fbpx

เยือนดินแดน “เจงกิสข่าน” มองโกเลีย 8 วัน 6 คืน (OM) - 8 Days

เยือนดินแดน “เจงกิสข่าน” มองโกเลีย 8 วัน 6 คืน (OM)
46900

เยือนดินแดน “เจงกิสข่าน” สนุกกับกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน ขี่ม้าแคะ ขี่อูฐทะเลทราย เล่นสกีหิมะ

..สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สั่งจองทัวร์ ติดต่อเราเลย..

เพิ่มเพื่อน

กำหนดการ

อัตราค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป
วันเดินทางราคาต่อท่าน พักห้องคู่พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม
27 ก.พ. 62 – 6 มี.ค. 6249,90010,000
  9 มี.ค. 62 – 16 มี.ค. 6246,90010,000
13 มี.ค. 62 – 20 มี.ค. 6252,90010,000
16 มี.ค. 62 – 23 มี.ค. 6246,90010,000

 

วันที่ไฟล์ทต้นทางปลายทางเวลาออกเวลาถึง
วันที่หนึ่งOM702สุวรรณภูมิ (BKK)เจงกิสข่าน (ULN)22.5506.05
วันที่แปดOM701 เจงกิสข่าน (ULN)สุวรรณภูมิ (BKK)16.3521.55

 

สรุปโรงแรม

วันที่โรงแรม
1-
24 ดาวหรือเทียบเท่า
34 ดาวหรือเทียบเท่า
4กระโจมที่พักสไตล์มองโกเลีย
54 ดาวหรือเทียบเท่า
6กระโจมที่พักสไตล์มองโกเลีย
74 ดาวหรือเทียบเท่า
8-

 

สรุปมื่ออาหาร

วันที่เช้ากลางวันเย็น
1---
2
3
4
5
6
7
8บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง

มีอาหารสำหรับลูกค้า

วันที่หนึ่ง  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – กรุงอูลาบาเตอร์ (ท่าอากาศยานเจงกิสข่าน)

 • 20.00 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ รอให้การต้อนรับ พร้อมแจกเอกสารในการเดินทาง และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 22.55 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเจงกิสข่าน อินเตอร์เนชั่นแนล (ULN) กรุงอูลาบาเตอร์ ประเทศมองโกเลีย โดยสายการบิน MIAT MONGOLIAN AIRLINES เที่ยวบินที่  OM702 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง, น้ำหนักกระเป๋าโหลดได้ท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละไม่เกิน 5 กิโลกรัม)

 

วันที่สอง  กรุงอูลานบาเตอร์ – จัตุรัสซัคบาทาร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย – ตลาดท้องถิ่น BLACK MARKET – พระราชวังฤดูหนาว – อนุสาวรีย์ไซซาน

เช้า

 • 06.05 น.  ถึงสนามบินเจงกิสข่าน อินเตอร์เนชั่นแนลกรุงอูลานบาเตอร์ ประเทศมองโกเลีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร (เวลาที่มองโกเลียเร็วกว่าไทย 1 ชม.) มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ) ให้การต้อนรับคณะที่ทางออกสนามบิน และ แจกฟรีซิมการ์ดสำหรับใช้อินเตอร์เน็ตปริมาณ 5 GB ให้ทุกท่าน จากนั้นนำคณะเดินทางสู่กรุงอูลานบาเตอร์ (ULAANBAATAR)  เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย  ULAANBAATAR (หมายถึงวีรบุรุษแดง) โดยชื่อนี้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่วีรบุรุษของมองโกเลีย แดมดิน ซัคบาทาร์ (DAMDIN SUHNAATAR) ผู้ชักนำกองทัพของสหภาพ  โซเวียตเข้ามาเพื่อปลดปล่อยมองโกเลียจากการยึดครองของจีน โดยปัจจุบันมีการสร้างรูปปั้นเพื่อรำลึก ณ บริเวณจัตุรัสกลาง ของ กรุงอูลานบาเตอร์
 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำคณะชม จัตุรัสซัคบาทาร์ SUKHBAATAR SQUARE” ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองอูลานบาเตอร์ เมื่อมีงานพาเหรดขององค์กรต่าง ๆ มักจะมาจัดขึ้นบริเวณนี้ ถือเป็นหัวใจที่สำคัญของเมืองนี้เลยทีเดียว ที่นี่มีรูปปั้นของ แดมดิน ชุคบาตาร์ (DAMDIN SUHNAATAR) ผู้นำการปฏิวัติในปี ค.ศ. 1921 ตั้งสง่างามอยู่กลางจัตุรัส ด้านหลังของรูปปั้นซัคบาทาร์เป็นอาคารรัฐสภาที่โอ่อ่าสวยงาม โดยมีรูปปั้นของเจงกิสข่าน ขนาดใหญ่ อยู่บริเวณด้านหน้า ให้ท่านได้ชมบรรยากาศและเก็บภาพเป็นที่ระลึก

 • ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย “NATIONAL HISTORY MUSEUM” เดิมชื่อพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งประเทศมองโกเลียตั้งอยู่ในอูลานบาตาร์ พิพิธภัณฑ์นี้เป็นองค์กรทางวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ และการศึกษาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมการอนุรักษ์ และตีความวัตถุภายใต้การควบคุมของพิพิธภัณฑ์ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2467 และกลายเป็นพื้นฐานสำหรับพิพิธภัณฑ์อื่น ๆ รวมทั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของมองโกเลีย

กลางวัน

 • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร “BD’s MONGOLIAN BBQ”
 • ชม ตลาดพื้นเมือง NARAN TUUL หรือที่คนส่วนใหญ่เรียก “BLACK MARKET” ให้ท่านได้เลือกซื้ออุปกรณ์กันหนาว รองเท้า ถุงมือ หรือหมวกพื้นเมืองเพิ่มเติม ตลาดพื้นเมืองแห่งนี้ มีลักษณะคล้ายตลาดจตุจักร และเป็นตลาด ที่ชาวมองโกเลียจะมาจับจ่ายสินค้าอุปกรณ์ เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆ โดยสินค้าหลักจะเป็นสินค้าพื้นเมือง และสินค้านำเข้าจากจีน ท่านจะได้พบกับสินค้าราคาถูกคุณภาพที่ใช้งานได้จริงสำหรับหน้าหนาวที่มองโกเลีย
 • ชม พระราชวังฤดูหนาวแห่ง บอจด์ข่าน (BOGD KHAAN WINTER PALACE MUSEUM) ข่านองค์ สุดท้ายแห่งมองโกเลีย ทรงครองราชย์ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1911 ถึง ค.ศ. 1924  เมื่อมองโกเลียส่วนนอกประกาศเอกราชจากราชวงศ์ชิง หลังเหตุการณ์การปฏิวัติซินไฮ่ ซึ่งเป็นการปฏิวัติซึ่งโค่นล้มราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครองจีน ภายในพิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดงสิ่งของที่ชาวมองโกล สมัยอดีตใช้งาน และประดิษฐ์ขึ้นจริงซึ่งประกอบไปด้วย งานหัตถกรรมที่มีลวดลายสวยงามอันเป็น เอกลักษณ์ของชาวมองโกล รวมทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการสิ่งของเครื่องใช้ ของบรรณาการ และของสะสมที่ถูกใช้ในสมัยราชวงศ์ของพระราชาองค์สุดท้ายของมองโกเลีย  (ท่านสามารถถ่ายรูปภาพภายนอกได้ แต่หากต้องการถ่ายรูปภาพภายในอาคารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 30 USD)
 • ชม อนุสาวรีย์ไซซาน (ZAISAN) อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่บนยอดเขา ทางตอนใต้ของอูลานบาตอร์ สร้างขึ้นเพื่อ  รำลึกถึงวีรกรรมของทหารโซเวียต ในสงครามโลกครั้งที่ 2 อนุสาวรีย์ทรงกลมวงแหวนประดับภาพเขียนสี แสดงเรื่องราวความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหภาพโซเวียตและมองโกเลีย เช่น ภาพของโซเวียตให้การสนับสนุนการประกาศเอกราช (จากจีน) ของมองโกเลีย ในปี ค.ศ. 1921 และการเข้ามาช่วยรบกับญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1939 จุดนี้ท่านจะได้เห็นวิวมุมกว้างของกรุงอูลาบาเตอร์ ได้เป็นอย่างดี ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ค่ำ

