fbpx

ขอเป็น MODEL ที่ตุรกี “เพราะทุกที่คือ RUNWAY “ - 7 Days

shutterstock_115137544_resize
ขอเป็น MODEL ที่ตุรกี “เพราะทุกที่คือ RUNWAY “
47999

ฟินกับการถ่ายภาพกับช่างภาพมืออาชีพตลอดการเดินทาง

” เพราะทุกที่คือ RUNWAY “

..สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สั่งจองทัวร์ ติดต่อเราเลย..

เพิ่มเพื่อน

กำหนดการ

เดือนกุมภาพันธ์ 6315-21 ก.พ. 63/20-26 ก.พ. 6347,999.-
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ9,500.-

 

สรุปมื้ออาหารและโรงแรม

วันที่เช้ากลางวันเย็นโรงแรม
1+++-
2-5 ดาวหรือเทียบเท่า
35 ดาวหรือเทียบเท่า
44 ดาวหรือเทียบเท่า
54 ดาวหรือเทียบเท่า
6-
7++--

มีอาหารสำหรับลูกค้า

+ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันแรก  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • 20.00 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบิน TURKISH AIRLINES เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
 • 22.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน NEW ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT ประเทศตุรกี โดย สายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK65   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

 

วันที่สอง      อิสตันบลู ชมวิวช่องแคบบอสฟอรัส – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  – บลูมอสก์ – แกรนด์บาซาร์ –เมโทรทัวร์ย่านคาดิคอย

 • 05.45 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยาน NEW ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT เมืองอิสตันบูล  ประเทศตุรกี  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย  4  ชั่วโมง) (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
  หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรตุรกี พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว  
 • 06.30 น.  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล เมืองที่มีความสำคัญที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส มีที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย 
 • นำท่านถ่ายภาพ พร้อมชมวิว ช่องแคบบอสฟอรัส  บริเวณช่องแคบบอสฟอรัสนี้คือจุดแบ่งอิสตันบูลออกจากเอเชียและยุโรป และยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทะเลดำ )THE BLACK SEA) และทะเลมาร์มาร่า )SEA OF MARMARA) เป็นจุดสิ้นสุดของขอบเขตเอเชียและยุโรปที่บรรจบกัน มีความกว้างต่างกันไป

 • จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด (SULTANAHMED COMPLEX) หรือที่มีชื่อเรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) ซึ่งย่านแห่งนี้แต่เดิมเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองในยุคไบแซนไทน์ และใช้เป็นลานกว้างสำหรับแข่งกีฬาขับรถม้า แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงร่องรอยจากอดีตที่มีแค่ลาน และเสาโบราณอีก 3 ต้น คือ เสาโอเบลิสก์แห่งกษัตริย์เธโอโดเชียส (THEODOSIUS OBELISK) เป็นเสาทรงสี่เหลี่ยมฐานกว้างแล้วค่อย ๆ เรียวยาวขึ้นไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณต้นที่ 2 เรียกกันทั่วไปว่า เสางู (BRONZE SERPENTINE COLUMN) เป็นเสาบรอนซ์ที่แกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตัวพันเกี่ยวกันไปมาได้รับการยอมรับว่าเป็นเสาแบบกรีกที่เก่าแก่ที่สุดที่มีเหลืออยู่ในอิสตันบูล และเสาต้นที่ 3 มีชื่อว่า เสาคอนสแตนติน (COLUMN OF CONSTANTINE) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1483 แต่เดิมเป็นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดได้ถูกศัตรูหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจนเหลือเพียงแค่เสาปูนเท่านั้น 

 • จากนั้น นำท่านชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (SAINT SOPHIA) หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ พระเจ้าจักรพรรดิ์คอนสแตนตินเป็นผู้สร้างเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี เพื่อเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์ แต่ถูกผู้ก่อการร้ายบุกทำลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแย้งระหว่าง พวกที่นับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย มีเนื้อที่ 700 ตารางเมตร ภายในมีเสางามค้ำที่สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น (ชั้นบนขนาดเล็ก 68 ต้น ชั้นล่างขนาดใหญ่ 40 ต้น) มียอดเป็นโดม คล้ายซาลาเปา มีหอมินาเรสท์เป็นยอดแหลม ๆ มากมาย เนื่องจากเป็นศิลปะแบบคริสเตียนผสมกับอิสลามนี้เองทำให้มีความสวยงามอันน่ามหัศจรรย์

 • เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 • นำท่าน ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล "บลูมอสก์" (BLUE MOSQUE) สุเหร่าสีน้ำเงิน สถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาเยือนเมืองอิสตันบูล มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุเหร่าสุลต่านอาห์เมตที่ 1 เป็นสุเหร่าที่มีแรงบันดาลใจมาจากการสร้างที่ต้องการเอาชนะและต้องการให้มีขนาดใหญ่กว่าวิหารเซนต์โซเฟียในสมัยนั้น สุเหร่าแห่งนี้ประดับด้วยกระเบื้องอัซนิค บนกำแพงชั้นในที่มีสีฟ้าสดใสลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาเนชั่นฯลฯ โดยหันหน้าเข้าวิหารเซนต์โซเฟียเพื่อประชันความงามกันคนละฝั่ง ถ้ามองจากด้านนอกวิหารจะมองเห็นหอสวดมนต์ 6 หอ ตกแต่งด้วยหน้าต่าง 260 บาน สลับด้วยกระจกสีอันน่าวิจิตร มีพื้นที่ให้ละหมาดกว้างขว้าง มีขนาดใหญ่ ภายในประกอบด้วย โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล ที่พักสำหรับขบวนคาราวาน โรงครัวต้มน้ำ ปัจจุบันเปิดให้เข้าไปทำละหมาด 24 ชั่วโมง 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดแกรนด์ บาซาร์ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1461 โดย FATIH SULTAN MEHMET หลังจากพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลในปี ค.ศ.1453 เพื่อกระตุ้นความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และเป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ในเส้นทางสายไหมจากกรุงคอนสแตนติโนเปิลไปยังประเทศจีน GRAND BAZAAR มีการเปลี่ยนแปลง และมีวิวัฒนาการหลายครั้งในช่วงศตวรรษที่ 16 จนถึงปัจจุบันที่ตลาดถูกปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม เพื่อการแข่งขันกับห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยในนครอิสตันบูล เป็นตลาดที่มีความงาม และน่าหลงใหลของสถานที่และประวัติศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมในอดีตและยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ โดมสูงที่โถงกลางของตลาด “CEVAHIR BEDESTEN” ที่มีคุณค่าและเก่าแก่มากที่สุด นอกจากนี้ GRAND BAZAAR ยังประกอบไปด้วยมัสยิด 2 แห่ง, ลานน้ำพุ 4 แห่ง, ฮามัม 2 แห่ง (HAMAM, TURKISH BATH), ร้านกาแฟ และร้านอาหารอีกหลายแห่ง GRAND BAZAAR ประกอบไปด้วยร้านขายสินค้าหลากหลายประเภทให้เลือกซื้อเลือกหาซึ่งมีการจัดกลุ่มตามประเภทของสินค้า ได้แก่ เครื่องประดับเงิน,ทองและเทอร์คอยส์, ไข่มุก, เหรียญเก่า,เครื่องปั้นดินเผาที่ทำด้วยมือ, พรมและงานเย็บปักถักร้อย, นาฬิกา, เชิงเทียน, เครื่องเทศ, ร้านขายของเก่า เป็นต้น
 • 15.30 น.  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ BYOTELLKOZYATAGI  HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 17.30 น.  นำท่านเดินทางสู่ ย่านคาดิคอย โดยรถไฟเมโทรซึ่งสะดวกและรวดเร็วมาก ให้ท่านได้สัมผัสชีวิตชาวเมืองอิสตันบูล พาชมย่านคาดิคอย ซึ่งเป็นแหล่งที่รวบรวมทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขนมหวาน ของฝากต่างๆ มีตลาดสดจำหน่ายอาหารทะเลสด ร้านต่างๆอยู่รวมผสมกลมกลืนและสร้างความคึกคักให้กับผู้ที่มาเยือนตลอดเวลา
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  หลังอาหารท่านสามารถเดินเที่ยวเล่นในย่านคาดิคอยกันต่อ หรือจะลองนั่งดื่มเหล้าตุรกีแท้ ที่เรียกว่า “ราเค่อร์” ได้อีกด้วย สำหรับท่านที่ต้องการกลับโรงแรมพักผ่อนก็สามารถเดินทางกลับได้สะดวกโดยเมโทร

