fbpx

มหัศจรรย์ สวิสเซอร์แลนด์ พิชิต 2 ยอดเขา - 8 Days

Matterhorn-Switzerland_resize
มหัศจรรย์ สวิสเซอร์แลนด์ พิชิต 2 ยอดเขา
69900

พิชิต 2 ยอดเขา จุงเฟรา แมทเทอฮอร์น ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม!!!

..สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สั่งจองทัวร์ ติดต่อเราเลย..

เพิ่มเพื่อน

 

 

กำหนดการ

กำหนดการเดินทาง
วันเดินทางผู้ใหญ่เด็กอายุ 2-11 ปีบริบูรณ์ (มีเตียง)เด็กอายุ 2-11 ปีบริบูรณ์ (ไม่มีเตียง)พักเดี่ยว
07-14 ก.พ. 6369,900.-68,900.-67,900.-9,000.-
14-21 มี.ค. 6369,900.-68,900.-67,900.-9,000.-
30 มี.ค. - 06 เม.ย. 6374,900.-73,900.-72,900.-11,000.-
08-15 เม.ย. 6379,900.-78,900.-77,900.-11,000.-
29 เม.ย. - 06 พ.ค. 6374,900.-73,900.-72,900.-12,000.-
06-13 พ.ค. 6373,900.-72,900.-71,900.-12,000.-

 

สรุปมื้ออาหารและโรงแรม

วันที่เช้ากลางวันเย็นโรงแรม
1----
2-4 ดาวหรือเทียบเท่า
34 ดาวหรือเทียบเท่า
44 ดาวหรือเทียบเท่า
5-4 ดาวหรือเทียบเท่า
64 ดาวหรือเทียบเท่า
7---
8----

มีอาหารสำหรับลูกค้า

 

หมายเหตุ : โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 22.00 น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตู 3 Row D เคาท์เตอร์สายการบินไทย Thai Airways (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

 

วันที่สอง  ซูริค ซุกเบิร์น บ่อหมี   ย่าน Oldtown หอนาฬิกาดาราศาสตร์ บ้านไอน์สไตน์ อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น• เบียล

 • 00.35 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขา และทะเลสาบ โดยเที่ยวบิน TG970 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาบิน 11 ชั่วโมง 45 นาที)

  **เดือนมีนาคมเป็นต้นไปเวลาเดินทางจะเปลี่ยนเป็น 01.05 น.**

 • 06.55 น.  ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค (Flughafen Zürich)  สมาพันธรัฐสวิส ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และ 5 ชั่วโมงในช่วงฤดูร้อน)

**เดือนมีนาคมเป็นต้นไปเวลาถึงจะเปลี่ยนเป็น 07.50 น.**

 • มุ่งหน้าสู่ เมืองซุก (Zug) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบซุก เป็นเมืองเล็กๆ ที่หลายๆท่านให้เป็นเมืองผ่าน แต่ที่นี้นั้น อัดแน่นไปด้วยมนต์เสน่ห์ พาท่านเดินเล่นที่เขตเมือง ที่มีหอนาฬิกาความสูง 52 เมตร ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เช่นเดียวกับตึกรามบ้านช่องในเขตนี้ นอกจากนั้นยังมีโบสถ์โกธิคที่ตั้งอยู่ในเมืองอย่างกลมกลืนมากมาย ซึ่งล้วนแต่เป็นของดั้งเดิม ปัจจุบันซุก ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่รวยและสะอาดที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์
 • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 1)
 • เดินทางสู่ เมืองเบิร์น (BERN) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) นครหลวงของประเทศ เมืองแห่งนี้นอกเหนือจากศูนย์กลางทางการปกครองแล้ว ยังเป็นจุดรวมของวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของดินแดนแห่งขุนเขาจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมืองปี 1983 อีกด้วย

 • พาท่านชมความงามของ ย่าน Old town ซึ่งเป็นย่านจุดศูนย์หลางของเมือง ไฮไลท์อยู่ที่ หอนาฬิกานาฬิกาดาราศาสตร์ (Zytglogge) ที่นอกเหนือจากความเที่ยงตรงแล้ว ในทุกๆ ต้นชั่วโมงยังมีกลไกแสดงรูปปั้นสัตว์แสนน่ารักให้ได้ชมกันอีกด้วย ให้ท่านได้ซึมซับกับบรรยากาศอย่างไม่รีบเร่ง