 • บริการอาหารค่ำ  ณ ห้องอาหาร “SILK ROAD BAR & GILL"
 • พักที่ PREMIUM HOTEL, ULAANBAATAR หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม  กรุงอูลาบาเตอร์ – คาราโครัม “Karakorum” – วัดเออร์ดีนซู – อณุสรณ์สถานแห่งจักรวรรดิมองโกล

เช้า

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำคณะเดินทางสู่เมือง คาราโครัม “KARAKORUM” (ระยะทางประมาณ 360 กม.)  อดีตเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรมองโกล เริ่มสร้างขึ้นในยุคที่จักรวรรดิมองโกลเรืองอำนาจ ในปี ค.ศ.1220 เจงกีสข่าน มีประสงค์จะสร้างเมืองหลวงของตนเอง ขึ้นที่หุบเขาโอคอน วัลเลย์ (ORKHON VALLEY) ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นทางผ่านของเส้นทางสายไหม คาราโครัม สร้างเสร็จสมบูรณ์ในยุค ของ “โอกูไดข่าน” (บุตรชายของเจงกีสข่าน) แต่ถูกใช้เป็นราชธานีเพียง 40 ปี ก่อนที่ “กุบไลข่าน” (หลานเจงกีสข่าน) จะโค่นอำนาจราชวงศ์ซ่งลง แล้วเปิดศักราช มองโกล ครองประเทศจีน โดยสถาปนาปักกิ่งเป็นเมืองหลวงใหม่ และเป็นผู้ก่อตั้ง ราชวงศ์หยวน หนึ่งในราชวงศ์ของจักรวรรดิจีน ครั้นเมื่อจักรวรรดิมองโกลเสื่อม คาราโครัมก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆ และถูกทำลายโดยกองทหารแมนจู ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ระหว่างทางจะผ่านทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ใพรศาล มีกระโจมอยู่อาศัยเรียงรายอยู่เป็นระยะๆ

กลางวัน

 • บริการอาหารกลาง ณ  ภัตตราคาร
 • ชม “วัดเออร์ดีนซู” (ERDENE ZUU MONASTERY) คำว่า Erdene แปลว่าสมบัติ 3 ประการ คือ Buddha Lama และ Sutra  วัดแห่งนี่ เป็นวัดแรก ที่ยิ่งใหญ่ในตำนาน ตั้งแต่ ค.ศ.ที่ 1586 วัดเออร์ดีนซู เคยมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่สูงถึง 10,000 รูป และมีหมู่วัดบริวารรวมอยู่ถึง 100 วัด ถูกสร้างในบริเวณใกล้เคียง คาราโครัม แต่วัดนี้ถูกทำลายลงในยุคของสตาลิน ปัจจุบันมีเมืองใหม่ชื่อ “คาร์คอริน” (Kharkhorin) ถูกสร้างขึ้น บนจุดที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่า “คาราโครัม” ปัจจุบันสัญลักษณ์ที่เหลือของคาราโครัม คือ กำแพงยาว 400 เมตร มี 108 เจดีย์ขาวเรียงราย ที่เคียงข้างด้วยวัด ที่ยังคงหลงเหลืออยู่อีกเพียง 3 วัดเท่านั้น ชมสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงอาคารต่างๆของวัดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ เช่นระราชวัง “ตุเมนอมาลกัน” ซึ่งเป็นของ “โอกูไดข่าน”  เจดีย์ขาวกว่า 100 เจดีย์ ชมภาพต้นแบบของพระพุทธเจ้าบนงานศิลปะแบบทังกา Thangka หรือการปักผ้าหรือการทอผ้าให้เป็น รูปภาพ