 

วันที่สาม  อิสตันบูล – พระราชวังโดมาบาห์เช – ถนนอิสติคลัล – หอคอยกาลาตา – ถ่ายรูปชิลล์ๆที่กุบเบ – สไปซ์มาเก็ต

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่  พระราชวังโดลมาบาห์เช (DOLMABAHCE)  สุลต่าน ABDÜLMECID I เป็นคนสั่งให้สร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้น เนื่องจากสุลต่านรู้สึกว่าพระราชวังเก่า (TOPKAPI) ไม่หรูหราและสะดวกสบายเมื่อเทียบกับพระราชวังของราชวงศ์ในยุโรป ค่าก่อสร้างพระราชวังแห่งนี้คิดเป็นเงินสดเทียบเท่ากับ $1.5 พันล้าน DOLMABAHCE ถูกสร้างขึ้นโดยสถาปนิกชื่อ GARABET และ NIGOGOS BALYAN ในปี 1844-55 ภายหลังจากที่ ATATÜRK ( ผู้นำที่เปลี่ยนการปกครองประเทศเป็น THE TURKISH REPUBLIC และเป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศตุรกี)  ขึ้นเป็นประธานาธิบดี เค้าได้ใช้พระราชวังแห่งนี้เป็นที่พักช่วง SUMMER ATATÜRK ได้เสียชีวิตลงที่นี่เมื่อ 10 พฤศจิกายน ค.ศ.1938 หลังจากนั้นพระราชวังแห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์
 • กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารไทย
 • นำท่านเดินเที่ยวชม ถนนอิสติคลัล (ISTIKLAL STREET) หมายถึง INDEPENDENT STREET ที่มีความยาว 1 ไมล์ เป็นกึ่งๆถนนคนเดิน ถนนสายนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองอิสตันบูล มีร้านค้าให้ SHOPPING มากมาย ร้านค้าขายของที่ระลึก,ร้านอาหารพื้นเมืองหรือแม้แต่ร้านอาหารทะเล อีกทั้งยังมีร้านหนังสือ, COFFEE SHOP และร้านขาย TURKISH ไอศกรีมตลอดถนนสายนี้ แถมยังมี TRAM ให้นั่งสำหรับคนที่ขี้เกียจเดินกลับ ถนนนี้ใช่ว่าจะมีแต่คนเดินตอนกลางวันเท่านั้น พอตกกลางคืนจะเห็นร้านตามตรอกซอยเล็กๆเปิดเพลงเสียงดัง, มีทั้งนักท่องเที่ยวและคนหนุ่มสาวตุรกีมานั่งพบปะสังสรรค์กันแน่นทุกร้าน แนะนำถ้าใครมาที่นี่ห้ามพลาดขึ้นรถราง THE WORLD’S OLDEST UNDERGROUND TRAIN หรือที่เรียกอีกชื่อว่า  ISTANBUL’S TÜNEL ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี 1871-1874 โดยวิศวกรชาวฝรั่งเศส ชื่อ EUGENE HENRY GAVAND เปิดให้ใช้ในปี 1875 ถือเป็นรถไฟใต้ดินที่เก่าแก่อันดับ 2 ของโลก รองจากลอนดอน และยังมีระยะทางที่สั้นที่สุดของโลกอีกด้วย เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่าง KARAKÖY กับ BEYOGLU
 • จากนั้น นำท่านถ่ายรูป หอคอยกาลาตา (ไม่รวมค่าเข้า) เป็นหอคอยหินยุคกลางในเขต GALATA – KARAKÖY ของนครอิสตันบูล, ประเทศตุรกี เป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของเมือง ด้วยลักษณะทรงกระบอกสูงของหอคอยที่โดดเด่นเหนือเส้นขอบฟ้า ทำให้เกิดทัศนียภาพอันงดงามของคาบสมุทร และบริเวณโดยรอบของเมืองอิสตันบูล   ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1348 เพื่อแทนที่หอคอยกาลาตาเก่าในยุคบาเซนไทน์ ที่มีชื่อว่า ” MEGALOS PYRGOS (GREAT TOWER)” ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของทะเลตรงทางเข้า GOLDEN HORN และถูกทำลายเสียหายระหว่างสงครามครูเสดครั้งที่สี่ ค.ศ. (1202-1204)

 • จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ KUBBE ISTANBUL คือดาดฟ้าของตึกร้างเป็นจุดสำหรับถ่ายภาพเมืองอิสตันบูลที่สวยงามมากๆ สามารถมองเห็นวิวเมืองอิสตันบูลแบบ 180 องศา ท่านจะได้รูปภาพที่สวยแปลกกว่านักท่องเที่ยวที่อื่นแน่นอน เพราะสถานที่นี้เรียกได้ว่ายังเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวยังรู้จักน้อยมาก สามารถมองเห็นวิวเมืองโดยกว้าง ฉากเมืองอิสตันบูลที่สวยงาม ตัดกับท้องฟ้าที่มีนกโบยบิน กับเบาะนั่งแบบฉบับตุรกีแท้ พร้อมให้ท่านถ่ายภาพสวยๆ ทั้งนี้ยังมีชาตุรกีและขนมหวานตุรกีบริการเพื่อเพิ่มอรรถรสในการถ่ายภาพ เรียกได้ว่าพร็อพพร้อม กิมมิคพร้อม รอให้นายแบบและนางแบบแต่งตัวแนวแขกตุรกีมาโพสต์ท่าสวยๆ ชิคๆ อาร์ตๆ ที่นี่บอกเลยว่าอาร์ตตัวพ่อและอาร์ตตัวแม่ต้องห้ามพลาด
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สไปซ์มาเก็ต หรือ EGYPTIAN BAZAAR ตลาดที่มีอายุเก่าแก่ยาวนาน ถึง 350 กว่าปีสินค้าที่ขายอันดับหนึ่ง ได้แก่ เครื่องเทศ ตามชื่อของตลาดสไปซ์ โดยแทบทุกร้านจะมีกระบะไม้วางเรียงกัน แต่ละกระบะจะบรรจุ เครื่องเทศ กลิ่นต่าง ๆ เช่นเครื่องเทศสำหรับหมักเนื้อ ต้มน้ำซุป หรือ แม้แต่อบเชยหรือซีเนมอนที่ใช้ผสมกับเครื่องดื่ม นอกจากเครื่องเทศแล้วยังมีสินค้าประเภทถั่ว ชาผลไม้ รวมไปถึงผลไม้อบแห้ง น้ำผึ้งแท้ น้ำมันหอมระเหยที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อติดไม้ติดมือไปเป็นของฝาก รวมถึงเตอกิชดีไลท์ ขนมหวานเตอร์กิชต้นตำรับแท้ ๆ
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำเมนูเคบับ ณ ภัตตาคารแบบฉบับตุรกีแท้
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก BYOTELLKOZYATAGI HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่สี่  อิสตันบลู –  ท่าอากาศยานไคเซรี  – เออร์ซิเยส สกีร์เซ็นเตอร์  – คัปปโดเกีย