 • ถัดไปไม่ไกลจะพบกับ บ้านเลขที่ 49 ซึ่งเป็นบ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์ชื่อดังของโลก เคยมาใช้ชีวิตอยู่ในช่วงสั้นๆ ระหว่างปีค.ศ. 1903-1905 ปัจจุบันบ้านหลังนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมภาพถ่ายและผลงานบางส่วนของไอน์สไตน์
 • จากนั้นพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับความตระการตาของ อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น (Bern Minster) ที่คงความงามมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1573

 • ตบท้ายด้วยสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น กับ บ่อหมี (Bärengraben) ริมแม่น้ำอาเร โดย คำว่า Bern ที่เป็นชื่อเมืองนั้นมาจากคำว่า "Baren" ในภาษาเยอรมันที่แปลว่า "หมี" หรือ "Bear" ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเกิดมาจากในสมัยก่อนนั้น ผู้ครองเมืองเบิร์นได้ไปออกล่าสัตว์ และสัตว์ที่ได้กลับมานั้นก็คือหมีนั่นเอง จนทำให้เบิร์นนั้นกลายเป็นชื่อของเมือง และมีสัญลักษณ์ของเมืองเป็นรูปหมีไปด้วย

 • เดินทางไปยัง เมืองเบียล (Biel) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) อีก 1 เมืองแสนน่ารัก เงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน ทั้งยังเป็นเมืองที่อยู่ติดทะเลสาบเบียลอีกด้วย

 • ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 2)
 • ที่พัก Mercure Hotel Plaza Biel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม  เจนีวา น้ำพุแห่งเจนีวา ที่ทำการองค์การสหประชาชาติแห่งเจนีวา  นาฬิกาดอกไม้  มองเทรอซ์ • ปราสาทชิลยอง • โลซานน์ • ศาลาไทยแห่งโลซาน • อาสนวิหารโลซาน • ลูลี่

 • เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)
 • เดินทางไปยัง เมืองเจนีวา (Geneva) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองปลายตะวันตกเฉียงใต้สุดอันมีพรมแดนติดกับฝรั่งเศส
 • พาท่านชม นาฬิกาดอกไม้ (L’horloge fleurie) ที่สวน Jardin Anglais โดยสวนแห่งนี้นั้น นับว่าเป็นจุดพักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าทั้งคนท้องถิ่นหรือแม้กระทั้งนักท่องเที่ยว ความพิเศษคือดอกไม้ที่นำมาประดับจะขึ้นอยู่กับแต่ละฤดูกาล ในบรรยากาศก็แตกต่างกันออกไป
 • ผ่านชม Monument National อนุเสาวรีย์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการรวมชาติระหว่างเจนีวาและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในปี 1814

 • ก่อนแวะถ่ายรูปด้านหน้าของที่ทำการองค์การสหประชาชาติแห่งเจนีวา (United Nations Office at Geneva) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองนี้ ซึ่งเจนีวานั้นถือเป็นเมืองที่มีองค์กรระหว่างประเทศตั้งอยู่มากที่สุดในโลก และประเทศไทยนั้นก็ถือเป็น 1 ใน 193 รัฐสมาชิกสหประชาชาติ โดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2489

 • และพลาดไม่ได้กับการชม น้ำพุแห่งเจนีวา (Jet d’Eau)  น้ำพุสูง 140 เมตร ที่พวงพุ่งออกมาท้องทะเลสาบ ถึงแม้จะเป็นเพียงน้ำพุสายเดียวและอาจจะดูไม่ได้อลังการเหมือนน้ำพุอื่นๆ แต่น้ำพุแห่งนี้มีความสำคัญมาก เนื่องจาก สร้างขึ้นมาเพื่อลดแรงดันน้ำหลังจากการกั้นเขื่อนของทะเลสาบเจนีวา ซึ่งการสร้างน้ำพุในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมของทางสวิสเซอร์แลนด์
 • เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 4)
 • จากนั้น  เดินทางต่อไปยัง เมืองมองเทรอซ์ (Montreux)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) โดยระหว่างนั้นจะเลียบทะเลสาบเจนีวาตลอดทาง
 • แวะถ่ายรูปด้านหน้าของ ปราสาทชิลยอง (Château de Chillon) ปราสาทอายุกว่า 1,000 ปี ที่ยังคงความสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งขอยุโรปก็ว่าได้ และเป็นอีก 1 จุดที่ท่านต้องไม่พลาดเมื่อมาเยือนเมืองมองเทรอซ์ ตัวปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยราชวงศ์ SAVOY มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นจุดควบคุมและเก็บค่าผ่านทางของผู้เดินทาง รวมไปถึงขบวนสินค้าต่างๆที่สัญจรไปมา ตัวปราสาทมีลักษณะคล้ายป้อมปราการ และสิ่งที่ทำให้ปราสาทแห่งนี้มีความพิเศษคือทัศนียภาพที่อยู่บริเวณริมทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 2 ของยุโรปที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

