fbpx

คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ 4 วัน 3 คืน - 4 Days

1
คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ 4 วัน 3 คืน
6996

สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ “มณฑลยูนนาน”

ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ “ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อซาน” เผชิญความสูงที่ 4,223 เมตร

..สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สั่งจองทัวร์ ติดต่อเราเลย..

เพิ่มเพื่อน

 

 

สรุปมื้ออาหารและโรงแรม

วันที่เช้ากลางวันเย็นโรงแรม
1---4 ดาวหรือเทียบเท่า
24 ดาวหรือเทียบเท่า
34 ดาวหรือเทียบเท่า
4--

มีอาหารสำหรับลูกค้า

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอื่นที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนทำการจองทัวร์หรือชำระเงิน จากนั้นจะถือว่าลูกค้ารับทราบตามข้อกำหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีมีตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์บินตามรายการถูกยกเลิกหรือสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมืองจากสายการบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

 

ทางบริษัทเริ่มต้นและจบการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างประเทศและจะสำรองตั๋วเครื่องบินหรือพาหนะอย่างใดอย่างหนึ่งที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองพาหนะ

 

ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบินการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  แต่จะทำการ REQUEST ให้ได้เท่านั้น งดการคืนบัตรโดยสารและการยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน

 

หากผู้โดยสารถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ทั้งในและต่างประเทศตามในรายการทัวร์ข้างต้น  จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในประเทศ,ต่างประเทศ  ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศนั้นๆ กำหนดด้วยตัวท่านเอง และผู้โดยสายต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

 

หมายเหตุ : โปรดแจ้งในวันจองทัวร์ ชาวต่างชาติ เรียกเก็บเพิ่ม 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าวีซ่าสำหรับต่างชาติและลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง บริษัททัวร์ไม่สามารถแทรกแซงได้)

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางชุย

 • 17.00 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาท์เตอร์ สายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ (KY) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
 • 20.00 น.  เหินฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ KY8370 
 • 23.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางชุย เมืองคุนหมิง  เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีจึงทำให้มี ทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก HUI SHANG  HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สอง  คุนหมิง – น้ำตกคุนหมิง – เมืองถ่านเตี้ยน – สวนสตอเบอร์รี่

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม น้ำตกคุนหมิง (Kunming Waterfall Park) ตั้งอยู่ทางเหนือของคุนหมิง บนเขต Shanshui New District ตัวสวนสาธารณะตั้งอยู่ตรงข้ามกับโครงการที่พักอาศัย Honey Place (Tian Yu Lan Shan) Kunming Waterfall Park หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Niulan River Waterfall Park  สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปี  ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกและทะเลสาบอีก 2 แห่งที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ น้ำตกมีความกว้าง 400 เมตรสูง 12.5 เมตร เบื้องล่างน้ำตกเป็นทะเลสาบและมีทางเดิน  สามารถเดินชมวิวสวยๆได้ บริเวณจุดชมวิวสามารถชมวิวทะสาบกว้างเหนือน้ำตกได้อีกด้วย นอกจากนี้รอบๆ ทะเลสาบยังมีทางให้เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย อิสระเก็บภาพประทับใจจนถึงเวลานัดหมาย

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองถ่านเตี้ยน  (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) ให้ท่านได้ชมธรรมชาติที่งดงามตลอดสองข้างทางและพักผ่อนอริยาบถตามอัธยาศัย
 • เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ระหว่างทาง)
 • ระหว่างการเดินทางสู่ เมืองถ่านเตี้ยน นำท่านแวะ สวนผลไม้ (สตอเบอร์รี่) ให้ท่านได้เลือกชิม ชมการปลูกและอิสระเลือกซื้อรับประทานตามอัธยาศัย *หมายเหตุ : โปรแกรมสวนผลไม้สตอเบอร์รี่  เป็นช่วงฤดูกาล หากวันเดินทางไม่มีผลสตอเบอรี่หรือไม่เปิด ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากไม่มีค่าธรรมเนียมเข้าชม  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองถ่านเตี้ยน พักผ่อนบนรถจนเดินทางถึงเมืองถ่านเตี้ยน.
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก WANG TONG  HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม  เมืองถ่านเตี้ยน – ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน(กระเช้า+รถแบตเตอร์รี่) – เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง  – เมืองโบราณกวนตู้

