fbpx

กุ้ยหลิน ซินหนิง หยางซัว เที่ยว 2 มณฑล - 6 Days

1_resize
กุ้ยหลิน ซินหนิง หยางซัว เที่ยว 2 มณฑล
25900

กุ้ยหลิน…ดินแดนแห่งเขาเขียวน้ำใส

ถ้ำแปลก หินสวย สวนงาม

..สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สั่งจองทัวร์ ติดต่อเราเลย..

เพิ่มเพื่อน

กำหนดการ

วันเดินทางผู้ใหญ่ท่านละ (พักคู่)เด็กต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียง)เด็กต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง)พักเดี่ยว (เพิ่ม)
ม.ค. - พ.ค. 6325,900.-25,900.-23,900.-3,500.-

บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป    มีหัวหน้าทัวร์

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

 

หมายเหตุ : ราคาทัวร์นี้ ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุ้ยหลิน     

 • 10.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
 • 13.00 น.  เดินทางสู่ เมืองกุ้ยหลิน มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเที่ยวบินที่ CZ 6100 
  **แวะพักที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองกุ้ยหลิน
 • 18.25 น.  ถึงสนามบิน เมืองกุ้ยหลิน “ดินแดนแห่งเขาเขียว น้ำใส ถ้ำแปลก หินสวย สวนงาม” ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก เฉียงเหนือของมณฑลกวางสี บริเวณนี้เมื่อ 190 ล้านปีก่อน เคยเป็นทะเล ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทำให้กลายเป็นแผ่นดิน กัดกร่อนจนกลายเป็นภูเขารูปร่างสวยแปลกตาและถ้ำมากมาย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
 • ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พักที่ พัก BAIGONG HOTEL  หรือเทียบเท่า 4*

 

วันที่สอง  กุ้ยหลิน – ซินหนิง – อุทยาน เขาล่างซาน – เขารูปพริก- เขารูปอูฐ – เขาเทียนอีเซี่ยง

 • เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไปเมืองซินหนิงมณฑลหูหนาน เที่ยวชม อุทยานเขาล่างซาน เป็นหนึ่งอุทยานธรณีแบบภูเขาหินทรายอันเป็นเอกลักษณ์ของจีน ในตอนใต้ของเทือกเขาล่างซานเชื่อมต่อกับอุทยานป่าหิน กุ้ยหลิน และในตอนเหนือติดกับอุทยาน จางเจียเจี้ย มีอาณาเขตครอบคลุม 108 ตาราง กิโลเมตร มีคุณสมบัติเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงได้ มีจุดชมวิวกว่า 60 แห่ง ท่ามกลางแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงที่สุด
 • เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร
 • นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาพริก หรือเรียกกันในนาม ยอดเขาเทียนไข และอื่นๆ อีกมากมาย มีความสูง 180 เมตร เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเทือกเขาล่างซาน 
 • จากนั้นนำท่าน ผ่านชมเขาอูฐ ท่านจะได้ชมวิว ของภูเขาที่มีลักษณะเหมือนหลังอูฐติดกับยอดเขาและชมช่องสวรรค์เทียนยี่
 • ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  พักที่  XIAOBAIHUA HOTLE  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม  ล่องเรือแม่น้ำฝูอี๋เจียง- ยอดเขาปาเจียว (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)- กุ้ยหลิน – เจดีย์เงิน-เจดีย์ทองชมวิวทะเลสาบหยงซา

 • เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านล่องเรือแม่น้ำฝูอี๋เจียง ชมความงามแม่น้ำที่มีทิวทัศน์สวยงาม  
 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง จุดชม วิวปาเจี่ยวจ้าย หรือเขาแปดเหลี่ยมเป็นจุดชมวิวที่น่าดึงดูด เมื่อหมอกลงจะน่าตื่นตาตื่นใจที่สุด จะเห็น หุบเขา เปรียบเสมือนปลาวาฬ ท่ามกลางทะเลหมอกสุดลูกหูลูกตา ยอดที่สูงที่สุดยู่ที่ 818 เมตร จากระดับน้ำาทะเล และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางธรรมชาติ UNESCO และของประเทศจีนอีก
 • กลางวัน  รับบประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นเดินทางกลับกุ้ยหลิน นำทุกท่านชมเจย์ดีเงินเจดีย์ทองแห่งนี้ตั้งอยู่ในทะเลสาบซานหู เมืองกุ้ยหลิน เป็นเจดีย์คู่ที่สร้างมากว่าร้อยปี โดยเป็นเจดีย์ไม้ที่มีการย่อเหลี่ยมมุมได้เหมาะสมตามแบบของสถาปัตยกรรมซึ่งเจดีย์องค์หนึ่งฉาบด้วยทองเหลือง ที่ว่ากันว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกและอีกองค์ฉาบด้วยปูนสีเงินพื้นที่บริเวณโดยรอบมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
 • จากนั้นชมวิวทะเลสาบหยงซาในเมืองกุ้ยหลิน
 • ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พักที่ พัก BAIGONG HOTELหรือเท่า