 • มุ่งหน้าสู่ เมืองโลซาน (Lausanne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ) เมืองหลวงแห่งโอลิมปิก และยังเป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรครั้งที่ยังทรงพระเยาว์ พร้อมกับ พระชนก พระชนนี พระเชษฐา พระเชษฐภคินี รวม 5 พระองค์
 • พาท่านถ่ายรูปกับ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Le Pavillon Thailandais) ศาลาทรงจัตุรมุขแบบไทยสร้างด้วยไม้สักและไม้เนื้อแข็งตั้งโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสาธารณะเดอนองตู (Le Denantou) ซึ่งสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยในวันที่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังเมืองโลซานน์เป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดศาลาไทยอย่างเป็นทางการ

 • จากนั้น พาท่านถ่ายรูปด้านหน้า อาสนวิหารโลซาน (Lausanne Cathedral) หรือชื่อเต็มคือ อาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งโลซานเป็นโบสถ์คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ระดับอาสนวิหารประจำเมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อาสนวิหารแห่งนี้เริ่มขึ้นในปีค.ศ. 1170 และแล้วเสร็จในปี 1235 ต่อมาอาสนวิหารแห่งนี้ถูกประกาศอุทิศให้แก่พระแม่มารีย์โดยคำประกาศของสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 10ในปี 1275 และเนื่องจากอาสนวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินสูง ทำให้ท่านจะสามารถเก็บบรรยากาศวิวมุมสูงของเมืองโลซานได้ยังเต็มที่ ก่อนเดินทางสู่ เมืองลูลี่ (Lully)

 • ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 5)
 • ที่พัก BB LULLY หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่   • ทาซ • เซอร์แมท • นั่งรถไฟรถไฟกอร์เนอร์กราต • ยอดเขากอร์เนอร์กราต • เมืองอินเทอลาเก้นท์

 • เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)
 • มุ่งหน้าสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ) โดยพาท่านเปลี่ยนเป็นขึ้นรถไฟที่เมือง ทาซ (Tasch) เนื่องจากเมืองเซอร์แมทนั้นเป็นเมืองปลอดมลพิษ รถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเมือง ส่งผลให้เมืองนี้มีอากาศที่บริสุทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
 • เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 7)
 • พิเศษสุด !!! พาท่านนั่งรถไฟกอร์เนอร์การ์ท (Gornergrat) รถไฟสุดคลาสสิคที่จะพาท่านขึ้นไปยังยอดเขาอันเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของ ภูเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ภูเขายอดแหลมรูปร่างแปลกตาที่สูงถึง 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศ และแมทเทอร์ฮอร์นยังได้ปรากฏในสินค้าและบริการต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมช็อกโกแลตสัญชาติสวิสอย่าง Toblerone หรือแม้ประทั่งบริษัทบริษัทสร้างหนังฮอลลีวูดอย่าง Paramount Pictures จึงนับเป็นจุดที่วิวที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หากมีเวลาเหลือ พาท่านลงมาแมทเทอร์ฮอร์นสะท้อนน้ำที่บริเวณทะเลสาบริฟเฟิลเซ อีกหนึ่งในมุมมหาชน

 • พาท่านเดินชม ความงามของ เมือง Zermatt เมืองเล็กๆที่อัดแน่นไปด้วยความวิเศษเหนือคณานับ ไม่ว่าจะเป็นถนนย่านใจกลางเมืองอย่าง Bahnhofstrasse ที่รวมร้านค้าต่างๆมากมาย ในอาคารสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร Matterhorn Museum อาคารจัดแสดงใต้ดินที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ในเมือง และโบสถ์ Pfarrkirche St. Mauritius จุดศูนย์รวมใจของชาวเมือง

 • หลังจากชมความงามจนเต็มอิ่มแล้ว เดินทางต่อไปยัง เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ) จุดศูนย์กลางของประเทศ ที่รายล้อมไปด้วย 4 ขุนเขา และ 2 ทะเลสาบ
 • พาท่านเดินชม ความงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมือง ที่  ถนน Hoheweg จุดที่ครึกครื่นที่สุดในเมืองอินเทอลาเก้น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพสวิสได้อยากหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น นาฬิกาข้อมือไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Omega, Swatch ช็อคโกแลตสวิสที่ขึ้นชื่อ หรือแม้แต่เสื้อผ้า เครื่องประดับก็ยังมีให้ท่านเลือกสรรได้ตลอดถนนเลยทีเดียว
  (ร้านค้าที่นี่ปิดทำการดึก ประมาณ 21.00 – 22.00 น.)

 • ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พิเศษ!! ให้ได้ท่านลิ้มรสเมนู “สวิสชีสฟองดู” เมนูต้นตำหรับที่ต้องลองชิม เมื่อมาเยือนที่สวิสเซอร์แลนด์ (มื้อที่ 8)
 • ที่พัก City Hotel Oberland หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้า อินเทอลาเก้น • กรินเดลวัลด์ • พิชิตยอดเขายุงฟราว • เลาเทอร์บรุนเนิน • ลูเซิร์น • รูปปั้นสิงโต • สะพานคาเปล ย่าน Old Town

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 9)
 • นำท่านสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ) ตั้งอยู่ในเขตอินเทอร์ลาเคิน-โอเบอร์ฮาสลีรัฐแบร์นเมืองอันเป็นจุดเริ่มต้นในการพิชิตยอดเขายุงฟราว Top Of Europe ตั้งอยู่ที่ความสูง1,034 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลด้วยทัศนียภาพที่เป็นหุบเขาที่มีบ้านสไตล์สวิสชาเลย์ตั้งอยู่โดยรอบทำให้มีความสวยงามแปลกตาจนเป็นเหมือนหน้าตาของสวิสเซอแลนด์ที่คุ้นเคย
 • จากนั้น พาท่านนั่งรถไฟไต่เขาสู่ สถานียุงฟราวด์(Jungfraujoch) เป็นอีก 1 ยอดเขา ของเทือกเขาแอลป์ที่ที่คู่ควรแก่การพิชิต และไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 สิงหาคม 1912 ผู้บุกเบิกการสร้างรถไฟสายนี้นั้นคืออดอล์ฟ กอเยอร์-เซลเลอร์(Adolf Guyer-Zeller)โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างประมาณสูงถึง 16 ล้านฟรังค์

 • เมื่อถึงแล้ว พาท่านชม อุโมงค์น้ำแข็ง (Ice Palace) ที่เจาะธารน้ำแข็งลึกเขาไปกว่า 30 เมตร มีประติมากรรมน้ำแข็งอยู่อย่างมากมาย และคงอุณหภูมิอยู่ที่ -3 องศา ตลอดทั้งปี และ ชม อุโมงโลกอัลไพน์ (Alpine Sensaton) ที่จัดแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติของชาวเมือง และพาท่านขึ้นสู่ Jungfrau Panorama view จุดสูงสุดของสถานี ที่ 3,571 เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

 • เที่ยง พิเศษ บริการอาหารกลางวันบนยุงฟราว ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศของทิวทัศน์สุดอลังการ (มื้อที่ 10)
 • พาท่านลงสู่อีก 1 เมืองชานเขายุงฟราว เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) เมืองสวยอีกเมืองที่ต้องแวะชม เพราะเป็นที่ตั้งของ น้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbach) ที่สูงกว่า 300 เมตร ผ่านซอกหน้าผาลงมาแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง และเบื้องล่างเป็นหมู่บ้านน่ารักๆ ตัดกับทิวเขาที่ล้อมโดยรอบ
 • จากนั้น มุ่งหน้าสู่ เมืองลูเซิร์น (Luzern) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. ) หนึ่งในเมืองที่งดงามที่สุดของประเทศ 
 • พาท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงทหารหาญชาวสวิสผู้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่จนวินาทีสุดท้าย อนุสาวรีย์นี้คือสัญลักษณ์สำคัญของลูเซิร์นที่ไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนพลาดมาที่นี่
 • พาท่านชม สะพานไม้คาเปิล (Chapel Bridge) อันเป็นลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ทอดยาวระหว่างแม่น้ำ Reuss โดยสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 

 • บริเวณใกล้เคียงกันนั้นให้ท่านได้ชมความงามของสถาปัตยกรรมรอบๆตัวเมืองใน เขตเมืองเก่า (Oldtown) ด้วยตัวอาคารสไตล์ยุโรปผนวกกับร้านสมัยใหม่ ทำให้เป็นหนึ่งในความวิเศษของเขตนี้
 • ค่ำ  อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาท่องเที่ยวของท่าน และเพื่ออรรถรสที่ครบถ้วน
 • ที่พัก  Ibis Styles Lucerne หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่หก ลูเซิร์น • ชไตน์ อัม ไรน์ • ชาฟฟ์เฮาเซิน • น้ำตกไรน์ • ซูริค • อิสระช้อปปิ้ง