 

 

 • ชม อณุสรณ์สถานแห่งจักรวรรดิมองโกล (MONGOLIAN GREAT IMPERIAL) ซึ่งอยู่บริเวณบนยอดเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ ของเมือง Kharkhoryn    ณ จุดนี้คณะต้องทำการเดินขึ้นเขาด้วยบันไดเล็กน้อย บริเวณยอดเขาจะพบอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2004 บนยอดเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง Kharkhoryn  ตัวอนุสาวรีย์ประกอบไปด้วยกำแพงทรงกลมสามด้าน แต่ละด้านแสดงภาพ อาณาเขตของอาณาจักรมองโกลอันรุ่งเรืองในอดีต 3 ยุคด้วยกัน ยุค Hunnu 300-200 ก่อนคริสตกาล, ยุค Turkic ในช่วงคริสต์ศักราช 600-800 และยุค Mongol ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 ตรงส่วนกลางของอนุสาวรีย์มีกองหิน Ovoo ขนาดใหญ่ ในความเชื่อของชาวมองโกเลียเชื่อกันว่าเจ้ากองหิน Ovoo นี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาภูเขาและท้องฟ้า ส่วนใหญ่สร้างบนพื้นที่สูง เช่น ยอดเขาหรือเนินเขา มักสร้างจากหินและไม้ พบเห็นได้ทั่วไปตลอดการเดินทาง ชาวมองโกเลียเชื่อว่าสามารถขอพรได้โดยเดินวนรอบกองหิน 3 รอบ แล้วโยนหิน 3 ก้อน เข้าไปเพื่อเป็นการบูชาและขอพร และที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเมืองอีกด้วย

 

ค่ำ

 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตราคาร
 • พักที่ IKH KHORUM HOTEL, KARAKORUM หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่  ทะเลทรายบายันโกบี – ขี่อูฐสองโหนก – อุทยานแห่งชาติ “Khustain Nuruu”

เช้า

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำคณะเดินทางสู่ ทะเลทราย บายันโกบี (Bayan  Gobi)  (ระยะทางประมาณ 80 กม.) เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ “ELSEN TASARKHAI MINI SAND DUNE" มีพื้นที่ยาวประมาณ 80 กิโลเมตร กว้างประมาณ 5 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบล้อมรอบด้วยเนินทรายเนินเขาปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้ที่หายากและมีป่าเล็ก ๆ ใกล้แม่น้ำ ทรายเปียกใต้พื้นผิว ที่ช่วยให้ไม้พุ่มเช่นวิลโลว์เอล์มและด๊อกวู้ดเติบโตในพื้นที่ รวมกันนี้นำเสนอการรวมกันของภูเขา ป่าไม้ ทะเลทราย และภูมิทัศน์ชนิดที่ไม่เหมือนใคร ชาวบ้านเรียกเนินทรายนี้ว่า "ดัทแมนคาน" (ร้องเพลงทราย) ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษกับการ ขี่อูฐสองโหนก BACTRIAN  ขนาดใหญ่ และเดินเล่นและผ่อนคลายในธรรมชาติอันเงียบสงบอย่างสวยงามบนเนินทราย
 • จากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ “KHUSTAIN NURUU” (ระยะทางประมาณ 200 กม.) เขตอนุรักษ์ธรรมชาติจำลองแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี พ. ศ. 2535 โดยกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ มันครอบคลุมพื้นที่ 506 ตารางกิโลเมตร (195 ตารางไมล์) โดยมีจุดประสงค์เพื่อดูแล ม้าป่าพันธุ์ท้องถิ่นที่ชื่อทาคิ (Takhi) หรือ พริเซวอลสกี้ (Przewalsky) ที่ครั้งหนึ่งเคยเกือบจะสูญพันธุ์ไปจากมองโกเลีย ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่ควบคู่กับความสำเร็จของประเทศมองโกเลียในการดำรงชีวิตอยู่ในป่าอย่างแข็งแกร่งและอดทน เขตอนุรักษ์ธรรมชาติจำลองแห่งนี้ได้ปรับสถานะขึ้นเป็นอุทยานแห่งชาติ มีพื้นที่ 500 ตารางกิโลเมตร (193 ตารางไมล์) นอกจากม้าป่าสายพันธุ์ทาคิแล้ว ที่นี่ยังมีพืชพันธุ์อีกกว่า 459 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกกว่า 48 ชนิด และนกอีกกว่า 217 สายพันธุ์ อาศัยอยู่ในบริเวณนี้

