกเลียน เสริฟพร้อมเนื้อวัว เนื้อหมู และเนื้อไก่ พร้อมผักสด)
 • KHUVSGUL LAKE HOTEL ( ระดับ 4* ดาว) หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 มี.ค. 62 ชมเทศกาลอินทรีย์ทอง – อุทยานแห่งชาติ TEREJI

เช้า

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเข้า ชมเทศกาลอินทรีย์ทอง (GOLDEN EAGLE HUNTING)  เทศกาลประจำปีที่จัดอย่างงดงามยิ่งใหญ่อลังการ และเป็นเทศกาลที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของ ชาวมองโกลเชื้อสายคาซัค หาชมได้หนึ่งเดียวที่ประเทศมองโกเลีย และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนภายใต้การรับรองขององค์กร UNESCO เทศกาลจัดขึ้นไม่ไกลจากกรุงอูลาบาเตอร์ ซึ่งภายในงานเทศกาลจะเริ่มต้นด้วยขบวนพาเหรดของนักล่าถือนกอินทรีย์เดินขบวนไปกับม้าของพวกเขา การประกวดเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมที่ดีที่สุดและอุปกรณ์ ตามมาด้วยเกมส์เพื่อทดสอบเทคนิคการสื่อสารที่ดีที่สุดระหว่างนกอินทรีย์และนักล่า อาทิ การแข่งขันนกอินทรีย์ล่าเหยื่อ การโชว์นกอินทรีย์ทำตามคำสั่งของเจ้าของ และการโชว์อื่นๆ อาทิเช่น การร้องเพลงดั้งเดิม การเต้นรำ การแข่งขันชกบนหลังม้า การยิงธนู และการแข่งม้า การเข้าชมเทศกาลอินทรีย์ ถือเป็นหนึ่งในโอกาส ที่ดีที่สุดในการเรียนรู้วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวมองโกลเชื้อสายคาซัค ซึ่งแตกต่างจากส่วนอื่นของมองโกเลีย


กลางวัน

 • บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารบริเวณงาน
 • อิสระให้ท่านได้ชมกิจกรรมภายในงาน และเก็บภาพถ่ายเป็นที่ระลึก อย่างต่อเนื่องตลอดวัน ได้เวลานำคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ “GORKHI-TERELJ NATIONAL PARK”  ห่างจากตัวเมืองอูลานบาตอร์ไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 80 กิโลเมตร อันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักเดินทางทั่วโลก ด้วยมีธรรมชาติที่สวยงาม น่าสนใจ อากาศเย็นตลอดปี ระหว่างทางหยุดจอด ณ ซุปเปอร์มาเก็ตเพื่อให้คณะได้เลือกซื้อของก่อนเดินทางไปยัง CAMP

 

เย็น

 • บริการอาหารค่ำ  ณ  แคมป์กระโจมที่พัก
 • GURU ECO COMPLEX CAMP,  (ที่พักแบบกระโจม หรือเกอร์ (GER) สไตล์มองโกเลีย, ภายในที่พักมีเตียงและผ้าห่มหนานุ่ม และพื้นเป็นแบบ มีฮีทเตอร์ให้ความร้อนในตัว ห้องน้ำเป็นแบบห้องน้ำรวม ทันสมัยสามารถ มีอ่างล้างหน้า แปรงฟัน และทำธุระหนักเบาได้ แต่จะไม่สามารถอาบน้ำได้เนื่องจากห้องอาบหยุดให้บริการในช่วงฤดูหนาว )

 

วันที่ 5 มี.ค.62 อุทยานแห่งชาติ – เขาหินรูปเต่าขนาดยักษ์ – กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน – อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – กรุงอูลานบาตาร์

เช้า

 • บริการอาหารเช้า ณ แคมป์กระโจม ที่พัก
 • นำท่านชม หินรูปเต่าขนาดยักษ์ (TURTLE ROCK) ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งไม่ว่าจะมองมุมไหน ก็ดูคล้ายเต่าขนาดยักษ์ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ทางเข้าอุทยานแห่งชาติ พร้อมวิวทิวทัศน์โดยรอบที่ปกคลุมด้วยหิมะ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และให้ท่านได้ทดลองนั่ง สุนัขลากเลื่อน (MONGOL DOG SLEDDING) โดยเหล่าสุนัขแสนน่ารักจะพาท่านลัดเลาะเที่ยวชมธรรมชาติ ริมแม่น้ำ เพื่อให้ท่านสัมผัสประสบการณ์สุดแสนพิเศษ พร้อมสัมผัสความงามของป่าที่ปกคลุมด้วยหิมะ และความตื่นเต้นในเวลาเดียวกัน
 • ชม อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน “GENGHIS KHAN STATUE COMPLEX” อนุสาวรีย์ที่ใหญ่ที่สุดของท่าน  เจงกิสข่าน มหาบุรุษผู้ครองโลกไปแล้วเกินครึ่ง ในปี ค.ศ. 2008 ทางการมองโกเลียได้สร้างอนุสาวรีย์เจงกิสข่าน เพื่อรำลึกถึงความเกรียงไกรในอดีตของชนชาติมองโกล บริเวณที่ตั้งอนุเสาวรีย์มีตำนานเล่าว่า อดีตข่านผู้ยิ่งใหญ่ได้พบแส้ม้าทองคำ ณ บริเวณนี้ และเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมชนเผ่าเร่ร่อน ขึ้นมาเป็นกองทัพอันเกรียงไกร อนุสาวรีย์แห่งนี้มีความสูงประมาณ 40 เมตร น้ำหนักกว่า 250 ตัน ซึ่งตัวรูปปั้นสร้างมาจาก  สแตนเลสที่สะท้อนแสงแสบตาสว่างสุกใส ใต้ฐานของอนุสาวรีย์เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ และร้านขายของที่ระลึก และมีลิฟต์ให้ท่านขึ้นไปยังบริเวณด้านบนหัวของม้า (ประมาณอกท่านเจงกิสข่าน) ซึ่งเป็นจุดให้ท่านชมวิวไกลสุดลูกหูลูกตา พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่กรุงอูลานบาเตอร์ 