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 11)
 • เดินทางสู่ เมืองชไตน์ อัม ไรน์ (Stein am Rhein) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. ) เมืองทางเหนือติดกับประเทศเยอรมันนี เมืองนี้มักไม่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยว แต่นับได้ว่าเป็นเพชรเม็ดงามที่ไม่ควรพลาด ชมความงามของสถาปัตยกรรมของเมืองริมแม่น้ำไรน์ และการตกแต่งบ้านที่มีเอกลักษณ์ รวมไปถึงศิลปะชั้นสูงอย่างเฟสโก้ที่ยังคงความสมบูรณ์ไว้ได้อย่างสวยงามซึ่งโดยปกติแล้วศิลปะเฟสโก้นั้นจะปรากฏอยู่ภายในอาคารเสียมากกว่า เนื่องจากมีขั้นตอนการบำรุงรักษาที่ค่อนข้างยุ่งยาก แต่ที่เมืองนี้ท่านจะได้เห็นเฟสโก้ที่ประทับอยู่ในผนังด้านนอกของอาคารซึ่งหาชมได้ยากอย่างยิ่ง
 • จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ30 นาที)
 • พาท่านชม น้ำตกไรน์ (Rhine Falls) เมืองที่มีน้ำตกที่กว้างที่สุดของยุโรปโดยมีความกว้างถึง 150 เมตร สูง 23 เมตร มีกระแสน้ำเชี่ยวกราดตลอดทั้งปี โดยปริมาณกระแสน้ำไหลที่เคยวัดได้สูงสุดนั้นถึง 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

 • เดินทางกลับเข้าสู่ เมืองซูริก (Zurich) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. )
 • เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 12)
 • ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตลอดช่วงบ่ายที่บริเวณ ถนนบาร์นฮอฟ (Bahnhofstrasse) ถนนสายช้อปปิ้งของเมือง อัดแน่นไปด้วยด้วยร้านรวงต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น CHANEL, PRADA, LOUIS VUITTON, HERMÈS, GUCCI, BURBERRY, LONGCHAMP, MAC, MANGO, DIESEL, SWAROVSKI และอีกมากมาย

 • ค่ำ บริการอาหารเย็น ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 13)
 • ที่พัก  Dormero Airport Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่เจ็ด สนามบินนานาชาติซูริค

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 14)
 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค (Flughafen Zürich) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำการคืนภาษี (Vat Refund)
 • 13.15 น.  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **

**หลังวันที่ 31 มีนาคมเป็นต้นไป เวลาถึงจะเปลี่ยนเป็น 13.30 น.**

 

วันที่แปด  สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

 • 06.10 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยความประทับใจ

**หลังวันที่ 31 มีนาคมเป็นต้นไป เวลาถึงจะเปลี่ยนเป็น 05.30 น.**

หมายเหตุ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

โรงแรมที่พักและสถานทีท่องเที่ยว

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะต้องชำระส่วนต่างของห้องพักเดี่ยวด้วยตัวท่านเอง
 • การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทำให้ห้องพักแบบเดี่ยวSingle ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 • กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ำ จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น
 • บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง,การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 8. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
 10. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 11. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 12. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทำให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำการจองทัวร์
 13. กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 14. กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 15. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-ZRH-BKK) สายการบินไทย Thai Airways (TG)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้าหนักกระเป๋าการสะสมไมล์หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ
 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน สูงสุด 1,500,000 บาท/ เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์
  เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการวิซ่าเชงเก้น (สวิสเซอร์แลนด์) 3,500 บาท ชำระพร้อมค่ามัดจำ
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปคนขับวันละ 2 CHF รวมทั้งทริป 6 วัน  12 CHF / ท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 CHF รวมทั้งทริป 8 วัน 24 CHF / ท่าน
 • รวมทิปทั้งหมด 36 CHF / ท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทำการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
 2. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)

 

เงื่อนไขกรณียกเลิก

 • ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

 

เงื่อนไขกรณีเจ็บป่วย

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง

 

 • กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
 • ในการจองทัวร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีที่ท่านทำการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • หลังการจองทัวร์  20 วัน กรุณาแนบสแกนCOPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลคำร้องในการขอยื่นวีซ่าส่งกลับมา เพื่อกรอกข้อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า
 • กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
 • กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

Trip Facts

 • ซูริก,เบิร์น,โลซานน์,เจนีวา,มองซ์เทรอ,เซอร์แมท,อิลเทอราเก้น,ลูเซิร์น
 • กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค (Flughafen Zürich)
 • สายการบินไทย Thai Airways (TG)
 • 8 วัน 5 คืน