กลางวัน

 • บริการอาหารกลางวัน ณ “ห้องอาหาร แคมป์ที่พัก”
 • จากนั้นคณะจะได้รับฟังคำบรรยายสั้นๆเกี่ยวกับอุทยาน คลิปวีดีโอชีวิตการเป็นอยู่ของม้าตามธรรมชาติ และการปฏิบัติตัวขณะอยู่ในเขตอุทยาน นำคณะสำรวจดูม้าป่า และสัตว์อื่นๆ ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาดีที่สุดในการส่องดูสัตว์ในเขตอุทยานแห่งนี้

ค่ำ

 • บริการอาหารค่ำ ณ “ห้องอาหาร แคมป์ที่พัก
 • พักที่ KHUSTAI MONGOLIAN GER CAMP หรือระดับเดียวกัน (พักกระโจมละ 2 ท่าน)(ที่พักแบบกระโจม หรือเกอร์ (GER) สไตล์มองโกเลีย, ภายในที่พักมีเตียงและผ้าห่มหนานุ่ม ให้ความอบอุ่นด้วยเตาฟืน โดยสามารถเลือกที่จะเติมเชื้อไฟเอง หรือให้พนักงานมาเติมทุก 2-3 ชม. ห้องน้ำเป็นแบบห้องน้ำรวมทันสมัยสามารถ มีอ่างล้างหน้า แปรงฟัน และทำธุระหนักเบาได้ แต่ไม่สามารถอาบน้ำได้เนื่องจากห้องอาบน้ำหยุดให้บริการในช่วงฤดูหนาว )

 

วันที่ห้า  กรุงอูลานบาเตอร์ – วัดกันดาน – ซื้อของฝากที่ STATE DEPARTMENT STORE

เช้า

 • บริการอาหารเช้า ณ “ห้องอาหาร แคมป์ที่พัก
  อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติของอุทยานในยามเช้า จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่กรุงอูลานบาเตอร์ เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย เพื่อเช็คอินที่โรงแรม ให้ท่านผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า และอาบน้ำเปลี่ยนชุด

กลางวัน

 • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร (อาหารจีน)
 • นำคณะสู่ห้าง “STATE DEPARTMENT STORE” ให้ท่านได้เลือกซื้อ สินค้าแบรนด์เนม ของที่ระลึก และสิ้นค้าพื้นเมืองจากซุปเปอร์มาเก็ต ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2464 ถือเป็นห้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงอูลานบาเตอร์ โดยมีสินค้าที่ดีที่สุดจากทั่วเมืองถูกบีบลงในอาคารเดียวไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ภายในบ้าน เสื้อผ้าแคสเมียร์ เสื้อผ้าแบบดั้งเดิมของมองโกเลีย เครื่องหนัง และร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดของเมือง พร้อมร้านขายของที่ระลึกมากมาย

ค่ำ

 • บริการอาหารค่ำ  ณ THE BULL HOT POT (เมนูชาบู สไตล์มองโกเลียน เสริฟพร้อมเนื้อวัว เนื้อหมู และเนื้อไก่ พร้อมผักสด)
 • พักที่ PREMIUM HOTEL, ULAANBAATAR หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก  อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – อุทยานแห่งชาติ “GORKHI-TERELJ NATIONAL PARK” 