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบกล่องเพื่อง่ายและสะดวกต่อการเดินทางไปสนามบิน
 • 07.00 น.  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน SABIHA GOKCEN AIRPORT เพื่อเดินทางไปสกีร์เซ็นเตอร์ เมืองไคเซอรี่
 • 08.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน KAYSERI AIRPORT โดย สายการบิน PEGASUS AIRLINES
 • 09.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยาน KAYSERI จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาเออร์ซิเยส (ERCIYES MOUNTAIN) เมืองไคเซอรี่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงอย่างมากในฤดูหนาว นักท่องเที่ยวนิยมมาสัมผัสหิมะที่นี่กันอย่างคับคั่ง ยอดเขาเออร์ซิเยส เป็นจุดเล่นสกีที่มีชื่อเสียงของประเทศตุรกี
 • กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันบนยอดเขา  ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 • ให้ท่านได้อิสระพักผ่อน และสนุกสนานกับการเล่นหิมะที่ปกคลุมยอดเขาไกลสุดลูกหูลูกตาขาวโพลนสวยงามมาก อย่าลืมถ่ายภาพสวยๆแนวหนาวๆกับหิมะที่ยอดเขาเออร์ซิเยส หรือท่านจะเลือกเล่นสกีร์ สโนบอร์ด สโนเสลด หรือกิจกรรมอื่นๆโปรดติดต่อสอบถามค่าบริการจากหัวหน้าทัว์ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศสวยงามมาก
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักสไตล์ถ้ำ ณ MDC CAVE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า  คัปปาโดเกีย – หมู่บ้านถ้ำ – เมือง ไคมักลึ – โรงงานพรม – ระบำหน้าท้อง

 • 05.00 - 06.30 น.  สำหรับท่านที่สนใจนั่งบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล็อบบี้ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูนรอรับท่าน เพื่อนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด กับการนั่งบอลลูนชมวิวสวยๆ ของเมืองคัปปาโดเกียจากด้านบนพร้อมรับประกาศนียบัตรที่มอบให้กับทุกท่าน (ทัวร์นั่งบอลลูนนี้เป็นทัวร์พิเศษ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าทัวร์ประมาณท่านละ 250 ดอลล่าร์สหรัฐ กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์)

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม
 • หลังอาหารนำท่านชม หมู่บ้านถ้ำ (LOCAL CAVE VILLAGE) ชมการใช้ชีวิตในหมู่บ้านถ้ำ ที่เค้าใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำกันจริงๆ ไม่ใช่แค่การจำลองไว้ให้นักท่องเที่ยวมาชมเท่านั้น
 • กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 • นำท่านชม  เมือง ไคมักลึ (THE UNDERGROUND CITY KAYMAKLI) ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองใต้ดินอันสำคัญอันขึ้นชื่อแห่ง คัปปาโดเกีย  นครใต้ดินไคมักลึ เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู ในยามสงคราม ของชาว คัปปาโดเกีย ในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทางตะวันออกที่ต้องการเข้ามายึดครองดินแดนนี้ เพื่อหวังผลประโยชน์ทางการค้า และชาวโรมันจากทางตะวันตกด้วย เหตุผลเดียวกัน รวมทั้งต้องการที่จะหยุดยั้งการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดนแถบนี้ด้วยนครใต้ดินไคมักลึ มีชั้นล่างที่ลึกที่สุด ลึกถึง 85 เมตรทีเดียว เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นถ่ายเทเย็นสบาย หน้าร้อนอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส และด้วยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไปในตัว นี่คือเมืองใต้ดินน่าอัศจรรย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาบนโลกใบนี้ 
 • นำท่านชม และช้อปปิ้ง โรงเรียนทอพรม ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในตุรกี พรมเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของประเทศตุรกี ที่มีลวดลายที่สวยและประณีต ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสิ้นค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
 • 16.30 น.  นำท่านกลับเข้าโรงแรมเพื่อพักผ่อนอิริยาบถ จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหารท้องถิ่น
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมชมโชว์ระบำหน้าท้อง BELLY DANCE
 • ระบำหน้าท้อง เป็นการเต้นรำที่เชื่อกันว่าเก่าแก่มาก สืบสาวประวัติได้ถึง 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ท่าเต้นจะเป็นแนวเดียวกัน คือ ใช้มือแขนร่ายรำหน้าท้องจะถูกเต้นเป็นลอนคลื่น สะโพก จะส่ายเคลื่อนไหว เสื้อผ้า ก็มีสไตล์ที่คล้ายกัน คือ เน้นสะโพก ซึ่งอาจแต่งด้วยแถบผ้าสี ลูกปัด หรือเหรียญโลหะเย็บติดเป็นแถว เวลาส่ายจะได้เกิดเสียงดังเข้ากับเสียงดนตรี
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักสไตล์ถ้ำ ณ MDC CAVE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่หก  ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – โรงงานเซรามิค – ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - ท่าอากาศยานไคเซรี (บินภายใน) – ท่าอากาศยานอิสตันบูล