 

กลางวัน

 • บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องภัตตราคารอาหารจีน
 • จากนั้นนำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม ให้ท่านอาบน้ำเปลี่ยนชุด และผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้านำคณะสู่ห้าง “STATE DEPARTMENT STORE” ให้ท่านได้เลือกซื้อ สินค้าแบรนด์เนม ของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมืองจากซุปเปอร์มาเก็ต ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2464 ถือเป็นห้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงอูลานบาเตอร์ โดยมีสินค้าที่ดีที่สุดจากทั่วเมืองถูกบีบลงในอาคารเดียวไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ภายในบ้าน เสื้อผ้าแคชเมียร์ เสื้อผ้าแบบดั้งเดิมของมองโกเลีย เครื่องหนัง และร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดของเมือง อยู่ชั้นบนสุดพร้อมร้านขายของที่ระลึกมากมาย สำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตในชั้น 1 มีสินค้าทั้งสินค้าท้องถิ่นและสินค้านำเข้าที่ราคาค่อนข้างถูก ให้ท่านได้เลือกซื้อกลับมาเป็นของฝากของที่ระลึก

เย็น

 • บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตราคาร THE BULL STAKE HOUSE
 • KHUVSGUL LAKE HOTEL ( ระดับ 4* ดาว) หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า          โรงงานทำเสื้อผ้าแคชเมียร์ – มองโกเลีย (สนามบินเจงกิสข่าน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นทำการเช็คเอาท์
 • นำท่านชมและเลือกซื้อเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ GOBI CASHMERE OUTLET” จาก 1 ใน 2 แบรนด์ดังที่มีชื่อเสียงของมองโกเลีย ทำส่งออกมาตราฐานยุโรป อเมริกา และมีคุณภาพสูงสุดอันดับต้น ๆ ของโลก มีความเป็นเลิศมานานกว่า 30 ปี และช็อปปิ้งของที่ระลึกที่ร้านค้าบริเวณใกล้เคียง
 • จากนั้นนำท่านช็อปเลือกซื้อสินค้าของฝาก ของที่ระลึก สินค้าแบรนด์เนม ณ ห้างแชง  กรีล่ามอล์ 

กลางวัน

 • บริการอาหารกลางวัน ณ THE CAFÉ’ PARK,  โรงแรม SHANGRI LA ( ระดับ 5* ดาว)
 • ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเจงกิสข่านอินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อเช็คอินไฟล์ท OM701
 • 16.35 น.  ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดย MIAT MONGOLIAN AIRLINES เที่ยวบินที่ OM701 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง, น้ำหนักกระเป๋าโหลดได้ท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละไม่เกิน 5 กิโลกรัม)
 • 21.55 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

============End of Mongolia Golden Eagle Festival 2019 ============

****โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ****

** ท่านที่มีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัดตามที่ระบุ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าพาหนะรถบัสตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • อาหารตามรายการ น้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน
 • ฟรี INTERNET SIM CARD สำหรับใช้อินเตอร์เน็ต
 • ค่าบริการกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน ค่าเข้าสถานที่ต่าง ตามที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท, อุบัติเหตุ 500,000 บาท

การประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน กรณีเสียชีวิตไม่รวมค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศหรือประกอบพิธีศพ อื่น ๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็นต้น
 • ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ค่ามินิบาร์, ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 23 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน (1 ชิ้น)
 • ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ
 • ไม่รวมค่าเช่าชุด และอุปกรณ์สกี กระเช้า ที่สกีรีสอร์ท ซึ่งราคาขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ และประเภทที่ลูกค้าต้องการ
 • ไม่รวมค่าธรรมเนียมถ่ายรูปภายในสถานที่ต่างๆ (ลูกค้าไม่จำเป็นต้องจ่ายเพิ่ม หากไม่มีความประสงค์จะถ่ายรูป)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ พนักงานขับรถ ขั้นต่ำวันละ 5USD / ท่าน ( 20 USD ต่อท่าน ตลอดทริป)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยขั้นต่ำวันละ 100 บาท / ท่าน (500 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการชำระเงิน 

 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากทำการจอง พร้อมสำเนาพาสปอร์ต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-39 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 10,000.- บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจำนวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 4,000 บาท)

 

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นทัวร์เหมาจ่าย
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของ เสียหาย หรือสูญหาย อันเนื่องเกิดจากจากการโจรกรรม อุบัติเหตุ และจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”

*****************************************************************

Trip Facts

 • จัตุรัสซัคบาทาร์,อนุสาวรีย์รำลึกไซซาน,สกีรีสอร์ท,ชมเทศกาลอินทรีย์ทอง,เขาหินรูปเต่าขนาดยักษ์,อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน
 • กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานเจงกิสข่าน อินเตอร์เนชั่นแนล
 • สายการบิน MIAT MONGOLIAN AIRLINES
 • 5 วัน 3 คืน
 • 4 ดาวหรือเทียบเท่า