fbpx

นโยบายประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง

*****************************************

ประกันภัย

ข้อตกลงความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย แผน 1
1.เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิง อบ.11,000,000
2. การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ต่อคน ต่อระยะเวลาเดินทางไม่เกินวงเงิน500,000

ความคุ้มครองและผลประโยชน์จากัดความรับผิดชอบต่อการสูญเสียจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง สาหรับค่าชดเชยต่างๆ ตามกรมธรรม์สูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาทต่อกรมธรรม์ ภายใต้กรมธรรม์ของ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไข

 1. ผู้ถือกรมธรรม์ต้องแจ้งรายละเอียดการเดินทาง จานวนและรายชื่อของนักท่องเที่ยว ให้บริษัทฯ ทราบก่อนกาหนดการเดินทางทุกครั้ง หรือให้ความคุ้มครองทุกครั้ง
 2. ระยะเวลาคุ้มครอง : 1 เที่ยวการเดินทาง ( 1 trip )
 3. ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป

ความคุ้มครอง

 1. ความคุ้มครองผลกระทบ จากการก่อการร้าย (Act of Terrorism) 30,000 บาท
 2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จาก การเล่นสกี การดาน้าแบบ snorkeling ผู้โดยสารเรือ Speed Boat Banana Boat เจ็ทสกี เรือลากร่มและ Sea Walker ที่อยู่ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
 3. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาทต่อคน
 4. ค่าชดเชยรายได้รายวันในกรณีเข้ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุใน/ต่างประเทศ วันละ 1,000 บาทสูงสุด 30 วัน
 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับภูมิลาเนากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาทต่อคน
 2. ค่าเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษา กรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน
 3. ขยายความคุ้มครองตั้งแต่ ข้อ1 ถึง ข้อ 6 นี้ เป็นค่าใช้จ่ายรวมอยู่หมวดค่ารักษาพยาบาล
 4. เบี้ยประกันภัยข้างต้น รวมอากรแสตมป์ ข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์ มาตรฐานสำหรับธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์

ผลประโยชน์การชดเชย

 1. 100 % ของทุนประกันภัย กรณีอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิต
 2. 100% ของทุนประกันภัย กรณีอุบัติเหตุทำให้สูญเสียแขนสองข้าง หรือขาสองข้าง หรือตาสองข้าง หรือสองอย่างรวมกัน
 3. 60% ของทุนประกันภัย กรณีอุบัติเหตุที่ทำให้สูญเสียแขนหนึ่งข้าง หรือขาหนึ่งข้าง หรือตาหนึ่งข้าง (ความสูญเสียดังกล่าวต้องเดินขึ้นภายใน 180 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ)
 4. ค่ารักษาพยาบาล กรณีอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บ ชดใช้ค่ารักษาพยาบาลภายใน 52 สัปดาหฺ จากวันเกิดเหตุ ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแต่ไม่มากกว่าจำนวนเงินที่เลือกซื้อไว้ ต่ออุบัติเหตุแต่ละคัร้งสูงสุดไม่เกิน 52 สัปดาห์

มีผลคุ้มครองเริ่มตั้งแต่เดินทางออกจากประเทศไทย สำหรับอุบัติเหตุทุกชนิดระหว่างเดินทางทัศนาจรและพักค้างแรมภายใต้การบริการจัดนำเที่ยวของบริษัทจนกระทั่งสิ้นสุดการเดินทางตามตารางการเดินทางหรือ โปรแกรมที่จัดไว้จนกระทั่งเดินทางกลับถึงประเทศไทย

ข้อยกเว้น

การประกันภัยดังกล่าวไม่คุ้มครองในกรณีเจ็บป่วยทางร่างกาย เช่น การติดต่อของเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส อาการไส้เลื่อน ไส้ติ่ง การทำร้ายตนเองโดนเจตนา การฆ่าตัวตาย การคลอดบุตร การแท้งบุตร หรืออาการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือการคลอดบุตร ภัยสงคราม การกระทำอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท กีฬาอาชีพ หรือกีฬาที่เสี่ยงอันตราย การก่อการร้าย การที่ประชาชนลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การจลาจลหรือนัดหยุดงาน ขณะผู้เอาประกันภันตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรา หรือยาเสพติด การขับขี่หรือยาเสพติด การขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์


..สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สั่งจองทัวร์ ติดต่อเราเลย..

เพิ่มเพื่อน

ความช่วยเหลืออื่นๆ | คำถามที่พบบ่อย | นโยบายการคืนเงิน | นโยบายการจอง