- สุนัขลากเลื่อน – ทดลองขี่ม้าทากิ – หินรูปเต่าขนาดยักษ์

เช้า

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ “GORKHI-TERELJ NATIONAL PARK  ห่างจากตัวเมืองอูลานบาตอร์ไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 80 กิโลเมตร อันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักเดินทางทั่วโลก ด้วยมีธรรมชาติที่สวยงาม น่าสนใจ อากาศเย็นตลอดปี ระหว่างทางหยุดจอด ณ ซุปเปอร์มาเก็ตเพื่อให้คณะได้เลือกซื้อของก่อนเดินทางไปยัง CAMP
 • ชม อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน “GENGHIS KHAN STATUE COMPLEX” อนุสาวรีย์ที่ใหญ่ที่สุดของท่าน  เจงกิสข่าน มหาบุรุษผู้ครองโลกไปแล้วเกินครึ่ง ในปี ค.ศ. 2008 ทางการมองโกเลียได้สร้างอนุสาวรีย์เจงกิสข่าน เพื่อรำลึกถึงความเกรียงไกรในอดีตของชนชาติมองโกล บริเวณที่ตั้งอนุเสาวรีย์มีตำนานเล่าว่า อดีตข่านผู้ยิ่งใหญ่ได้พบแส้ม้าทองคำ ณ บริเวณนี้ และเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมชนเผ่าเร่ร่อน ขึ้นมาเป็นกองทัพอันเกรียงไกร อนุสาวรีย์แห่งนี้มีความสูงประมาณ 40 เมตร น้ำหนักกว่า 250 ตัน ซึ่งตัวรูปปั้นสร้างมาจาก สเตนเลสที่สะท้อนแสงแสบตาสว่างสุกใส ใต้ฐานของอนุสาวรีย์เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ และร้านขายของที่ระลึก และมีลิฟต์ให้ท่านขึ้นไปยังบริเวณด้านบนหัวของม้า (ประมาณอกท่านเจงกิสข่าน) ซึ่งเป็นจุดให้ท่านชมวิวไกลสุดลูกหูลูกตา พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 

 • จากนั้นนำคณะเข้าเช็คอินที่แคมป์กระโจม GER CAMP ในบริเวณอุทยานแห่งชาติ “GORKHI-TERELJ NATIONAL PARK” โดยมีพนักงานของแคมป์สวมชุดประจำชาติให้การต้อนรับ

กลางวัน

 • บริการอาหารกลางวัน ณ แคมป์กระโจม
 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่ง สุนัขลากเลื่อน (MONGOL DOG SLEDDING) โดยเหล่าสุนัขแสนน่ารักจะพาท่านลัดเลาะเที่ยวชมธรรมชาติริมแม่น้ำ เพื่อให้ท่านสัมผัสประสบการณ์สุดแสนพิเศษ พร้อมสัมผัสความงามของป่าที่ปกคลุมด้วยหิมะ และความตื่นเต้นในเวลาเดียวกัน
 • จากนั้น ทดลองขี่ม้าทากิ ชมและสัมผัสความงามของอุทยานและวิวธรรมชาติที่สวยงาม ชาวมองโกลมีความผูกพันกับม้าตั้งแต่เด็ก จนมีคำกล่าวว่าขานกันว่าเด็กชาวมองโกลขี่ม้าได้พร้อมกับหัดเดิน  ม้าสายพันธ์พื้นเมืองของมองโกลเลีย หรือม้าสายพันธ์ทากินี้ เป็นม้าที่มีลักษณะตัวเล็ก เตี้ย ไม่สูงใหญ่ เป็นม้าประเภทเดียวหรือตระกูล เดียวกับม้าโพนี่ Pony sหรือม้าแคระ เนื่องจากเป็นม้าเตี้ยทำให้จุดศูนย์ถ่วงต่ำ เวลาม้าวิ่งม้าจึงไม่กระโดกกระแดก เหมือนม้าขนาดใหญ่ และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้การเล็งและการยิงธนู ของนักรบมองโกลบนหลังม้าเป็นไปอย่างแม่นยำ
 • แวะชม หินรูปเต่าขนาดยักษ์ (TURTLE ROCK) ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ดูคล้ายเต่าขนากยักษ์ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ทางเข้าอุทยานแห่งชาติ พร้อมวิวทิวทัศน์โดยรอบที่ปกคลุมด้วยหิมะ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก โดยในบริเวณเดียวกันมีร้านขายของที่ระลึก ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำ

 • บริการอาหารค่ำ  ณ  แคมป์ที่พัก  (บาร์บีคิวสไตล์มองโกเลีย)
 • พักที่ TERELJ STAR DELUXE CAMP,  (ที่พักแบบกระโจม หรือเกอร์ (GER) สไตล์มองโกเลีย, ภายในที่พักมีเตียงและผ้าห่มหนานุ่ม และพื้นเป็นแบบ มีฮีทเตอร์ให้ความร้อนในตัว ห้องน้ำเป็นแบบห้องน้ำรวม ทันสมัยสามารถ มีอ่างล้างหน้า แปรงฟัน และทำธุระหนักเบา พร้อมมีห้องอาบน้ำให้บริการ

วันที่เจ็ด  สกีรีสอร์ท - กรุงอูลานบาเตอร์ – GOBI Cashmere Outlet

เช้า

 • บริการอาหารเช้า ณ  แคมป์กระโจม
 • จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ สกีรีสอร์ท / SKY RESORT  ให้ท่านได้อิสระกับการเล่นสกี สโนว์บอร็ด หรือสไลด์เดอร์ ณ สกีรีสอร์ท ซึ่งสถานที่เล่นสกีแห่ง ลานสกีได้รับการออกแบบตามระดับมาตรฐานสากล โดยพื้นที่ถูกแบ่ง สำหรับผู้ที่เริ่มเล่น เลื่อนไปจนถึงระดับ ADVANCE  ทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร มินิมาร์ท ฟิตเนส สปา หรือ คลับเฮาส์ ให้ท่านที่หลงใหลในการเล่นสกี หรือจะสนุกตื่นเต้นกับความเร็วของสโนว์บอร์ดที่ไหลเลื่อนลงมาจากเนินสกีบนภูเขาได้อย่างเต็มที่ (ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์สกี กระเช้า      ไม่รวมในค่าทัวร์ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ และประเภทที่ลูกค้าต้องการ ประมาณ 10 USD – 30 USD)

กลางวัน

 • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร “BROOK @ SKY RESORT”
 • นำคณะเดินทางกลับเข้าสู่กรุงอูลานบาเตอร์ ชมและเลือกซื้อเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ GOBI CASHMERE OUTLET” จาก 1 ใน 2 แบรนด์ดังที่มีชื่อเสียงของมองโกเลียและมีคุณภาพสูงสุดอันดับต้น ๆ ของโลก มีความเป็นเลิศมานานกว่า 30 ปี และช็อปปิ้งของที่ระลึกที่ร้านค้าบริเวณใกล้เคียง
 • จากนั้นนำคณะเข้าเช็คอินที่โรงแรม ให้ท่านผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า และอาบน้ำเปลี่ยนชุด

ค่ำ

 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร “BLUE FIN STEAK HOUSE”
 • พักที่ PREMIUM HOTEL ( ระดับ 4* ดาว) หรือเทียบเท่า

 

วันที่แปด  วัดกันดาน – ห้างแชงกรีล่ามอล์ – กรุงอูลาบาเตอร์ (สนามบินเจงกิสข่าน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นทำการเช็คเอาท์
 • นำคณะเข้าชม วัดกันดาน (GANDANTEGCHINLEN MONASTERY) หนึ่งในวัดพุทธเก่าแก่ ที่มีความสำคัญ และถือเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธของชาวมองโกเลีย สร้างโดยท่านข่านโบกด์ในช่วงราวปี ค.ศ.1835 เป็นวัดที่มีอาณาบริเวรกว้างขวาง มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาหลายอย่างน่าสนใจ ปัจจุบันศาสนาพุทธในมองโกเลียเป็นแบบนิกายมหายาน หมวกเหลือง มีต้นกำเนิดมาจากทิเบต เราจึงสามารถเห็นพระลามะเดินกันขวักไขว่ ที่วัดนี้มีพระจำพรรษาอยู่ราว 150 รูป ภายในวิหารใหญ่ยังมีพระพุทธรูปยืน (ในร่ม) สูงที่สุดในโลก เป็นพระพุทธรูปของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ สูง 26.5 เมตร บูรณะสร้างขึ้นในปีค.ศ.1996 (ท่านสามารถถ่ายรูปภาพบรรยากาศของวัดได้  ยกเว้นหากต้องการถ่ายรูปภาพภายภายใต้หลังคาวิหารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 30 USD )
 • จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช็อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าของฝากและของที่ระลึก ณ ห้างแชงกรีล่ามอล์