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเข้าสู่ ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (JiaoZi Mountain) ชมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ขึ้นรถประจำทางของทางอุทยานเพื่อไปนั่งกระเช้าขึ้นด้านบนภูเขา เพื่อให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติบนภูเขาเจียวจื่อบนทางเดินไม้ที่ทางอุทยานได้จัดทำเพื่อความสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยว สู่จุดที่เด่นที่สุดในการชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจียวจื่อ คือจุดยอดของภูเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 4,223 เมตร ในช่วงฤดูหนาว ระหว่างทางท่านจะได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมาย อาทิ ป่าสน,น้ำตกที่จับตัวเป็นน้ำแข็งเสมือนกลาเซียร์,ลำธารรูปทรงต่างๆ เดินชมความสวยงามมาเรื่อยๆจะได้พบกับ “สระน้ำแห่งสรวงสวรรค์” แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ,ฤดูร้อนจะได้พบกับดอกไม้นานาชนิดที่บานไปทั่วทั้งภูเขาพร้อมต้นหญ้าเขียวขจี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพสวยงามตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

 • เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง ชมธรรมชาติสองข้างทางและพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)
 • นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ซึ่งเป็น “วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง” มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของเมืองคุนหมิง ให้ท่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม สระน้ำใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการพระพุทธรูปจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการอัญเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบทิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดทิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก YI SHANG  HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่  เมืองคุนหมิง – OPTION TOUR  เขาซีซาน (Xishan) – สนามบินคุนหมิง – กรุงเทพฯ

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ★★ OPTION TOUR ★★   เขาซีซาน (Xishan) แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง เป็นภูเขาสูงที่สุดของเมืองคุนหมิง อยู่ด้านทิศตะวันตกของเมืองคุนหมิง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลพันกว่าเมตร โดยสารกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิว ชมสถาปัตยกรรมวัดจีนในลัทธิเต๋าซึ่งตั้งอยู่บนไหล่เขาที่สร้างขึ้นตามความศรัทธาของชาวบ้าน ยอดเขาซีซานเป็นที่ตั้งของ ประตูมังกร หรือ หลงเหมิน ให้ท่านได้ลอดประตูมังกรที่ชาวจีนเชื่อกันว่าเป็นประตูศักดิ์สิทธิ์ ผู้ใดที่เดินผ่านประตูแห่งนี้แล้วจะมีโชคลาภอายุยืนยาวนอกจากประตูมังกรเขาซีซานยังมีวัดที่ขึ้นชื่ออีกสองแห่ง ได้แก่ หัวถิงซื่อ และไท่หวาซื่อ และยังมีสุสานของนักดนตรีจีนนาม เนี้ยเอ่อ ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์เนื้อและทำนองเพลงชาติจีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันตั้งอยู่บนเขาซีซานด้วย จากยอดเขาท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบเตียนฉือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคุนหมิง (ค่าออพชั่นขึ้นเขาซีซานไม่รวมในค่าทัวร์ ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,200 บาท สนใจจองและจ่ายค่าออพชั่นพร้อมค่าทัวร์ได้เลยค่ะ)

 • เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
  หมายเหตุ : คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์
 • 17.15 น.  เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ KY8369
 • 18.30 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.......

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

 

 

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรรมธรรม์กำหนด)

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ไม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 1,650 บาท วีซ่าหมู่คณะ (สำหรับคนไทย)
 • ไม่รวมค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาติ เพิ่ม 5,000 บาท และลูกค้า
  เป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง ทางบริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้)
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป  (ชำระพร้อมค่าทัวร์ หรือชำระวันเดินทางที่สนามบิน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

 

เดินทางขั้นนต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน

 • ชำระเต็มจำนวน ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • ส่วนที่เหลือ
  - หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่  

  - หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
  - เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
  ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
  - หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ……….
  ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

  โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 • เงื่อนไขยกเลิกการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่นเมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นรวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

Trip Facts

 • น้ำตกคุนหมิง,ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน,เขาซีซาน
 • กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางชุย เมืองคุนหมิง
 • สายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ (KY)
 • 4 วัน 3 คืน