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม
 • อิสระถ่ายภาพกับโรงแรมถ้ำที่พัก เนื่องจากการเดินทางทัวร์หลายรายการมีโปรแกรมท่องเที่ยวค่อนข้างแน่นจนบางครั้งไม่ได้สัมผัสหรือซึมซับกับความสวยงามของโรงแรมถ้ำได้เต็มที่ ทริปนี้ท่านจะได้ฟินและเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพในทุกมุมและทุกจุดของรายการท่องเที่ยว รวมถึงไฮไลท์อย่างโรงแรมสไตล์ถ้ำที่เกือบทุกจุดทั่วทั้งเมืองคัปปาโดเกียจะมองเห็นบอลลูนลอยละล่องเกลื่อนเมืองในทุกๆเช้า ท่านจะได้ภาพที่ถ่ายคู่กับโรงแรมถ้ำสวยๆ พร้อมด้วยฉากหลังเป็นบอลลูนเต็มท้องฟ้า
  สำหรับท่านที่สนใจการนั่งรถ JEEP SAFARI ลัดเลาะไปตามแกรนด์แคนย่อน ตรอกซอกเขาที่เป็นรูปทรงต่างๆได้อย่างใกล้ชิด แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่างๆได้อย่างใกล้ชิดนับว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆ (ทัวร์นั่งรถ JEEP SAFARI นี้เป็นทัวร์พิเศษ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าทัวร์ประมาณท่านละ 80 ดอลล่าร์สหรัฐ กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์)
 • กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารจีน
 • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ.9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่น  จากนั้นนำท่านช็อปปิ้ง ศูนย์เครื่องปั้นดินเผา  AVANOS
 • 17.30 น.  รับประทานอาหารค่ำพื้นเมือง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 • 18.30 - 19.00 น.  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานไคเซรี
 • 20.40 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน NEW ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (บินภายใน)  เที่ยวบินที่ TK2015
 • 22.25 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยาน NEW ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT ประเทศตุรกี
 • 01.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK68 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 15.10 น.  ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (SINGLE) ,ห้องคู่ (TWIN/DOUBLE)ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน มีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
 2. โรงแรมถ้ำเมืองคัปปาโดเกีย แต่ละห้องอาจมีการตกแต่งห้องที่ไม่เหมือนกัน

 

หมายเหตุ

 • อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม
 • ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงตั๋ว)

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก

 

หมายเหตุอื่นๆ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดโดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
  ชั้นประหยัด (น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายใน เส้นทางไคเซรี-อิสตันบูล สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
  ชั้นประหยัด (น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายใน เส้นทางอิสตันบูล-ไคเซรี สายการบินพีกาซัสแอร์ไลน์
  ชั้นประหยัด (น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ช่างภาพสำหรับถ่ายภาพสวยๆตลอดการเดินทาง
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าตุรกี (กรณีนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่ชาวไทย)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการเป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหักณที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ไกด์ท้องถิ่นและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง *ขอเก็บพร้อมกับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ*
 • ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

การจองและชำระเงิน

ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45  วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 44 วันหักค่ามัดจำ 30,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วันซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้
อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วันหรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ

 

Trip Facts

 • เมืองอิสตันบูล,เออร์ซิเยส สกีร์เซ็นเตอร์ ,เมืองคัปปโดเกีย,
 • กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • NEW ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT
 • สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
 • 7 วัน 4 คืน