วันที่สี่  กุ้ยหลิน – หยางซั่ว - ล่องแม่น้ำหลีเจียง (ล่องสั้น) – สวน GUILIN ROMANCE PARK  (เชียนกู่ชิง) โชว์  GUILIN ROMANCE   PARK  (เชียนกู่ชิง)  - ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง

 • เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว
 • จากนั้นนำท่านล่องเรือชมทัศนียภาพ แม่น้ำหลีเจียงได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่มีทัศนียภาพสวยที่สุดแห่งหนึ่งของจีน กล่าวคือสองฟากฝั่งจะเรียงรายและเลื่อมล้ำสลับซับซ้อนกันไปมาของทิวเขาลูกน้อยใหญ่ที่มีลักษณะรูปร่างงดงามต่างๆ จนก่อให้เกิดภาพจินตนาการขึ้นมากมาย และความงาม ธรรมชาติของทัศนียภาพแถบแม่น้ำหลีเจียง รวมกับเหล่าทิวเขายังเป็นแรงดลใจให้เกิดภาพวาดทิวทัศน์อันสวยงามจากนักจิตรกรเอกที่มีชื่อเสียงของจีนอีกด้วย 
 • กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร
 • นำท่านชมสวน GULIN ROMANCE PARK  (เชีบนกู่ชิง )
 • จากนั้นนำท่านชมโชว์ อันตระการตา GUILIN ROMANCE   PARK  (เชียนกู่ชิง )
 • จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นหรือช้อปปิ้งถนนฝรั่งหยังเหยินเจียหรือถนนคนเดินที่ขนาบข้างด้วยทิวเขา หน้าตาคล้ายคลึงกันกับถนนข้าวสาร มี  ทั้งโรงแรม ผับ บาร์ร้านอาหาร และยังมีสินค้าแบบจีนวางขายมากชนิด เช่น ผ้าทอที่นำมาทำเป็นปลอกหมอน ผ้าพันคอเสื้อผ้า กระเป๋าลายดอกไม้ หลายขนาด แท่งหินแกะสลักขนาดเล็กภาพวาดพู่กันจีน ตวัดลายเป็นรูปเทพเจ้าจีนธรรมชาติและสัตว์มงคลต่างๆหนังสือคำคมของ  เหมา เจ๋อ ตุง อดีตผู้นำจีนก็มีวางขายให้ท่านเลือกซื้อเลือกหา

 • ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พักที่ XIJIEKOI HOTEL    หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า  หยางซั่ว – กุ้ยหลิน – กระเช้าเหยาซาน – สวนประเพณีหลิวซานเจี่ย – อาคารเซียวหยาว ถนนโบราณตงซี

 • เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่กุ้ยหลิน
 • นำทุกท่านเดินทางสู่เขาเหยาซาน
 • นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเหยาซาน ซึ่งเป็นยอดเขาที่ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของเมืองกุ้ยหลิน นำท่านขึ้นไปถึงจุดชมวิวบนเขาเหยาซาน ชมทัศนีย์ภาพอันงดงามของเมืองกุ้ยหลินจากมุมสูง ท่านจะได้เห็นเมืองกุ้ยหลินที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่รูปร่างแปลกตามากมาย ตัดกับสายน้ำหลีเจียงที่คดเคี้ยวที่ไหลผ่านเมืองกุ้ยหลิน อากาศที่นี้จะหนาวเย็นตลอดปี ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพทั่วเมืองกุ้ยหลินอันสวยงามยิ่ง กลุ่มเขาบางลูกแลดูคล้ายพระพุทธไสยาสน์ แม่น้ำหลีเจียงเสมือนพญามังกรไหลตลอดแนวคดโค้ง ขนานสองฝั่งแม่น้ำด้วยเขาหินปูนสลับซับซ้อนรูปทรงแปลกตา บวกกับจินตนาการของมนุษย์ สมกับคำกล่าวของคนจีนโบราณที่ว่า ทิวทัศน์กุ้ยหลิน งามล้ำเลิศในปฐพี 
 • กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านชมสวนประเพณีหลิวซานเจี่ย เป็นสถานที่สำหรับชมวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในกุ้ยหลินและยังมีสาวจ้วง หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มมารำให้ทุกท่านได้ชม จากนั้นนำท่านชมอาคารเซียวหยาว หลังจากนั้น ช็อปปิ้งถนนโบราณตงซี
 • ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่าเข้าสู่ที่พัก พักที่ พัก BAIGONG HOTEL 

 

วันที่หก  กุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เช้า  รับประทานอาหาร (แบบกล่องเช้า) จากนั้นนำท่านสู่ท่าอากาศยานเมืองกุ้ยหลิน
 • 08.35 น. บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 6099 **แวะพักที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ
 • 12.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ

 1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 9. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 13. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามที่กำหนดไว้ในรายการ
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน), อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทประกัน)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น  อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน

 1. เงื่อนไขการให้บริการในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
 2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 3. คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
 5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 6. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  50  วันขึ้นไป  กรณีต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้
  -  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

  -  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 18  วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  -  ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 12 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์จำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
  -  กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
  ***เที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ

  หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ***

Trip Facts

 • กุ้ยหลิน,ซินหนิง,หยางซัว
 • กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • เมืองกุ้ยหลิน มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES
 • 6 วัน 5 คืน