กลางวัน

 • บริการอาหารกลางวัน ณ THE CAFÉ’ PARK,  โรงแรม SHANGRI LA ( ระดับ 5* ดาว)
  นำคณะออกเดินทางสู่ สนามบินเจงกิสข่านอินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อเช็คอินไฟล์ท OM701
 • 16.35 น.  ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดย MIAT MONGOLIAN AIRLINES เที่ยวบินที่ OM701 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง, น้ำหนักกระเป๋าโหลดได้ท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละไม่เกิน 5 กิโลกรัม)
 • 21.55 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

============End of Amazing Winter in Mongolia============

****โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ****

** ท่านที่มีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจองทัวร์ เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน

 

เอกสารในการเดินทาง และยื่นวีซ่า

หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องยื่นวีซ่าเมื่อเข้าประเทศมองโกเลีย สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน** ใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และมีหน้าว่างอย่าน้อย 2 หน้าสำหรับประทับลงตรา

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัดตามที่ระบุ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าพาหนะรถบัสตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • อาหารตามรายการ น้ำดื่มวันละ 2 ขวดต่อท่าน
 • ฟรี INTERNET SIM CARD สำหรับใช้อินเตอร์เน็ต
 • ค่าบริการกิจกรรมขี่อูฐ ขี่ม้าทาคิ สุนัขลากเลื่อน ค่าเข้าสถานที่ต่าง ตามที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท, อุบัติเหตุ 500,000 บาท

การประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน กรณีเสียชีวิตไม่รวมค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศหรือประกอบพิธีศพ อื่น ๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

 

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-39 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 10,000.- บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจำนวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 4,000 บาท)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็นต้น
 • ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ค่ามินิบาร์, ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 23 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน (1 ชิ้น)
 • ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ
 • ไม่รวมค่าเช่าชุด และอุปกรณ์สกี กระเช้า ที่สกีรีสอร์ท ซึ่งราคาขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ และประเภทที่ลูกค้าต้องการ
 • ไม่รวมค่าธรรมเนียมถ่ายรูปภายในสถานที่ต่างๆ (ลูกค้าไม่จำเป็นต้องจ่ายเพิ่ม หากไม่มีความประสงค์จะถ่ายรูป)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ พนักงานขับรถ ขั้นต่ำวันละ 5USD / ท่าน ( 35 USD ตลอดทริป)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยขั้นต่ำวันละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท ตลอดทริป)

เงื่อนไขการชำระเงิน 

 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากทำการจอง พร้อมสำเนาพาสปอร์ต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

 

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นทัวร์เหมาจ่าย
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของ เสียหาย หรือสูญหาย อันเนื่องเกิดจากจากการโจรกรรม อุบัติเหตุ และจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

Trip Facts

 • เมืองคาราโครัม,พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย,พระราชวังฤดูหนาวแห่งบอจด์ข่าน,วัดกันดาน,อนุสาวรีย์เจงกิสข่านขนาดยักษ์,ห้าง STATE DEPARTMENT และ GOBI Outlet
 • กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • กรุงอูลาบาเตอร์ ท่าอากาศยานเจงกิสข่าน)
 • สายการบิน MIAT MONGOLIAN AIRLINES
 • 8 วัน 6 คืน
 • 4 ดาวหรือเทียบเท่า